NARAVNE, GOSPODARSKE, POLITIČNE IN DEMOGRAFSKE DANOSTI TRENTE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU<br>NATURAL, ECONOMIC, POLITICAL AND DEMOGRAPHIC CONDITIONS OF TRENTA IN TRIGLAV NATIONAL PARK</br>

  • Peter Simonič Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zavetiška 9, SI -1000 Ljubljana
Keywords: železarstvo, agropastoralizem, turizem, naravovarstvo, Alpe, demografija, migracije // ironworking, agropastoralism, tourism, environmental protection, Alps, demography, migration

Abstract

Dolina Trenta v Julijskih Alpah, ki v celoti spada v območje Triglavskega narodnega parka, ima za sabo pisano zgodovino, četudi se lahko sodobnemu turistu zdi, da se je v njej čas ustavil. Avtor v članku razkriva pet temeljnih obdobij ali paradigem razvoja, v katerih se je oblikovalo razmerje prebivalcev doline do okolja in sta se spreminjala njegova raba in pomen. Pri tem se avtor ne opira na modernistično, dediščinsko ali folkloristično razmišljanje, pri katerih sta izhodišči enosmerni razvoj in struktura, temveč ga zanimata večsmerni razvoj in proces v kulturno-ekološkega obzorju.

***

The Trenta Valley lies in the Julian Alps and has a rich and turbulent history, even though tourists may feel like time has stood still there. This article defines five basic organizational development phases or paradigms to evaluate the valley’s relation to surrounding Triglav National Park. The premise used is not modernist, heritage-oriented, or folklorist (unidirectional development and structure), but is based on culture and ecology (multidirectional development and process).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907a. Opis Trente. I. Lega. Planinski vestnik 13 (4): 52–56.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907b. Opis Trente. I. Lega (Dalje). Planinski vestnik 13 (5): 65–70.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907c. Opis Trente. I. Lega (Dalje). Planinski vestnik 13 (6): 81–86.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907d. Opis Trente. II. Zgodovina. Planinski vestnik 13 (7): 101–103.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907e. Opis Trente. II. Zgodovina (Dalje). Planinski vestnik 13 (8): 117–119.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907f. Opis Trente. III. Ljudstvo. Planinski vestnik 13 (9): 133–135.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907g. Opis Trente. III. Ljudstvo (Dalje). Planinski vestnik 13 (10): 149–153.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907h. Opis Trente. III. Ljudstvo (Dalje). Planinski vestnik 13 (11): 165–168.

Abram, Jože (Abram. Josip). 1907i. Opis Trente. III. Ljudstvo (Konec). Planinski vestnik 13 (12): 181–185.

Andolšek, Maja. 2007. Triglavski narodni park – prednost ali slabost za lokalno prebivalstvo. Diplomsko delo. Bled in Bohinjska Bistrica: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.

ARSO. 2013. Potresi. http://www.arso.gov.si/potresi (21. 7. 2013).

Baudrillard, Jean. 1999. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Ljubljana: študentska založba.

Bogataj, Janez. 2000. Aplikativna etnologija v Sloveniji. V: Bogataj, Janez idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 203–215.

Burns, Robert K., Jr. 1963. The Circum-Alpine Culture Area: A Preliminary View. Anthropological Quarterly 36 (3): 130–155. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3316628

Carneiro, Robert L. 1970. A Theory of the Origin of the State. Science 169 (3947): 733–738. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.169.3947.733

Cole, John W. 1972. Cultural Adaptation in the Eastern Alps. Anthropological Quarterly 45 (3): 158–176. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3316529

Cole, John W. 1977. Inheritance Processes in the Italian Alps. Ethnohistory 24 (2): 117–132. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/481738

Czernig von Czernhausen, Karl. 1873. Das Land Görz und Gradisca (mit Einschluss von Aquileia). Wien: Verlag A. Schendl.

Čepič, Zdenko. 1995. Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji. Maribor: Založba Obzorja.

Gradivo Triglavski narodni park 2011–2014. 2012. Trenta: študentske terenske vaje pri predmetu Aplikativna antropologija in kulturni menedžment v študijskem letu 2011/12 in 2012/13 (mentor: Peter Simonič) (Biografije; Družbenosti in prazniki). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Klanjšček, Viktor. 1975. Alpski turistični center Bovec. V: Dolenc, Janez idr. (ur.), Tolminski zbornik 2. Tolmin: Kulturna skupnost Tolmin, 201–205.

Kociančič, Štefan. 1854. Odgovori na vprašanja družtva za jugoslavensko povestnico od Stepana Kociančića. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 3, Zagreb, 176–233.

Komac, Vlasta Terezija. 2003. Zakladnica bovške preteklosti. Idrija: Založba Bogataj.

Kunaver, Jurij (ur.). 1988. Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana: Republiški koordinacijski odbor gibanja 'Znanost mladini'.

Kunaver, Jurij (ur.). 2002. Soški razgovori I. Zbornik za domoznanstvo. Bovec: Zgodovinska sekcija Kulturnega društva Golobar.

Lipušček, Radovan. 1999. Didaktični in strokovni prispevek Alpskih mladinskih raziskovalnih taborov v Posočju V: Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu = Sustainable development in the Slovenian Alps and its neighbouring regions (Melikovi geografski dnevi 1; Kranjska Gora, 5.–7. november 1998). Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 375–384.

Medved, Roman. 2010. Gospodarski razvoj Posočja in popotresna obnova. V: Duša, Zdravko idr. (ur.), Tolminski zbornik 4. Tolmin: Občina Tolmin, 93–100.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1988. Prispevek k etnološki podobi Bovškega. V: Kunaver, Jurij (ur.) 1988, 81–108.

Mlekuž, Iztok. 2002. Gozd v kulturni krajini na Bovškem. V: Kunaver, Jurij (ur.) 2002, 205–214.

Moran, Emilio F. 2000. Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. Colorado: Westview Press.

Morelli di Schönfeld, Carlo. 1855–1856. Istoria della Contea di Gorizia. In quattro volumi compresavi un Appendice di note illustrative. Gorizia: Premiata tipografia Paternolli.

Moritsch, Andreas (ur.). 2001. Geschichte der Alpen Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras Verlag.

O'Neill, Karen M. 1996. The International Politics of National Parks. Human Ecology 24 (4): 521–539.

Rutar, Simon. 1882. Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno ž njih prirodoznanskim in statističnim opisom. Gorica: Hilarijanska tiskarna. (Faksimilirani ponatis. Nova Gorica: Goriški muzej, 1972).

Rutar, Simon. 1889. Das Annenfest in der Trenta. Laibacher Zeitung 180/185: 1577–1580.

Statistični urad Republike Slovenije. 2002. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Steward, Julian H. 1955. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois.

Šaver, Boštjan. 2005. Nazaj v planinski raj. Alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Thin, Neil. 2003. Environment. V: Barnard, Alan in Jonathan Spencer (ur.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London in New York: Routledge, 185–188.

Trenta. 2013. Trenta. štirje letni počasi. http://www.soca-trenta.si (21. 7. 2013).

Vilfan, Sergij. 1996 (1961). Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljani: Slovenska matica.

Vranješ, Matej. 2006. Cultural Landscape and Triglav National Park. V: Simonič, Peter (ur.), Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitat – Endangered Cultures. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije, 71–84.

Wolf, Eric R. 1955. Types of Latin American Peasantry. American Anthropologist 57: 452–471. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1955.57.3.02a00050

Wolf, Eric R. 1962. Cultural Dissonance in the Italian Alps. Comparative Studies in Society and History 5 (1): 1–14. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0010417500001493

Wolf, Eric R. 1970. The Inheritance of Land among Bavarian and Tyrolese Peasants. Anthropologica 12 (1): 99–114. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/25604817

Wraber, Tone. 1980. Trenta. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo.

Young, Elspeth. 1995. Third World in the First. London in New York: Routledge.

Zakon o TNP. 2010. Zakon o Triglavskem narodnem parku. Uradni list RS 52, 7697–7729.

Zupanič Vičar, Marija. 2006. Application of the Protected Areas Management Categories of IUCN. V: Simonič, Peter (ur.), Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitat – Endangered Cultures. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije, 5–15.

Published
2013-11-15
How to Cite
1.
Simonič P. NARAVNE, GOSPODARSKE, POLITIČNE IN DEMOGRAFSKE DANOSTI TRENTE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU<br>NATURAL, ECONOMIC, POLITICAL AND DEMOGRAPHIC CONDITIONS OF TRENTA IN TRIGLAV NATIONAL PARK</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Nov.15 [cited 2020Aug.12];42(2):69-4. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/876
Section
Triglavski narodni park - Akterji / Triglav National Park - Social Actors