Vol 38, No 2 (2009)

EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Maria Vivod

Table of Contents

Europe. Imagination and Practices / Evropa. Imaginacija in prakse

Jurij Fikfak PDF
EUROPE: IMAGINATION AND PRACTICES. INTRODUCTION I.
EVROPA: IMAGINACIJA IN PRAKSE. UVOD I.
7-20

Maria Vivod PDF
EUROPE, THE (UN)CAPTURABLE. INTRODUCTION
EVROPA. (NE)UJEMLJIVA. UVOD II.
21-30

Thomas Wolfe PDF
EUROPE AND ITS SCHOLARLY COMMUNITIES
EVROPA IN NJENE ZNANSTVENE SKUPNOSTI
31–39

Ullrich Kockel PDF
COMING HOME TO EUROPE. TRAVELS AND TRAVAILS IN A LOST CONTINENT
PRITI DOMOV V EVROPO. POTOVANJA IN POPOTOVANJA PO ZGUBLJENI CELINI
41–58

Karen Denni PDF
CENTRAL EUROPE AS A TRANSITION ZONE BETWEEN WEST AND EAST
SREDNJA EVROPA KOT PREHODNO OBMOČJE MED ZAHODOM IN VZHODOM
59–71

Nicoletta Diasio PDF
EMBODYING BORDERS AND PERFORMING CONFLICTING IDENTITIES IN SOME POLISH FAMILY NARRATIVES
UTELEŠANJE MEJ IN UPRIZARJANJE NASPROTUJOČIH SI IDENTITET V NEKAJ DRUŽINSKIH PRIPOVEDIH NA POLJSKEM
73–88

László Kürti PDF
THE POLITICS OF OTHERNESS. STEREOTYPES IN HUNGARIAN MEDIA
POLITIKA DRUGAČNOSTI. STEREOTIPI V MADŽARSKIH MEDIJIH
89–113

Maria Vivod PDF
THE STORY ABOUT OLD HAG EUROPE AND HEALTHY MAIDEN SERBIA
ZGODBA O ZLOBNI STARKI EVROPI IN ZDRAVEM DEKLETU SRBIJI
115–125

Mladena Prelić PDF
ONE STEP FORWARD, TWO STEPS BACK. THE SERBIAN PATH TO EUROPE AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
KORAK NAPREJ, DVA NAZAJ. SRBSKA POT V EVROPO NA ZAČETKU 21. STOLETJA
127–149

Donatella Cozzi PDF
“THE INNER FRONTIER”. BORDERS, NARRATIVES, AND CULTURAL INTIMACY IN TOPOLÒ/TOPOLOVE
»NOTRANJA MEJA«. MEJE, PRIPOVEDI IN KULTURNA INTIMNOST V TOPOLOVEM
151–164

Tatiana Bajuk Senčar PDF
THE INTEGRATION OF “EAST” AND “WEST”. SLOVENIAN “EUROCRATS” AND THE POLITICS OF IDENTITY WITHIN THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION
INTEGRACIJA »VZHODA« IN »ZAHODA«. SLOVENSKI »EVROKRATI« IN POLITIKA IDENTITETE V USTANOVAH EVROPSKE UNIJE
165–178

Dissertationes / Razprave

Regina Bendix PDF
INHERITANCES. POSSESSION, OWNERSHIP AND RESPONSIBILITY
DEDIŠČINE. POSEDOVANJE, LASTNIŠTVO IN ODGOVORNOST
181–199

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

Barbara Ivančič Kutin PDF
15TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH (ISFNR ) // 15. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA RAZISKOVANJE FOLKLORNEGA PRIPOVEDNIŠTVA (ATENE, GRČIJA, 21.–27. JUNIJ 2009) 201-202

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
MEDNARODNA KONFERENCA »TERENSKA ISTRAŽIVANJA. IZAZOVI – REZULTATI – PRIMENA« // INTERNATIONAL CONFERENCE "FIELD WORK: CHALLENGES – RESULTS – APPLICATION" (SIROGOJNO, SRBIJA, 31. 8.–3. 9. 2009) 203-204

Anja Serec Hodžar PDF
MEDNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ »KAM BI S TO FOLKLORO?« (LJUBLJANA 24.–29. SEPTEMBER 2009) 205-206

Milka Bokal PDF
PREDSTAVITEV KNJIGE DR. MARIJE STANONIK ETNOLOGIJA V PISMIH IN SLIKAH (ŠID, SRBIJA, 18. 10. 2009) 207-208

Andrej Vovko PDF
MARIJA STANONIK: INTERDISCIPLINARNOST SLOVSTVENE FOLKLORE 209-211

Mateja Habinc PDF
BOŽIDAR JEZERNIK (UR.): KULTURNA DEDIŠČINA IN IDENTITETA 212-214