Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 35, No 1 (2006) BRUNO B. REUER (UR.): VEREINTES EUROPA – VEREINTE MUSIK? VIELFALT UND SOZIALE DIMENSIONEN IN MITTEL- UND SÜDOSTEUROPA / UNITED EUROPE – UNITED MUSIC? DIVERSITY AND SOCIAL DIMENSION IN CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE Details   PDF
Maša Marty
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY BRUNO RAVNIKAR: KINETOGRAFIJA, PLES IN GIB Details   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 39, No 2 (2010) BULGARIAN CULTURAL CENTERS – CHITALISHTE
BOLGARSKI KULTURNI CENTRI – ČITALNICE
Abstract   PDF
Mila Santova, Stella Nenova
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 BULGARIAN FOLKLORE STUDIES AND THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND CULTURE. THE CONTRIBUTION OF GEORGI SAVA RAKOVSKI
BOLGARSKA FOLKLORISTIKA IN OBLIKOVANJE NARODNE IDENTITETE IN KULTURE. VLOGA G. S. RAKOVSKEGA
Abstract   PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA CANDLES IN SWEDISH CHURCHES
SVEČE V ŠVEDSKIH CERKVAH
Abstract   PDF
Nils-Arvid Bringéus
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE CENTRAL EUROPE AS A TRANSITION ZONE BETWEEN WEST AND EAST
SREDNJA EVROPA KOT PREHODNO OBMOČJE MED ZAHODOM IN VZHODOM
Abstract   PDF
Karen Denni
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE ČEZMEJNA MOBILNOST PORABSKIH SLOVENCEV
CROSS-BORDER MOBILITY OF THE PORABJE SLOVENIANS
Abstract   PDF
Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG CHARACTERISTICS OF COLLECTING FOLKSONG MATERIAL AT THE INTERSECTION OF PEOPLES AND CULTURES: THE OSNP PROGRAM IN THE PRINCELY COUNTY OF GORIZIA AND GRADISCA
POSEBNOSTI ZBIRANJA LJUDSKOPESEMSKEGA GRADIVA NA PODROČJU STIKANJA NARODOV IN KULTUR – AKCIJA OSNP V POKNEŽENI GROFIJI GORIŠKO-GRADIŠČANSKI
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER CHRISTMAS SONGS AND CONSTRUCTING IDENTITIES
BOŽIČNE PESMI IN OBLIKOVANJE ISTOVETNOSTI
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE COMING HOME TO EUROPE. TRAVELS AND TRAVAILS IN A LOST CONTINENT
PRITI DOMOV V EVROPO. POTOVANJA IN POPOTOVANJA PO ZGUBLJENI CELINI
Abstract   PDF
Ullrich Kockel
 
Vol 34, No 2 (2005) COMMERCIALISM, CAPITALISM, AND CELEBRATION
KOMERCIALIZACIJA, KAPITALIZEM IN PRAZNOVANJE
Abstract   PDF
Jack Santino
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER CONFLICT: A SYMPTOM OF TRANSFORMATION OF THE COUNTRYSIDE
KONFLIKT. SIMPTOM TRANSFORMACIJ NA PODEŽELJU
Abstract   PDF
Ol’ga Danglová
 
Vol 37, No 1 (2008) CONSTITUTION OF AN OBJECT OF STUDY. SLOVENIA BETWEEN GLOBAL AND LOCAL
H KONSTITUCIJI PREDMETA RAZISKAVE. SLOVENIJA MED GLOBALNIM IN LOKALNIM
Abstract   PDF
Thomas C. Wolfe
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CONTEMPORARY APPROPRIATIONS OF CULINARY TRADITION IN SLOVENIA
SODOBNE RABE KULINARIČNEGA IZROČILA V SLOVENIJI
Abstract   PDF
Maja Godina Golija
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE CONTESTED HEROES – GAVRILO PRINCIP AND RUDOLF MAISTER AS SUBCULTURAL ICONS
SPORNI HEROJI. GAVRILO PRINCIP IN RUDOLF MAISTER KOT SUBKULTURNI IKONI
Abstract   PDF
Mitja Velikonja
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE COUNTERINTUITIVENESS AND RITUAL EFFICACY IN EARLY MODERN KARELIAN HEALING: AN APPLICATION OF THE RITUAL COMPETENCE THEORY
PROTIINTUITIVNOST IN RITUALNA UČINKOVITOST V ZGODNJEMODERNEM KARELIJSKEM ZDRAVLJENJU UPORABA TEORIJE RITUALNE KOMPETENCE
Abstract   PDF
Siria Kohonen
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY CRAFTING AUTHENTICITY. FRANCE MAROLT, FOLK SONG, AND THE CONCERT STAGE
USTVARJANJE AVTENTIČNOSTI. FRANCE MAROLT, LJUDSKA PESEM IN KONCERTNI ODER
Abstract   PDF
Mari Kristina Arko Klemenc
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK CREATIVITY IN PRODUCTION AND WORK: EXPERIENCES FROM SLOVENIA
USTVARJALNOST V PRODUKCIJI IN DELU. IZKUŠNJE IZ SLOVENIJE
Abstract   PDF
Nina Vodopivec
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK CREATIVITY: AN INTRODUCTION TO POPULAR CONCEPTS, TOPICS, AND DISCUSSIONS
USTVARJALNOST. UVOD V RAZŠIRJENE KONCEPTE, TEME IN RAZPRAVE
Abstract   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
Abstract   PDF
Naško Križnar
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK CRITICAL RECONSIDERATION OF SOCIAL AND CULTURAL ELEMENTS THAT CONSTITUTE THE CREATIVE ECOSYSTEM OF A CITY: EXAMPLES FROM SLOVENIA AND JAPAN
KRITIČNA REFLEKSIJA DRUŽBENIH IN KULTURNIH ELEMENTOV, KI SESTAVLJAJO USTVARJALNI EKOSISTEM MESTA. PRIMERA IZ SLOVENIJE IN JAPONSKE
Abstract   PDF
Matjaž Uršič
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR
KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE
Abstract   PDF
Božidar Jezernik, Jurij Fikfak
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER CULTURAL INFLUENECES OF THE EAST AND WEST: COSTUME AMONG POPULATION OF BOKA KOTORSKA IN THE 18TH CENTURY
KULTURNI VPLIVI VZHODA IN ZAHODA NA PRIMERU OBLAČENJA PREBIVALCEV BOKE KOTORSKE V 18. STOLETJU
Abstract   PDF
Dragana Radojičić
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ CULTURAL MEMORY, STEP DANCING, REPRESENTATION AND PERFORMANCE. AN EXAMINATION OF TEARMANN AND THE GREAT FAMINE
KULTURNI SPOMIN, PLES STEP, PREDSTAVITEV IN UPRIZORITEV. PREUČITEV PREDSTAVE TEARMANN IN VELIKA LAKOTA
Abstract   PDF
Catherine E. Foley
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 CULTURE OR COMMERCE: FRAMING HERITAGE IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL SUBSIDIES. THE ANNUAL ST. NICHOLAS PARADE IN THE NETHERLANDS
KULTURA ALI TRGOVINA: UOKVIRJENJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU OBČINSKIH SUBVENCIJ. MIKLAVŽEV SPREVOD NA NIZOZEMSKEM
Abstract   PDF
John Helsloot
 
Vol 42, No 1 (2013) ČUVARJI SPOMINA IN PONUDNIKI ZNANJA: KULTURNA DEDIŠČINA V SODOBNEM ETNOLOŠKEM MUZEJU
THE KEEPERS OF MEMORY AND THE PROVIDERS OF KNOWLEDGE: CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEMPORARY ETHNOLOGICAL MUSEUM
Abstract   PDF
Bojana Rogelj Škafar
 
Vol 33, No 1 (2004) DAMJAN J. OVSEC: VRAŽEVERJE SVETA. O NASTANKU VRAŽ, NJIHOVEM RAZVOJU IN POMENU Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 35, No 1 (2006) DARJA KRANJC: MOČ PREPOZNAVNOSTI. PREDLOG NOTRANJE OPREME OBNOVLJENE ZAVAROVANE DOMAČIJE Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES DEDIŠČINE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V MUZEJIH IN MUZEJSKIH ZBIRKAH
HERITAGES IN MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS OF NATIONAL AND REGIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS IN SLOVENIA
Abstract   PDF
Jože Hudales
 
Vol 33, No 1 (2004) DIE ARCHITEKTUR IN DER KRIPPENKUNST
ARHITEKTURA V JASLIČNI UMETNOSTI
Abstract   PDF
Friedbert Ficker
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES DINAMIČNOST ŽANRSKEGA SISTEMA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE V 19. IN 20. STOLETJU
GENRE SYSTEM DYNAMISM IN NINETEENTH- AND TWENTIETH- CENTURY SLOVENIAN LITERARY FOLKLORE
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA DOING EUROPEAN ETHNOLOGY IN A TIME OF CHANGE. THE METAMORPHOSIS OF A DISCIPLINE (IN GERMANY AND IN EUROPE)
EVROPSKA ETNOLOGIJA V ČASU SPREMEMB. SPREMEMBE DISCIPLINE (V NEMČIJI IN EVROPI)
Abstract   PDF
Reinhard Johler
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK DR. NAŠKO KRIŽNAR Details   PDF
- -
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER DR. ZMAGA KUMER (1924–2008) Details   PDF
Marko Terseglav
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY DR. ZMAGI KUMER OB OSEMDESETLETNICI Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE DRACULA TOURISM, FOLKLORE AND CULTURAL HERITAGE
DRAKULSKI TURIZEM, FOLKLORA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Abstract   PDF
Tuomas Hovi
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) DRAGO KUNEJ IN URŠA ŠIVIC (UR.): TRAPPED IN FOLKLORE? STUDIES IN MUSIC AND DANCE TRADITION AND THEIR CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS Details   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 35, No 1 (2006) DRAMILO PORABSKIH SLOVENCEV ALI NJIHOV LABODJI SPEV? OB PRVEM SLOVARJU IN PRVEM ROMANU V PORABSKI SLOVENŠČINI
A CALL FOR AWEKENING OR A SWAN SONG? ON THE FIRST DICTIONARY AND FIRST NOVEL IN RABA VALLEY SLOVENIAN
Abstract   PDF
Jože Ftičar
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA DRAWING UP AN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE AUSTRIAN APPROACH
PRIPRAVA POPISA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE. AVSTRIJSKI PRISTOP
Abstract   PDF
Eva Stiermayr
 
Vol 39, No 2 (2010) DREAMS AS COMMUNICATION METHOD BETWEEN THE LIVING AND THE DEAD. ETHNOGRAPHIC CASE STUDY FROM SLOVAKIA
SANJE KOT POSREDNICE KOMUNIKACIJE MED ŽIVIMI IN MRTVIMI: ETNOGRAFSKA ŠTUDIJA PRIMERA S SLOVAŠKE
Abstract   PDF
Gabriela Kiliánová
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA DRUGI O DRUGIH IN SAMI O SEBI
ON OTHERS AND ON ONESELF
Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV DRUŽBENE MREŽE V FOLKLORISTIČNEM RAZISKOVANJU
SOCIAL NETWORKS IN FOLKLORE STUDIES
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 34, No 2 (2005) DUNJA RIHTMAN-AUGUŠTIN: ETHNOLOGY, MYTH AND POLITICS. ANTHROPOLOGIZING CROATIAN ETHNOLOGY Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 34, No 2 (2005) EDGAR HÖSCH, KARL NEHRING U. HOLM SUNDHAUSEN (HRSG.): LEXIKON ZUR GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS. REDAKTION KONRAD CLEWIG Details   PDF
Friedbert Ficker
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ EMBODIED CULTURAL MEMORIES OF THE PUNJAB. GIDDHA DANCE AND SONG IN MIGRANT LONDON SPACES
UTELEŠENI KULTURNI SPOMINI PANDŽABA. PLES GIDDHA IN PESEM LONDONSKEGA IMIGRANTSKEGA PROSTORA
Abstract   PDF
Ann R. David
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EMBODYING BORDERS AND PERFORMING CONFLICTING IDENTITIES IN SOME POLISH FAMILY NARRATIVES
UTELEŠANJE MEJ IN UPRIZARJANJE NASPROTUJOČIH SI IDENTITET V NEKAJ DRUŽINSKIH PRIPOVEDIH NA POLJSKEM
Abstract   PDF
Nicoletta Diasio
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY EN INŠTITUT, DVE OBLETNICI, TRIJE ZVEZKI TRADITIONES
ONE INSTITUTE, TWO ANNIVERSARIES, THREE ISSUES OF TRADITIONES
Details   PDF
Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 ETHNOGRAPHY AND MATIJA MAJAR
NARODOPISJE IN MATIJA MAJAR
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 39, No 2 (2010) ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
Abstract   PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER ETIKA V EVROPSKIH RAZISKAVAH
ETHICS IN EUROPEAN RESEARCH
Abstract   PDF
Mojca Ramšak
 
51 - 100 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>