Vol 46, No 1-2 (2017)

AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK

Uredili / Edited by Monika Kropej Telban & Saša Poljak Istenič

Table of Contents

Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik PDF
UVODNE BESEDE
FOREWORD
4-7

Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Uredila / Edited by Monika Kropej Telban

Monika Kropej Telban PDF
TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS
11-36

Barbara Ivančič Kutin PDF
TRANSFORMACIJE (SLOVSTVENE) FOLKLORE V SODOBNI KULTURI. KRIVOPETE V ZGORNJEM POSOČJU IN V BENEČIJI
TRANSFORMATIONS OF (VERBAL) FOLKLORE IN CONTEMPORARY CULTURE: KRIVOPETE IN THE UPPER SOČA VALLEY AND IN VENETIA
37-54

Mirjam Mencej PDF
»VEROVANJE« V ZGODOVINI FOLKLORISTIKE. KONCEPTUALIZACIJA IN TERMINOLOGIJA
(FOLK) BELIEF THROUGH THE HISTORY OF FOLKLORE STUDIES: CONCEPTUALISATION AND TERMINOLOGY
55-68

Vera Smole PDF
VRAŽEVERJE IN ČAROVNIŠTVO V ŠENTRUPERSKIH POVEDKAH
SUPERSTITION AND WITCHCRAFT IN ŠENTRUPERT FOLK TALES
69-82

Katja Hrobat Virloget PDF
O MOLKU V ETNOGRAFIJI. OD SKRIVNOSTI DO TRAVME IN NESKLADNIH SPOMINOV
ON SILENCE IN ETHNOGRAPHY: FROM SECRET TO TRAUMA AND INCOMPATIBLE MEMORIES
83-100

Essays on Creativity / Razprave o ustvarjalnosti - Edited by / Uredila Saša Poljak Istenič

Saša Poljak Istenič PDF
CREATIVITY: AN INTRODUCTION TO POPULAR CONCEPTS, TOPICS, AND DISCUSSIONS
USTVARJALNOST. UVOD V RAZŠIRJENE KONCEPTE, TEME IN RAZPRAVE
103-125

Nina Vodopivec PDF
CREATIVITY IN PRODUCTION AND WORK: EXPERIENCES FROM SLOVENIA
USTVARJALNOST V PRODUKCIJI IN DELU. IZKUŠNJE IZ SLOVENIJE
127-147

Matjaž Uršič PDF
CRITICAL RECONSIDERATION OF SOCIAL AND CULTURAL ELEMENTS THAT CONSTITUTE THE CREATIVE ECOSYSTEM OF A CITY: EXAMPLES FROM SLOVENIA AND JAPAN
KRITIČNA REFLEKSIJA DRUŽBENIH IN KULTURNIH ELEMENTOV, KI SESTAVLJAJO USTVARJALNI EKOSISTEM MESTA. PRIMERA IZ SLOVENIJE IN JAPONSKE
149-170

Blaž Zupan, Rok Stritar, Alenka Slavec Gomezel PDF
UNLOCKING LATENT CREATIVITY WITH RAPID PROTOTYPING
SPODBUJANJE LATENTNE USTVARJALNOSTI S HITRIM PROTOTIPIRANJEM
171-188

Blaž Bajič PDF
AGAINST CREATIVITY: LOOSELY STRUCTURED THOUGHTS ON A LOOSELY DEFINED TOPIC
PROTI USTVARJALNOSTI. OHLAPNO STRUKTURIRANE MISLI O OHLAPNO DEFINIRANI TEMI
189-207