PodjedD. (2014) “BEING SEEN, BEING GOOD: HOW OBSERVATION INFLUENCES DRIVING HABITS<br>BITI VIDEN, BITI DOBER. KAKO OPAZOVANJE VPLIVA NA VOZNIŠKE NAVADE</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 43(3), pp. 115-123. doi: 10.3986/Traditio2014430306.