Vol 41, No 1 (2012)

RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Laurent Sébastien Fournier

Table of Contents

Iubilaeum

- - PDF
HELENA LOŽAR - PODLOGAR IN EMILY LYLE
HELENA LOŽAR - PODLOGAR AND EMILY LYLE
7-8

Performances, Performers, Researchers / Uprizoritve, izvajalci, raziskovalci

Emily Lyle PDF
PERFORMANCES AT FESTIVAL PERIODS IN THE YEAR AND THE “AS IF” CONCEPT
UPRIZORITVE V PRAZNIČNIH OBDOBJIH LETA V POVEZAVI S KONCEPTOM “KAKOR DA”
11-22

Thomas A. McKean PDF
STEWARTSHIP AND EVOLVING FIDELITY IN A SCOTTISH FIRE FESTIVAL
UPRAVLJANJE IN VZPOSTAVLJANJE ZVESTOBE V ŠKOTSKEM PRAZNIKU CLAVIE
23-36

Nancy C. McEntire PDF
AN INVESTIGATION OF THE TRADITIONAL MUSIC SESSION IN IRELAND’S SHANNON REGION
RAZISKOVANJE POUKA TRADICIJSKE GLASBE V IRSKI REGIJI SHANNON
37-46

Léon A. van Gulik PDF
THE SCHOLAR VERSUS THE PAGAN ON GREENCRAFT TREE WALKS: ATTUNEMENT, IMAGINATION, AND INTERPRETATION
ZNANSTVENIK PROTI POGANU PRI OBRAVNAVI HOJE OKROG DREVES V OKVIRU POGANSKE TRADICIJE »GREENCRAFT«. SPOZNAVANJE, PREDSTAVA IN INTERPRETACIJA
47-63

Kamila Velkoborská PDF
PERFORMERS AND RESEARCHERS IN NEO-PAGAN SETTINGS
IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI V KONTEKSTU NOVEGA POGANSTVA
65-76

Mojca Kovačič PDF
IN SEARCH OF THE ‘FOLK CHARACTER’ WE WOULD LIKE TO HEAR. THE DICHOTOMY BETWEEN FOLK, THE PROFESSION, AND SCHOLARSHIP
ISKANJE LJUDSKOSTI, KI BI SI JO ŽELELI SLIŠATI, ALI RAZPETOST MED LJUDSKIM, STROKO IN ZNANOSTJO
77-90

Oksana Mykytenko PDF
THE PROBLEM OF PERFORMANCE TYPOLOGY: THE CASE OF SERBIAN MOURNERS
VPRAŠANJE TIPOLOGIJE IZVAJANJA. PRIMER SRBSKIH NARICALK
91-96

Skaidrė Urbonienė PDF
RESEARCHER-PERFORMER RELATIONS IN CROSS-CRAFTING RITUALS IN LITHUANIA
RAZMERJE MED RAZISKOVALCEM IN IZVAJALCEM PRI RITUALIH REZLJANJA KRIŽEV V LITVI
97-110

Tatiana Minniyakhmetova PDF
THE “MORAL CODEX” OF A RESEARCHER AS A BEARER OF CULTURE
“MORALNI KODEKS” RAZISKOVALCA, NOSILCA KULTURE
111-116

Co-designing Performances, Co-designing Heritages / So-oblikovanje uprizoritev, so-oblikovanje dediščin

Irina Sedakova PDF
THE RUSSIAN RITUAL YEAR AND FOLKLORE THROUGH TOURIST ADVERTISING
RUSKO PRAZNIČNO LETO IN FOLKLORA V TURISTIČNEM OGLAŠEVANJU
119-136

John Helsloot PDF
CULTURE OR COMMERCE: FRAMING HERITAGE IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL SUBSIDIES. THE ANNUAL ST. NICHOLAS PARADE IN THE NETHERLANDS
KULTURA ALI TRGOVINA: UOKVIRJENJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU OBČINSKIH SUBVENCIJ. MIKLAVŽEV SPREVOD NA NIZOZEMSKEM
137-146

István Povedák PDF
MOGY. A VESSEL OF RITUAL IN POST-SOCIALIST HUNGARY
FESTIVALI NACIONALNEGA ZDRUŽENJA MADŽAROV (MOGY). RITUALI V POSOCIALISTIČNI MADŽARSKI
147-158

Marija Klobčar PDF
RITUALISM AS A REFLECTION OF SOCIAL TRANSFORMATION AND THE RESEARCHER’S (LACK OF) POWER
RITUALIZEM - REFLEKSIJA DRUŽBENIH TRANSFORMACIJ IN RAZISKOVALČEVE (-GA POMANJKANJA) MOČI
159-174

Arne Bugge Amundsen PDF
RITUAL REFORM AND RITUAL BEHAVIOR
REFORMA RITUALNIH PRAKS IN RITUALNO VEDENJE
175-183

Mateja Habinc PDF
FOLKLORIZATION AS DIVERSIFICATION OR MOLDING: COMPARING TWO “TRADITIONAL” HOLIDAYS
FOLKLORIZACIJA KOT RAZNOLIKOST ALI OMEJEVANJE. PRIMERJAVA DVEH “TRADICIONALNIH” PRAZNIKOV
185-196

Marlene Hugoson PDF
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO … THE DISTANCED PARTICIPATION IN A ROYAL WEDDING
PRISRČNO VABLJENI NA … ODDALJENA UDELEŽBA NA KRALJEVSKI POROKI
197-207

Aīda Rancāne PDF
REVIVAL OF LOCAL MASKING TRADITIONS IN LATVIA AS THE RESULT OF COOPERATION BETWEEN PERFORMERS AND RESEARCHERS
OŽIVLJANJE LOKALNE TRADICIJE MASKIRANJA KOT REZULTAT SODELOVANJA MED IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI
209-225

Katya Mihaylova PDF
THE WANDERING BLIND MENDICANT SINGER AND THE SLAVIC RITUAL YEAR
POTUJOČI SLEPI BERAŠKI PEVEC IN SLOVANSKO OBREDNO LETO
227-242

Evy Johanne Håland PDF
THE FESTIVAL DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF THE VISION OF AGIA PELAGIA AND OTHER RITUALS
PRAZNIK, POSVEČEN PRIKAZOVANJU SVETI (AGIA) ALI BLAŽENI (OSIA) PELAGIJI IN DRUGI RITUALI
243-262

Svetlana Sidneva PDF
THE TRANSFORMATION OF MODERN GREEK CALENDAR CUSTOMS ASSOCIATED WITH FIRE: TRADITION AND CONTEMPORANEITY
TRANSFORMACIJA MODERNIH GRŠKIH KOLEDARSKIH ŠEG, POVEZANIH Z OGNJEM. TRADICIJA IN SODOBNOST
263-269