Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 1 (2013) ETNOFOLK. PROJEKT ZA VARSTVO IN OHRANJANJE ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE V SREDNJI EVROPI. PRISPEVEK EVROPSKIH PROJEKTOV K OHRANJANJU DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOGRAFSKI FILM V SLOVENIJI IN V SRBIJI. ORIS REZULTATOV PROJEKTNE NALOGE
ETHNOGRAPHIC FILM IN SLOVENIA AND SERBIA: OUTLINE OF PROJECT RESULTS
Abstract   PDF
Naško Križnar
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG ETNOKOREOLOG MIRKO RAMOVŠ, SEDEMDESETLETNIK
IN CELEBRATION OF THE 70TH BIRTHDAY OF ETHNOCHOREOLOGIST MIRKO RAMOVŠ
Details   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ ETNOKOREOLOŠKE POTI MIRKA RAMOVŠA
MIRKO RAMOVŠ’S PATH IN ETHNOCHOREOLOGY
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 42, No 1 (2013) ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION
Abstract   PDF
Zvezda Koželj
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOLOGIJA V SLOVENIJI IN SRBIJI. DVE TRADICIJI »JUGOSLOVANSKE« ETNOLOGIJE?
ETHNOLOGY IN SLOVENIA AND SERBIA: TWO TRADITIONS OF YUGOSLAV ETHNOLOGY?
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) ETNOLOŠKA BRANJA GREGORJA KREKA
ETHNOLOGICAL READINGS OF GREGOR KREK
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 39, No 2 (2010) ETNOMUZA. DIGITALNI MULTIMEDIJSKI ARHIV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI IN GLASBE
ETHNOMUSE: MULTIMEDIA DIGITAL ARCHIVE OF SLOVENIAN FOLK SONG, MUSIC AND DANCE COLLECTIONS
Abstract   PDF
Gregor Strle, Matija Marolt
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EUROPE AND ITS SCHOLARLY COMMUNITIES
EVROPA IN NJENE ZNANSTVENE SKUPNOSTI
Abstract   PDF
Thomas Wolfe
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EUROPE, THE (UN)CAPTURABLE. INTRODUCTION
EVROPA. (NE)UJEMLJIVA. UVOD II.
Abstract   PDF
Maria Vivod
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA EUROPE'S (UN)COMMON HERITAGE(S)
(NE)SKUPNA/E DEDIŠČINA/E EVROPE
Abstract   PDF
Máiréad Nic Craith
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EUROPE: IMAGINATION AND PRACTICES. INTRODUCTION I.
EVROPA: IMAGINACIJA IN PRAKSE. UVOD I.
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 36, No 2 (2007) EVA KREKOVIČOVÁ: MENTÁLNE OBRAZY, STEREOTYPY A MÝTY VO FOLKLÓRE A V POLITIKE Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE EVERY WAR INVENTS ITS HEROES
VSAKA VOJNA IZNAJDEVA HEROJE
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER EVROPSKA KULTURNA IDENTITETA. REALNOST ALI FIKCIJA?
EUROPEAN CULTURAL IDENTITY. FACT OR FICTION?
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI EXPERTS, POLEMICISTS, DOCTORS, AND DEBUNKERS. A TYPOLOGY OF CELEBRITY ECONOMISTS
EKSPERTI, POLEMIKI, ZDRAVNIKI IN RAZKRINKOVALCI. TIPOLOGIJA SLAVNIH EKONOMISTOV
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA FATHERING THE NATION. FROM MUSTAFA KEMAL TO ATATÜRK
BITI OČE NARODU. OD MUSTAFA KEMALA DO ATATÜRKA
Abstract   PDF
Meltem Türköz
 
Vol 34, No 2 (2005) FILMI BOŽA ŠKERLJA
THE FILMS OF BOŽO ŠKERLJ
Abstract   PDF
Naško Križnar
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE KARLA IN FRANCA V ČASU GREGORJA KREKA
FACULTY OF ARTS OF THE KARL FRANZ UNIVERSITY IN GRAZ IN THE TIME OF GREGOR KREK
Abstract   PDF
Walter Höflechner
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE FIRST WORLD WAR MEMORIALS IN SLOVAKIA
SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE NA SLOVAŠKEM
Abstract   PDF
Katarína Zimová
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG FOLK MUSIC RESEARCH IN »OLD« AUSTRIA AND IN »NEW« EUROPE CONCERNING UNDERSTANDING BETWEEN NATIONS AND NATIONAL ENDEAVORS
RAZISKOVANJE LJUDSKE GLASBE V »STARI« AVSTRIJI IN »NOVI« EVROPI GLEDE NA RAZUMEVANJE MED NARODI IN NACIONALNA PRIZADEVANJA
Abstract   PDF
Eva Maria Hois
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG FOLK SONG TODAY: BETWEEN FUNCTION AND AESTHETICS
LJUDSKA PESEM DANES: MED FUNKCIJO IN ESTETIKO
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE FOLKLORA MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO. PARTIZANSKE PESMI IN OBLIKOVANJE KANONA JUGOSLOVANSKE FOLKLORE
FOLKLORE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: PARTISAN SONGS AND THE CANON OF YUGOSLAV FOLKLORE
Abstract   PDF
Ana Hofman
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE FOLKLORE AND ETHNO-NATIONALISM IN MEXICAN AMERICAN LITERARY PRODUCTION. ADAPTATION AND TRANSFORMATION OF INDIGENOUS FOLK ICONS IN THE CHICANO MOVEMENT
FOLKLORA IN ETNO-NACIONALIZEM V MEHIŠKOAMERIŠKI LITERARNI PRODUKCIJI: PRILAGODITEV IN PREOBLIKOVANJE DOMAČINSKIH IKON V ČIKANSKEM GIBANJU
Abstract   PDF
Maria Herrera-Sobek
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER FOLKLORE STUDIES AND PRESENTATIONS OF FOLK SONG TRADITIONS OF SLOVENIAN-FRIULAN BORDER AREA
FOLKLORISTIKA IN PREDSTAVITVE LJUDSKE PESEMSKE TRADICIJE SLOVENSKO-FURLANSKEGA OBMEJNEGA OBMOČJA
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) FOLKLORISTIČNI PORTRET GREGORJA KREKA
A FOLKLORISTIC PORTRAIT OF GREGOR KREK
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY FOLKLORISTIKA IN LITERARNA VEDA ALI ESEJ O LOČITVI
FOLKLORISTICS AND LITERATURE. AN ESSAY ON DIVORCE
Abstract   PDF
Marko Terseglav
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 FOLKLORIZATION AS DIVERSIFICATION OR MOLDING: COMPARING TWO “TRADITIONAL” HOLIDAYS
FOLKLORIZACIJA KOT RAZNOLIKOST ALI OMEJEVANJE. PRIMERJAVA DVEH “TRADICIONALNIH” PRAZNIKOV
Abstract   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR FOLKLORNIŠKO IN INŠTITUTSKO SOPOTNIŠTVO Z JULIJANOM STRAJNARJEM
JULIJAN STRAJNAR'S INVOLVEMENT IN FOLKDANCE AND INSTITUTE WORK
Abstract   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 FOLLOWING EUROPEAN STORIES. AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF EUROPEAN INTEGRATION
PO SLEDEH EVROPSKIM ZGODBAM. ANTROPOLOŠKA RAZISKAVA ŠTUDIJA EVROPSKE INTEGRACIJE
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar, Jeffrey David Turk
 
Vol 37, No 1 (2008) FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL
PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS
Abstract   PDF
Ludvik Karničar
 
Vol 42, No 1 (2013) FOOD RESEARCH IN CROATIAN ETHNOLOGY
RAZISKAVE PREHRANE V HRVAŠKI ETNOLOGIJI
Abstract   PDF
Melanija Belaj
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA FOREWORD
PREDGOVOR
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 FORMATION OF RUSSIAN ETHNOGRAPHY (1750–1850)
OBLIKOVANJE RUSKE ETNOGRAFIJE (1750–1850)
Abstract   PDF
Mariam M. Kerimova
 
Vol 35, No 1 (2006) FRANC FERK IN NJEGOV POMEN ZA MUZEJSKO IN NARODOPISNO DEJAVNOST NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM
FRANC FERK AND THE IMPORTANCE OF HIS MUSEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC ACTIVITIES FOR ŠTAJERSKO
Abstract   PDF
Maja Godina - Golija
 
Vol 34, No 2 (2005) FRANC KRAMAR IN NJEGOVA ZBIRKA »IŽANSKEGA IN DRUGEGA NARODNEGA BLAGA«
FRANC KRAMAR AND HIS COLLECTION OF »ORAL TRADITION FROM IG AND OTHER REGIONS«
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA FROM CONVICTION TO HEROISM. THE CASE OF A CROATIAN WAR GENERAL
OD OPTUŽBE DO HEROIZMA: SLUČAJ HRVATSKOG RATNOG GENERALA
Abstract   PDF
Tomislav Pletenac
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 FROM HERDER'S IDEAS AND SLAVIC MUTUALITY TO SHAPING A SCHOLARLY DISCIPLINE, STUDYING THE CULTURE OF THE OTHER
OD HERDERJA IN SLOVANSKE VZAJEMNOSTI DO OBLIKOVANJA ZNANSTVENE DISCIPLINE, RAZISKOVANJA KULTURE DRUGEGA
Details   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE FROM JOKE TALES TO DEMOTIVATORS. A DIACHRONIC LOOK AT HUMOROUS DISCOURSE IN FOLKLORE
OD ŠALJIVIH PRIPOVEDI DO DEMOTIVATORJEV. DIAHRONI POGLED NA HUMOREN DISKURZ V FOLKLORI
Abstract   PDF
Liisi Laineste
 
Vol 37, No 1 (2008) FUNDAMENTALS OF SLOVENIAN PAREMIOLOGY
OSNOVE SLOVENSKE PAREMIOLOGIJE
Abstract   PDF
Peter Grzybek
 
Vol 42, No 1 (2013) GABRIELA KILIÁNOVÁ, EVA KOWALSKÁ IN EVA KREKOVIČOVÁ (UR.): MY A TÍ DRUHÍ V MODERNEJ SPOLOČNOSTI. KONŠTRUKCIE A TRANSFORMÁCIE KOLEKTÍVNYCH IDENTÍT Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 36, No 2 (2007) GERHARD HEILFURTH (1909–2006) Details   PDF
Friedbert Ficker
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR GLASBA IN PLES NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI: NACIONALNA IDENTITETA, EKSOTIKA, PAST STROKE
MUSIC AND DANCE OF ETHNIC MINORITIES IN SLOVENIA: NATIONAL IDENTITY, EXOTICISM, AND THE PITFALLS OF ETHNOMUSICOLOGY
Abstract   PDF
Alma Bejtullahu
 
Vol 35, No 1 (2006) GLASNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI 53 Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER GORŠIH LJUDI NA SVETU NI. TERENSKI POSNETKI LJUDSKIH PESMI IZ ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE (POSNEL, ZBRAL IN UREDIL DAVID VERBUČ) Details   PDF
Maša Marty
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GRADEC IN SLOVENCI
GRAZ AND THE SLOVENIANS
Abstract   PDF
Stane Granda
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) GRAMOFONSKE PLOŠČE IN NJIHOVE LABELE
GRAMOPHONE RECORDS AND THEIR LABELS
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) GRAMOFONSKE PLOŠČE Z 78 OBRATI NA MINUTO – IZRAZ PONARODELOSTI ALI VZROK ZANJO?
78 RPM GRAMOPHONE RECORDS: AN EXPRESSION OF SONG FOLKLORIZATION OR ITS ORIGIN?
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK IN JEZIKOSLOVJE
GREGOR KREK AND LINGUSTICS
Abstract   PDF
Alenka Šivic – Dular
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK IN LITERARNA ZGODOVINA
GREGOR KREK AND LITERARY HISTORY
Abstract   PDF
Darko Dolinar
 
101 - 150 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>