PONOVNO O OBLIKOVANJU IN RAZVOJU GLASBENE FOLKLORISTIKE
REVISITING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC STUDIES

Marjeta Pisk

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420106

Abstract

Članek obravnava nastanek in razvoj slovenske glasbene folkloristike, ki je izšla iz filologije in se je formirala soča- sno z nastajajočim konceptom etničnosti. Pri tem se članek osredinja na proces konstruiranja objekta folklorističnega raziskovanja.

***

This article discusses the formation and development of Slovenian folk music studies, which originated in philology and was shaped simultaneously with the emerging concept of ethnicity. It focuses on the process of constructing the research object of folklore studies.

Keywords

folkloristika; kulturni nacionalizem; nacionalizacija ljudske kulture; konstrukcija fenomenov // folklore studies; cultural nationalism; nationalization of folk culture; phenomena construction

Full Text:

PDF

References

Anttonen, Pertti J. 2005. Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica Folklorica; 15).

Arhiv GNI. Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Barbo, Matjaž. 2003. Slovenske ljudske pesmi v obdelavi za zbor. V: Slovenska zborovska stvaritev II. Ljudske pesmi. Ljubljana: JSKD, 155–161.

Bauman, Richard. 1975 (1972). Differential Identity and Social Base of Folklore. V: Paredes, Americo in Richard Bauman (ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, 31–41.

Baumann, Max Peter. 2000. The Local and the Global: Traditional Music Instruments and Modernization. The World of Music 42 (3): 121–144.

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison, WI, in London: University of Wisconsin Press.

Bendix, Regina. 2000. The Pleasure of the Ear: Toward an Ethnography of Listening. Cultural Analysis 1: 33–50.

Bendix, Regina. 2002. The Uses of Disciplinary History. Radical History Reviwe. The Uses of the Folk. Fall 2002, 84: 110–114. DOI: http://dx.doi.org/10.1215/01636545-2002-84-110

Berger, John. 1972. Ways of Seeing: Based on the BBC television series. London: British Broadcasting Corporation (Penguin books).

Berkhofer, Robert F. 1995. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge, MA, in London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. London in New York: Routledge.

Bohlman, Philip V. 2004. The Music of European Nationalism: Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara, CA (etc.): ABC-CLIO.

Bourdieu, Pierre. 1978. Postface. V: Bourdieu, Pierre, Reflections on Fieldwork in Marocco. Berkeley: A Quantum book, University of California/Princeton Press.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, Forma 7.

Fikfak, Jurij. 2005. O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34 (2): 75–86. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Fikfak, Jurij. 2006. Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35 (2): 141–154. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350208

Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Glasnik SED. 1968. Posvetovanje slovenskih etnografov v Škofji Loki. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 9 (4): 1–4.

Hofman, Ana. 2011. Folklorni festival Beltinci v Prekmurju med nacionalnim in transnacionalnim glasbenim prostorom. V: Petrović, Tanja (ur.), Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: ZRC SAZU, 257–278.

Holbek, Bengt. 1981 (1979). Tacit Assumptions. Folklore Forum 14 (2): 121–140.

Honko, Lauri. 1988. Tradition and Cultural Identity. Uppsala.

Juvan, Marko. 2006. On the Fate of the »Great« Genre. V: Dolinar, Darko in Marko Juvan (ur.), Writing Literary History: Selected Perspectives form Central Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 17–46.

Juvančič, Katarina. 2005. The Popularization of Slovenian Folk Music between the Local and Global: Redemption or Downfall of National Heritage. Traditiones 34 (1): 209–219. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340117

Kapchan, Deborah. 1993. Hybridization and the Marketplace. Western Folklore 52: 303–326. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1500092

Klobčar, Marija. 2010. Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi. Refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones 39 (2): 124–145. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2010390208

Klobčar, Marija. 2011. Real and Virtual Spaces of Revisiting the Question “What to Do With Folklore?” Traditiones 40 (3): 5–15. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2011400301

Klobčar, Marija. 2012a. Itinerant Singers in Slovenia: Views on a Distinct Phenomenon. V: McKean, Thomas A. (ur.), Songs of People on the Move. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 3–15.

Klobčar, Marija. 2012b. Ritualism as a Reflection of Social Transformation and the Researcher‘s (lack of) Power. Traditiones 41 (1): 159–174. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2012410114

Kovačič, Mojca. 2012a. »Pa se sliš.« Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kovačič, Mojca. 2012b. In Search of the "Folk Character" we would like to hear: The Dichotomy between Folk, the Profession and the Scholarship. Traditiones 41 (1): 77–90. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2012410107

Krek, Gregor. 1869. Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien: Druck von L. Sommer.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in FF, 9–65.

Kumer, Zmaga. 1973. Posledice vpliva soseščine jezikovno različnih narodov na njih pesemsko izročilo. V: Kumer, Zmaga (ur.), Rad 18. kongresa Saveza folklorista Jugoslavije. Bovec 1971. Ljubljana, 97–101.

Kumer, Zmaga. 1978. Ljudska pesem v sodobnosti. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 335–364.

Kumer, Zmaga. 1991. France Marolt (1891–1951) (Ob stoletnici rojstva slovenskega etnomuzikologa). Traditiones 20: 9–28.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kunej, Rebeka. 2010. Staro na nov način. Ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog 20 (71), 135–148.

McCann, Anthony. 2003. Questioning Educational Strategies: The Challenges of a Radical Pedagogy in Discussions about Irish traditional Culture. http://www.beyondthecommons.com/crosbhealach.html (dostopno 5. 1. 2005).

Muršič, Rajko. 2000. Trate vaše in naše mladosti. Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil.

Muršič, Rajko. 2002. Univerzalne vsebine Vodovnikovega pohorskega pesemskega koša na vstopu v 21. stoletje. Etnolog 12 (63): 17–27.

Novak, Vilko. 1956. O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9: 7–16.

Novak, Vilko. 1972. Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–52.

Pisk, Marjeta. 2012. Kontekst v raziskavah ljudske pesemske tradicije. Območje Goriških brd (Disertacija). Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.

Rieuwerts, Sigrid. 1991. Field-Collecting of English and Scottish Ballads: A Researcher’s Point of View. V: Jonsson, Bengt R. (ur.), The Stocholm Ballad Conference. Stocholm: Svenskt Visarkiv, 237–246.

Rogelj Škafar, Bojana. 2011. Upodobljene sledi narodne identitete. Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnographica – Dissertationes; 1).

Ronström, Owe. 1996. Revival Reconsidered. The World of Music 38 (3): 520.

Salzman, Philip Carl. 2001. Understanding Culture: An Introduction to Anthropological Theory. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, Inc.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2002. Murkov zaris etnologije v filološkem narodopisju. V: Evropsko leto jezikov; Sodobna slovenska književnost; Matija Murko / Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica in Gorica, 5.-7. oktober 2001. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 167–183.

Soča. Soča. Organ slovenskega političnega družtva goriškega za brambo narodnih pravic. Gorica.

Stanonik, Marija. 1992. Slovstvena folklora kot terminološko vprašanje. Traditiones 21: 25–72.

Stewart, Susan. 1991. Crimes of Writing. New York: Oxford University Press.

Šivic, Urša. 2008. »Po jezeru bliz Triglava.« Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Štritof, Anton. 1908. Nabirajte narodne pesmi! Koledar Mohorjeve družbe 1908, 33–36.

Toelken, Barre. 1996. The Dynamics of Folklore. Rev. and exp. ed. Logan, Utah: Utah State University Press.

Tokarz, Boźena. 2006. Literary History and Its Object. V: Dolinar, Darko in Marko Juvan (ur.), Writing Literary History: Selected Perspectives form Central Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 103–115.

Verbuč, David. 2009. “Sequencing” and “Successiveness” as Meaningful Units of Music Performance of Primož Villagers form Upper Savinja Valley (North Slovenia). V: Kam bi s to folkloro? Zbornik povzetkov in program. Glasbenonarodopisni inštitut. Ljubljana, 24.–29. 9. 2009, 75.

Vodušek, Valens. 2003. Etnomuzikološki članki in razprave (ur. Terseglav, Marko in Robert Vrčon). Ljubljana: Založba ZRC.

Vurnik, Stanko. 1930. Studija o stilu slovenske ljudske glasbe. Dom in svet 43, 8: 238–241, 310–318.

Vurnik, Stanko. s. a. (1984). Predavanje o ljudski umetnosti. Traditiones 13 (1984): 130–135.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave