Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE PARADOX OF WRITING FOLK MUSIC. NATIONAL REPRESENTATION AND SONG WRITERS IN RUSSIAN KARELIA
PARADOKS USTVARJANJA LJUDSKE GLASBE. REPREZENTACIJA NARODNEGA IN PISCI PESMI V RUSKI KARELIJI
Abstract   PDF
Pekka Suutari
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK PAŠA IN PREDELAVA MLEKA V PLANINAH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA: KULTURNA DEDIŠČINA IN AKTUALNA VPRAŠANJA
GRAZING AND DAIRYING IN THE MOUNTAIN PASTURES OF TRIGLAV NATIONAL PARK: CULTURAL HERITAGE AND CURRENT QUESTIONS
Abstract   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI PATHS OF GLORY. HOW MARGINAL PEOPLE FORCE THE NATION’S ATTENTION ON THEMSELVES
POTA SLAVE. KAKO SI OBROBNI LJUDJE PRIDOBIJO POZORNOST JAVNOSTI
Abstract   PDF
Ivan Čolović
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION
PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV
Abstract   PDF
Vito Hazler
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 PERFORMANCES AT FESTIVAL PERIODS IN THE YEAR AND THE “AS IF” CONCEPT
UPRIZORITVE V PRAZNIČNIH OBDOBJIH LETA V POVEZAVI S KONCEPTOM “KAKOR DA”
Abstract   PDF
Emily Lyle
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 PERFORMERS AND RESEARCHERS IN NEO-PAGAN SETTINGS
IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI V KONTEKSTU NOVEGA POGANSTVA
Abstract   PDF
Kamila Velkoborská
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH PES V FILMU: OD RESNIČNOSTI V FIKCIJO
THE DOG IN FILM: FROM REALITY TO FICTION
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV PESEMSKO IZROČILO BELE KRAJINE NA ZGODNJIH TERENSKIH POSNETKIH
EARLY FIELD RECORDINGS OF TRADITIONAL SONGS IN WHITE CARNIOLA
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE PESEMSKO OBVEŠČANJE IN USTVARJANJE TRADICIJE
INFORMATION THROUGH SONGS AND THE CREATION OF TRADITION
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 37, No 1 (2008) PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE
IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES
Abstract   PDF
Vanja Huzjan
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI IN PODOBE. K VPRAŠANJEM O PRODUKCIJI ZNANJA I.
PERSPECTIVES AND IMAGES. FRAGMENTS ON KNOWLEDGE PRODUCTION I.
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI NA RITUALNOST IN RITUALNE PRAKSE NA SLOVENSKEM
PERSPECTIVES ON RITUALITY AND RITUAL PRACTICES IN SLOVENIA
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES POGLEDI NA TRIGLAV SKOZI ČAS
VIEWS ON TRIGLAV THROUGH HISTORY
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE POLITICAL RHETORIC AND PUBLICITY IN THE DIGITAL AGE
POLITIČNA RETORIKA IN OGLAŠEVANJE V DIGITALNI DOBI
Abstract   PDF
Anneli Baran
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV POMEMBNOST BESEDILA. DETOMORILKA – IZ ŽIVLJENJA V PESEM IN LEPOSLOVJE
THE IMPORTANCE OF THE TEXT: INFANTICIDE ‒ FROM LIFE INTO SONG AND LITERATURE
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA POMEN DRUŠTEV ZA IZSELJENCE. DRUŠTVO SLOVENCEV SAVA BEOGRAD
THE IMPORTANCE OF EMIGRANT SOCIETIES: THE SAVA SLOVENIAN SOCIETY OF BELGRADE
Abstract   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 42, No 1 (2013) PONOVNO O OBLIKOVANJU IN RAZVOJU GLASBENE FOLKLORISTIKE
REVISITING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC STUDIES
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY POROČILO O 8. BIENALNI KONFERENCI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA SOCIALNIH ANTROPOLOGOV (EASA), DUNAJ, AVSTRIJA (8.–12. 9. 2004) Details   PDF
Saša Poljak
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY POROČILO O 8. KONGRESU MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (SIEF), MARSEILLE, FRANCIJA (26.–29. 4. 2004) Details   PDF
Saša Poljak
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) PORTRET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU OB NJEGOVI OSEMDESETLETNICI Details   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 35, No 1 (2006) POSEGANJE V SLOVSTVENO FOLKLORO. ZNAMENJE USTVARJALNOSTI ALI NEMOČI?
INTERFERENCE IN LITERARY FOLKLORE. A SIGN OF CREATIVITY OR IMPOTENCE?
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) POSNETKI VOKALNIH ZASEDB GLASBENE MATICE IN PODOBA LJUDSKE PESMI V ČASU PRVIH GRAMOFONSKIH SNEMANJ NA SLOVENSKEM
RECORDINGS OF MUSIC SOCIETY GLASBENA MATICA VOCAL ENSEMBLES AND THE REPRESENTATION OF FOLK MUSIC AT THE TIME OF THE EARLIEST GRAMOPHONE RECORDINGS
Abstract   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY POZABLJENA TRADICIJA. ORIS ARHAIČNEGA PESNIŠTVA
A FORGOTTEN TRADITION. AN OUTLINE OF ARCHAIC POETRY
Abstract   PDF
Andrej Ferkolj
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG POZDRAVNI GOVOR NA SIMPOZIJU LJUDSKA PESEM KOT DRUŽBENI IZZIV Details   PDF
Kajetan Gantar
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE PREDSTAVITEV KNJIGE DR. MARIJE STANONIK ETNOLOGIJA V PISMIH IN SLIKAH (ŠID, SRBIJA, 18. 10. 2009) Details   PDF
Milka Bokal
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI PRESIDENTS AND THEIR SPEECHES AT NATIONAL COMMEMORATIONS
PREDSEDNIŠKI GOVORI OB DRŽAVNIH SLOVESNOSTIH
Abstract   PDF
Saša Babič, Jurij Fikfak
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE PRETEKLOST V SODOBNIH PRIREDITVAH NARODNIH PARKOV KOZARA IN SUTJESKA
USAGES OF THE PAST IN CONTEMPORARY EVENTS IN KOZARA AND SUTJESKA NATIONAL PARKS
Abstract   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
SURNAMES OF SLOVENIANS IN SERBIA AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Abstract   PDF
Miroslav Niškanović
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY PRIČEVALNOST KOLEDNIŠKIH PESMI JUGOVZHODNE GORENJSKE V ZAPISIH ODBORA ZA NABIRANJE SLOVENSKIH NARODNIH PESMI
CAROLS FROM SOUTHEASTERN GORENJSKO IN THE NOTES OF THE COMMITTEE FOR THE COLLECTION OF SLOVENIAN FOLK SONGS
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 33, No 1 (2004) PRIKAZ SEZONSTVA V ŠTEVANOVCIH V PORABJU MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA V LUČI SPOMINOV INTERVJUVANCEV
SEASONAL WORK IN THE MEMORY OF THE PEOPLE OF APÁTISTVÁNFALVA
Abstract   PDF
Katalin Munda Hirnök
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER PRITRKAVANJE. NACIONALNA POSEBNOST ALI UMIŠLJENA TRADICIJA?
BELL CHIMING. NATIONAL SPECIALITY OR INVENTED TRADITION?
Abstract   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) PRIZADEVANJA GLASBENE MATICE ZA OHRANITEV IN OŽIVITEV LJUDSKE GLASBENE DEDIŠČINE TER USTANOVITEV INSTITUTA ZA RAZISKAVANJE SLOVENSKE GLASBENE FOLKLORE LETA 1934
EFFORTS BY THE SLOVENIAN MUSIC SOCIETY TO REVIVE FOLKSONG REPERTOIRE AND INSTITUTIONALIZATION OF ETHNOMUSICOLOGY IN 1934
Abstract   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY PROBLEMATIKA ZAŠČITE MAGNETOFONSKIH ZVOČNIH ZBIRK V RAZISKOVALNIH ZVOČNIH ARHIVIH
PRESERVATION OF SOUND COLLECTIONS, RECORDED ON MAGNETIC TAPE, IN RESEARCH SOUND ARCHIVES
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) PROF. DR. GREGOR KREK. ŽIVLJENJE IN DELO (1840–1905)
GREGOR KREKS LEBENSWEG
Abstract   PDF
Janez Dolenc
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK PROF. DR. TOMO VINŠĆAK (1951–2013) Details   PDF
- -
 
Vol 39, No 2 (2010) PROSTORSKA STRUKTURA VASI V USTNEM IZROČILU, ŠEGAH IN NAVADAH NA KRASU
VILLAGE SPATIAL STRUCTURE IN ORAL TRADITION AND RITUALS OF THE KARST
Abstract   PDF
Katja Hrobat
 
Vol 44, No 3 (2015) PROVERBIAL EXPRESSIONS IN NEWSPAPERS. A STUDY IN ESTONIA, FINLAND, AND SLOVENIA
PREGOVORNI IZRAZI V ČASOPISJU. RAZISKAVA ESTONSKIH, FINSKIH IN SLOVENSKIH ČASOPISOV
Abstract
Liisa Granbom-Herranen, Saša Babič, Piret Voolaid
 
Vol 37, No 1 (2008) PRVI SIMPOZIJ ŠTUDIJSKE SKUPINE ICTM »GLASBA IN PLESI JUGOVZHODNE EVROPE« (STRUGA, MAKEDONIJA, 4.–9. SEPTEMBER 2008) Details   PDF
Maša Marty
 
Vol 37, No 1 (2008) PUSTOVANJE. LOČNICE IN PREHODI
CARNIVAL. BOUNDARIES AND TRANSITIONS
Abstract   PDF
Tina Volarič
 
Vol 37, No 1 (2008) RAFAELA DOLENC: STOJI V PLANINI VAS ... TOLMINSKE RAVNE (SPREMNA BESEDA MARIJA MAKAROVIČ) Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV RAZDALJE FOLKLORISTIČNIH ISKANJ ALI ČAS, KI GA JE ZAZNAMOVAL DR. MARKO TERSEGLAV
THE DISTANCES OF FOLKLORE EXPLORATIONS OR THE TIMES INFLUENCED BY MARKO TERSEGLAV
Abstract   PDF
Marija Klobčar, Marjeta Pisk
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZISKAVE (POST)SOCIALISTIČNIH KOLEDARSKIH PRAZNIKOV
INVESTIGATING (POST-)SOCIALIST PUBLIC HOLIDAYS
Abstract   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 35, No 1 (2006) RAZISKAVE STAVBARSTVA IN BIVALNE KULTURE VIPAVSKE DOLINE. PREGLED POGLAVITNIH VIROV IN LITERATURE PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
ARCHITECTURE AND DWELLING CULTURE IN THE VIPAVA VALLEY. OVERVIEW OF SOURCES AND BIBLIOGRAPHY FOR THE PERIOD PRIOR TO THE SECOND WORLD WAR
Abstract   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR RAZISKOVALNO DELO JULIJANA STRAJNARJA
THE RESEARCH OF JULIJAN STRAJNAR
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE RAZMERJE MED NACIONALNIMI IN NADNACIONALNIMI IDENTITETAMI V CIVILNI MISIJI EVROPSKE UNIJE NA KOSOVU EULEX
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL AND SUPRANATIONAL IDENTITIES IN THE EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO (EULEX)
Abstract   PDF
Sara Arko
 
Vol 42, No 1 (2013) RAZSEŽNOST SODOBNEGA USTNEGA IZROČILA V REZIJI (ITALIJA)
LA DIMENSIONE DELLA TRADIZIONE ORALE CONTEMPORANEA A RESIA (ITALIA)
Abstract   PDF
Roberto Dapit
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR RAZVOJ IN SPREMEMBE LJUDSKEGA GODČEVSTVA V 20. STOLETJU
EVOLUTION AND CHANGE OF FOLK MUSICIANSHIP IN THE 20TH CENTURY
Abstract   PDF
Klemen Domjo
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZVOJ LEDINSKIH IMEN NA PODROČJU ZATOLMINA Z VISOKOGORSKIMI PLANINAMI
DEVELOPMENT OF CHORONYMS IN THE REGION OF ZATOLMIN WITH HIGH-MOUNTAIN PASTURES
Abstract   PDF
Helena Ana Čujec Stres, Špela Stres
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES RAZVOJ POSLOVNE ANTROPOLOGIJE V SLOVENIJI IN PO SVETU. PROBLEMI IN PERSPEKTIVE
DEVELOPMENT OF BUSINESS ANTHROPOLOGY IN SLOVENIA AND ABROAD. PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Abstract   PDF
Alenka Bezjak Mlakar, Dan Podjed
 
301 - 350 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>