Vol 47, No 3 (2018)

SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE

Edited by / Uredili Jelka Vince Pallua & Ingrid Slavec Gradišnik

Selected papers of the panel “Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption” organized by the WG Group Space-Lore and Place Lore at the SIEF Congress Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity (Göttingen, Germany, 2017) focus on symbolic representations of space, mental mapping, adoptions and inscribing of meaning of the individual, as well as of the community into sacred spaces and places in Israel, Guatemala, Finland, and Austria.

Izbrani članki panela »Sveti prostor in kraj in njuna simbolna prisvojitev«, ki ga je organizirala delovna skupina Space-Lore and Place-Lore na kongresu SIEF Načini bivanja: Kriza – moč – ustvarjalnost (Göttingen, Nemčija, 2017) obravnavajo simbolne predstavitve prostora, mentalno zemljevidenje, prisvojitve ter individiualne in skupnostne vpise v svete prostore in kraje v Izraelu, Gvatemali, na Finskem in v Avstriji. 

Table of Contents

Editorial / Uredništvo

Jelka Vince Pallua PDF
INTRODUCTION
UVOD
7-12

SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE

Katharina Eisch-Angus PDF
THE PLACELESS CHAPEL: MEMORY, MEANING AND DESTRUCTION IN SACRED SPACE
KAPELA BREZ KRAJA: SPOMIN, POMEN IN UNIČENJE V SVETEM PROSTORU
13-25

Jan Kapusta PDF
A SAINT ON THE RUN: THE DYNAMICS OF HOMEMAKING AND CREATING A SACRED PLACE
SVETNIK NA BEGU: DINAMIKA USTVARJANJA DOMA IN USTVARJANJA SVETEGA KRAJA
27-49

Jens Wietschorke PDF
MATERIAL RELIGION AND CHURCH ARCHITECTURE IN CULTURAL ANALYSIS: A THEORETICAL SHORTCUT
MATERIALNA RELIGIJA IN CERKVENA ARHITEKTURA V KULTUROLOŠKI ANALIZI: TEORETSKA BLIŽNJICA
51-61

Siria Kohonen PDF
COUNTERINTUITIVENESS AND RITUAL EFFICACY IN EARLY MODERN KARELIAN HEALING: AN APPLICATION OF THE RITUAL COMPETENCE THEORY
PROTIINTUITIVNOST IN RITUALNA UČINKOVITOST V ZGODNJEMODERNEM KARELIJSKEM ZDRAVLJENJU UPORABA TEORIJE RITUALNE KOMPETENCE
63-82

RAZPRAVI / ARTICLES

Mateja Habinc PDF
PRETEKLOST V SODOBNIH PRIREDITVAH NARODNIH PARKOV KOZARA IN SUTJESKA
USAGES OF THE PAST IN CONTEMPORARY EVENTS IN KOZARA AND SUTJESKA NATIONAL PARKS
85-102

Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban PDF
OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE
103-115

In memoriam

Monika Kropej Telban PDF
ZMAGO ŠMITEK (29. NOVEMBER 1949 – 15. SEPTEMBER 2018) 117-118