Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 2 (2007) TONE CEVC (1932–2007) Details   PDF
Helena Ložar - Podlogar
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS
Abstract   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK TRADICIONALNOST PRIREDITEV KRAVJI BAL, VASOVANJE IN KMEČKA OHCET V BOHINJU S PERSPEKTIVE NJIHOVIH ORGANIZATORJEV
THE TRADITIONAL COWS’ BALL (KRAVJI BAL), VILLAGE SERENADE (VASOVANJE), AND COUNTRY WEDDING (KMEČKA OHCET) IN BOHINJ FROM THE ORGANIZERS’ PERSPECTIVE
Abstract   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 36, No 2 (2007) TRADITION, REVITALIZATION AND INNOVATION IN CONTEMPORARY RITUALS IN SLOVAKIA
TRADICIJA, OŽIVLJANJE IN INOVACIJE V SODOBNIH RITUALIH NA SLOVAŠKEM
Abstract   PDF
Kornélia Jakubíková
 
Vol 35, No 1 (2006) TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE
TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRANSFORMACIJE (SLOVSTVENE) FOLKLORE V SODOBNI KULTURI. KRIVOPETE V ZGORNJEM POSOČJU IN V BENEČIJI
TRANSFORMATIONS OF (VERBAL) FOLKLORE IN CONTEMPORARY CULTURE: KRIVOPETE IN THE UPPER SOČA VALLEY AND IN VENETIA
Abstract   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA TRANSFORMATION OF SENSUALITY IN THE SLOVENIAN BALLAD OF LEPA VIDA (LOVELY VIDA)
TRANSFORMACIJA ČUTNEGA V SLOVENSKI BALADI O “LEPI VIDI”
Abstract   PDF
Irena Avsenik Nabergoj
 
Vol 34, No 2 (2005) TRANSLOKALNE SKUPNOSTI V URBANIH NASELJIH PORT MORESBYJA. POMEN POJMOVANJA PROSTORA V PROCESU USTVARJANJA ETNIČNIH IDENTITET
TRANSLOCAL COMMUNITIES IN URBAN SETTLEMENTS OF PORT MORESBY. NOTIONS OF SPACE IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITIES
Abstract   PDF
Jaka Repič
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN TRANSVERSAL PRACTICES BETWEEN BOURGEOIS COSMOPOLITANISM AND FERVENT GERMAN NATIONALISM. THE SCHILLERVEREIN IN TRIESTE AS AN EXAMPLE OF THE IN-BETWEEN IN THE ALPS-ADRIATIC REGION
TRANSVERZALNE PRAKSE MED MEŠČANSKIM KOZMOPOLITIZMOM IN NEMŠKIM NACIONALIZMOM
Abstract   PDF
Ute Holfelder, Gerhard Katschnig, Janine Schemmer, Klaus Schönberger
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES TRIGLAVSKI NARODNI PARK. AKTERJI, STRATEGIJE, PROBLEMI, REŠITVE
TRIGLAV NATIONAL PARK. ACTORS, STRATEGIES, PROBLEMS, SOLUTIONS
Abstract   PDF
Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK TRIGLAVSKI NARODNI PARK V HORIZONTU REKREACIJSKEGA AVANTURIZMA
TRIGLAV NATIONAL PARK AND RECREATIONAL ADVENTURISM
Abstract   PDF
Miha Kozorog, Saša Poljak Istenič
 
Vol 34, No 2 (2005) TURIZEM IN FESTIVALI KOT TRANSNACIONALNO IZKUSTVO (INNSBRUCK, 5.–7. 5. 2004) Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 35, No 1 (2006) TVRTKO ZEBEC: KRČKI TANCI. PLESNO-ETNOLOŠKA STUDIJA = TANAC DANCES ON THE ISLAND OF KRK. DANCE ETHNOLOGY STUDY Details   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK UNLOCKING LATENT CREATIVITY WITH RAPID PROTOTYPING
SPODBUJANJE LATENTNE USTVARJALNOSTI S HITRIM PROTOTIPIRANJEM
Abstract   PDF
Blaž Zupan, Rok Stritar, Alenka Slavec Gomezel
 
Vol 44, No 3 (2015) USTVARJANJE PROSTOROV USTVARJALNOSTI. SODOBNI ROKODELSKI SEJMI V LJUBLJANI KOT PRODUKCIJA LOKALNOSTI
CREATING SPACES OF CREATIVITY: CONTEMPORARY ARTS AND CRAFTS FAIRS IN LJUBLJANA AS PRODUCTION OF LOCALITY IN TIME OF A NEOLIBERAL PARADIGM OF PLACE
Abstract   PDF
Blaž Bajič
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES UVOD Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER UVOD
FOREWORD
Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) UVODNA BESEDA Details   PDF
Drago Kunej
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR UVODNA BESEDA
FOREWORD
Details   PDF
Mojca Kovačič, Urša Šivic
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK UVODNE BESEDE
FOREWORD
Details   PDF
Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK VAROVANJE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU V RAZCEPU MED STROKOVNIMI NAČELI, ZAKONODAJO IN VSAKDANJO REALNOSTJO
HERITAGE PROTECTION IN TRIGLAV NATIONAL PARK: CAUGHT BETWEEN PROFESSIONAL PRINCIPLES, LEGISLATION, AND EVERYDAY REALITIES
Abstract   PDF
Vito Hazler
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE
VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA
Abstract   PDF
Peter Simonič
 
Vol 35, No 1 (2006) VLASTO KOPAČ (1913–2006) Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV VLOGA EMILA KORYTKA PRI SPOZNAVANJU SLOVENSKIH PESEMSKIH PRAKS
THE ROLE OF EMIL KORYTKO IN IDENTIFYING SLOVENIAN SONG PRACTICES
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE
THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY
Abstract   PDF
Andreja Žele
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE VOLUNTEERING FROM ALTRUISM TO OTHERNESS
PROSTOVOLJSTVO OD ALTRUIZMA DO DRUGOSTI
Abstract   PDF
Bénédicte Halba
 
Vol 33, No 1 (2004) VOŠČILO AKAD. DR. MILKU MATIČETOVEMU OB 85-LETNICI Details   PDF
- -
 
Vol 36, No 2 (2007) VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK VRAŽEVERJE IN ČAROVNIŠTVO V ŠENTRUPERSKIH POVEDKAH
SUPERSTITION AND WITCHCRAFT IN ŠENTRUPERT FOLK TALES
Abstract   PDF
Vera Smole
 
Vol 34, No 2 (2005) VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE
EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS
Abstract   PDF
Jana Mlakar Adamič
 
Vol 35, No 1 (2006) VSTOP V EVROPSKO UNIJO V DOLINI IDRIJE
CELEBRATIONS IN THE IDRIJA RIVER VALLEY OF SLOVENIAN ENTRANCE INTO THE EUROPEAN UNION
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE WHAT TO DO WITH … FOLKLORE? WHAT TO DO … WITH BALLADS? REVISITING “MRS BROWN OF FALKLAND”
KAM BI S TO … FOLKLORO? KAM BI … S TEMI BALADAMI? VNOVIČ O GOSPE BROWN IZ FALKLANDA
Abstract   PDF
Sigrid Rieuwerts
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG WHY PLAY AND SING? THE ROLE OF FOLK GAMES AND FOLK SONGS IN EVERYDAY LIFE
ZAKAJ IGRATI IN PETI: VLOGA LJUDSKIH IGER IN LJUDSKIH PESMI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Abstract   PDF
Katalin Lázár
 
Vol 34, No 2 (2005) WILHELM TSCHINKEL: KOČEVARSKA FOLKLORA V ŠEGAH, NAVADAH, PRAVLJICAH, POVEDKAH, LEGENDAH IN DRUGIH FOLKLORNIH IZROČILIH / GOTTSCHEER VOLKSTUM IN SITTE, BRAUCH, MÄRCHEN, SAGEN, LEGENDEN UND ANDEREN VOLKSTÜMLICHEN ÜBERLIEFERUNGEN Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE WORLD WAR I “CARTOGRAPHIES”: MAPPING THE POLISH LANDSCAPE OF FORGETTING IN LEGNICA
“KARTE” PRVE SVETOVNE VOJNE: ZEMLJEVIDENJE POLJSKE KRAJINE POZABE V LEGNICI
Abstract   PDF
Dominika Czarnecka
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 YOU ARE CORDIALLY INVITED TO … THE DISTANCED PARTICIPATION IN A ROYAL WEDDING
PRISRČNO VABLJENI NA … ODDALJENA UDELEŽBA NA KRALJEVSKI POROKI
Abstract   PDF
Marlene Hugoson
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZADNJE DESETLETJE OD ŠESTIH. INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU (1951/2001–2011)
THE INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZRC SAZU (1951/2001–2011)
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG ZAPUŠČINA ZAPISOVALCA LJUDSKIH PESMI GABRIELA MAJCNA: O ETNOGRAFIJI V SLOVENSKIH GORICAH NA ZAČETKU 20. STOLETJA IN STOLETJE KASNEJE
THE LEGACY OF THE FOLK SONG COLLECTOR GABRIEL MAJCEN: ON ETHNOGRAPHY IN SLOVENSKE GORICE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY AND A CENTURY LATER
Abstract   PDF
Rajko Muršič
 
Vol 35, No 1 (2006) ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI
WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY
Abstract   PDF
Liza Debevec
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES ŽIVALI, VAROVANO OBMOČJE IN REKREACIJA V NARAVNEM OKOLJU. TEORETSKE IN PRAKTIČNE VARIANTE S SAMOPREMISLEKOM
WILDLIFE, PROTECTED AREAS, AND RECREATION IN THE NATURAL ENVIRONMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL VARIATIONS WITH SELF-REFLECTION
Abstract   PDF
Miha Kozorog
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE ZMAGO ŠMITEK (29. NOVEMBER 1949 – 15. SEPTEMBER 2018) Details   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 34, No 2 (2005) ZOE BRAY: LIVING BOUNDARIES. FRONTIERS AND IDENTITY IN THE BASQUE COUNTRY Details   PDF
Katja Jerman
 
Vol 36, No 2 (2007) ZORA ŽAGAR (1950–2007) Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 33, No 1 (2004) ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU Details   PDF
Jernej Mlekuž
 
Vol 35, No 1 (2006) ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH
BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS
Abstract   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 39, No 2 (2010) ZVRSTNOST SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI. REFLEKSIJA PESEMSKEGA RAZVOJA ALI POGLEDOV NANJ
GENREFICATION OF SLOVENIAN FOLKSONGS: A REFLECTION, OR VIEWS ON THEIR DEVELOPMENT
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 42, No 1 (2013) »ČISTA HAVAJSKA KRI« KOT MERILO OBLIKOVANJA SKUPINE HAVAJSKIH STAROSELCEV
“PURE HAWAIIAN BLOOD ” AS A CRITERIA FOR FORMATION OF GROUP OF HAWAIIAN NATIVES
Abstract   PDF
Vesna V. Godina
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR »JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK
“I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.” THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR »MOREBITI BI SE ŠE DAL KJE KAK TAK NAPEV VLOVITI.« ZAPISOVALSKE USMERITVE NA SLOVENSKEM V KONTEKSTU SLOVANSKIH POVEZAV
“PERHAPS THIS MELODY COULD STILL BE FOUND SOMEWHERE.” TRANSCRIPTION ORIENTATIONS IN SLOVENIA IN THE CONTEXT OF SLAVIC CONNECTIONS
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) »OJ LUŠNO JE RES NA DEŽELI«. PERCEPCIJA LJUDSKE PESMI IN LJUDSKEGA PRI IZDAJAH GRAMOFONSKIH PLOŠČ PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
“IT’S SO PLEASANT IN THE COUNTRYSIDE”: THE PERCEPTION OF FOLK SONGS AND THE FOLK ON GRAMOPHONE RECORDINGS BEFORE THE SECOND WORLD WAR
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
451 - 500 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>