TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS

Monika Kropej Telban

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460101

Abstract

V članku je raziskano izročilo o Petru Klepcu, kakor ga lahko zaznamo iz dojemanja ljudi na podlagi analize besedil in konteksta pripovedi o tem tradicijskem junaku v okolju, v katerem se je do danes ohranilo, tj. v dolini Čabranke in zgornje Kolpe na obeh straneh državne meje med Slovenijo in Hrvaško. Prav obmejna lega, ki prvotno ni predstavljala ovire, je z osamosvojitvijo obeh republik povzročila določene spremembe v interpretaciji in percepciji izročila, na katero so vplivale tudi vsebine, ki so se nanašale na druge folklorne junake.

***

The paper focuses on the popular tradition about Peter Klepec as it is detected in the perceptions of people on the basis of textual analysis and the context of the narratives about this traditional hero where they have been preserved to this day: the Čabranka and Upper Kolpa Valley situated on both sides of the state border between Slovenia and Croatia upon their independence. It is this border location, originally not an obstacle, that has led to certain changes to the interpretation and perception of this narrative tradition, which was also influenced by the oral tradition about other folk heroes.

Keywords

Peter Klepec; ljudski junak; folklora; dolina Čabranke in zgornje Kolpe; meja; Slovenija; Hrvaška // Peter Klepec; folk hero; folklore; Čabranka and Upper Kolpa Valley; border; Slovenia; Croatia

Full Text:

PDF

References

A. Š. 1860. Kratkočasnica: Peter Klepec. Narodna Pripovedka. Kmetijske in rokodelske novice 18 (31): 244–245.

Beller, Manfred. 2007. Myth. V: Manfred Beller in Joep Leerssen (ur.), Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters: A Critical Survey. Amsterdam in New York: Rodopi (Studia imagologica; 13), 373–377.

Bošković-Stulli, Maja. 1960. Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und slovenischen Volksüberlieferung. Fabula 3 (3): 275–298. DOI: http://dx.doi.org///10.1515/fabl.1960.3.2.275

Bošković-Stulli, Maja. 1973. Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama. Narodna umjetnost 10: 71–88.

Bošković-Stulli, Maja. 2003. On the Track of Kresnik and Benandante. V: Rajko Muršič in Irena Weber (ur.), MESS Mediterranean Ethnological Summer-School 5: Piran/Pirano, Slovenia 2001 and 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zupaničeva knjižnica; 10), 13–40.

Burić, Antun. 1979. Povijesna antroponomija Gorskog Kotara u Hrvatskoj. Rijeka: Založba Ivan Gašparac.

Campbell, Joseph. 2007 (1949). Junak tisočerih obrazov. Nova Gorica: Eno.

Cankar, Ivan. 1917. Podobe iz sanj. Ljubljana: Nova založba.

Dégh, Linda in Andrew Vázsony. 1983. Does the Word “Dog” Bite? Ostensive Action: A Means of Legend Telling. Journal of Folklore Research 20 (1): 5–34. Dostopno na: http://www.jstor.org/stable/3814298

Fikfak, Jurij. 2009. Simboli in ritualne prakse spora in sožitja: Nekateri italijansko-slovenski diskurzi. Studia ethnologica Croatica 21: 355–387. Dostopno na: https://hrcak.srce.hr/file/69838

Gingrich, André. 1996. Frontier Myths of Orientalism: The Muslim World in Public and in Popular Cultures of Central Europe. V: Borut Brumen in Bojan Baskar (ur.), MESS: Mediterranean Ethnological Summer School 2. Ljubljana: Inštitut za multikulturne raziskave, 99–127.

Hirc, Dragutin. 1892. Crtice o kotaru i čabarskome. Narodne novine 200, 2. 9.: 4–5; 201, 3. 9.: 4.

Hirc, Dragutin. 1898. Gorski kotar: Slike opisi i putopisi. Zagreb (ponatis: Rijeka, 1992).

Hladnik, Miran. 2002. Pa začnimo pri Krpanu. Sodobnost 66 (2): 227–237.

Hobsbawm, Eric. 2015 (2000). Razbojniki. Ljubljana: Založba /*cf. (Rdeča zbirka).

Hubad, Fran. 1890. Pripovedke za mladino III. Ljubljana: J. Giontini.

Huzjan, Vanja. 2016. Junak in vodja. Traditiones 45 (1): 201–214. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2016450113

Jemeršič, Ivan Napomuk. 1904. Kopnom i morem do Plitvičkih jezera. Zagreb: Vlastita naklada.

Jezernik, Božidar. 2012. Imaginarni »Turek«. V: Božidar Jezernik (ur.), Imaginarni »Turek«. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 7–26.

Jurčič, Josip. 1869. Kako je Kraljevič Marko dobil moč. Besednik 1(4): 39–40.

Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Družba sv. Mohorja.

Kockel, Ulrich. 2007. Reflexive Traditions and Heritage Production. V: Ulrich Kockel in Máiréad Nic Craith (ur.), Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmilan, 19–33.

Kos, Janko. 1994. Peter Klepec. V: Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga, 322.

Kropej, Monika. 2005. Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with Fairylore and Belief Traditions. Studia mythologica Slavica 8: 227–250. Dostopno na: https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZMGLV63J

Kropej, Monika. 2008. Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem. Traditiones 37 (2): 169–216. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370207

Kvartič, Ambrož. 2017. Pa se je to res zgodilo?: Sodobne povedke v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 42).

Kühar, Števan. 1915. O bikcu Markcu. Veliki Kalendar za 1915: 120–130.

Kühar, Števan. 1988. Ljudsko izročilo Prekmurja. Vilko Novak (ur.). Murska Sobota: Pomurska založba.

Levstik, Fran. 1858. Martin Kerpan z Verha. Slovenski glasnik 2 (1): 1–6, 2 (2): 25–31.

Malnar, Slavko. 2002. Pamejnek: Govor u Čabranskom kraju. Čabar: Matica Hrvatska Čabar.

Malnar, Slavko. 2007. Povijest čabarskog kraja. Čabar: Matica Hrvatska Čabar.

Malnar, Željko. 2005. Sveta Gora. Delnice: Spectrum.

Matičetov, Milko. 1963. Löl Kotlić – Krpan iz Rezije. Sodobnost 11 (1): 250–254.

Matičetov, Milko. 1994. Pesmi o Marku (knezu, kraljeviču…) na Slovenskem. Traditiones 13: 49–62.

Meletinski, Jeleazar. 2006 (1976). Poetika mita. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Mikhailov, Nikolai. 1996. Fragment slovenskoj mifologičeskoj tradicii. V: Koncept dviženija v jazyke i kult‘ure. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija i balkanistiki, 127–141.

Mohar, Rudolf. 1985. Srebrni zvon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Moric, Anja. 2015. From a (Local) Hero to an Allegory (National) of Weakness. Ars & Humanitas 9 (1): 204–226. Dostopno na: https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-Z8B22J5K

Niewiara, Aleksandra. 2012. »Ljubi sosed«, ta hudobni morilec« – Podoba »Turka« v poljskem jeziku in kulturi. V: Božidar Jezernik (ur.), Imaginarni »Turek«. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 187–204.

Ocvirk, Anton. 1931. Slovenski kulturni problemi. Ljubljanski zvon 51 (4): 245–247.

Ožbolt, Anton. 1974. Dežela Petra Klepca. Ljubljana: Založba Borec.

Ožura, Jože. 2002. Peter Klepec. Osilniška dolina 8 (18): 8.

Pochobradsky, Zlatko. 2001. Kap svaje reći. Čabar: Poglavarstvo grada Čabar.

Podgorski (= Luka Svetec). 1853. Klepec. Kmetijske in rokodelske novice 11 (13): 52, 11 (25): 100.

Primc, Jože. 1991. Peter Klepec in njegova dežela. Kočevje: Koordinacijski odbor za razvoj Zgornje Kolpske doline.

Primc, Jože. 1997. Okamneli mož in druge zgodbe iz Zgornje Kolpske doline (od Babnega Polja in Prezida prek Gerova, Čabra, Osilnice, Kužlja, Kostela, Fare do Dola in Predgrada). Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 15).

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1847. Še ena povest od Petra Klepca. Kmetijske in rokodelske novice 5 (21), 26. 5.: 84.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 2005. Matevž Ravnikar, Poženčanove pravljice. Marija Stanonik (ur.). Radovljica: Didakta.

Rudež, Anton, Jožef Rudež in Janez Zima. 2010. Od volklodlaka do Klepca: Vsakovrstna praznoverna mnenja, šege ter pripovedi Ribničanov, Potočanov, Krašovcev in Osilničanov. Ilja Popit (ur.). Radovljica: Didakta 2010.

Sevčan. 1846. Peter Klepec, silni slovenski junak. Kmetijske in rokodelske novice 4 (50): 200, 4 (51): 204.

Smole, Marko. 2010. Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. V: Naško Križnar (ur.), Živa kulturna dediščina se predstavi. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 28–31.

Smole, Marko. 2013. Stavbna dediščina v dolini zgornje Kolpe in Čabranke / Stambena baština u dolini gornje Kupe i Čabranke. Plešce in Čabar: Ogranak Matice Hrvatske.

Smole, Marko. 2014. Stavbna dediščina v dolini zgornje Kolpe in Čabranke I. nadaljevanje / Stambena baština u dolini gornje Kupe i Čabranke. I. nastavak. Plešce in Čabar: Ogranak Matice Hrvatske.

Smole, Marko. 2016. Stavbna dediščina v dolini zgornje Kolpe in Čabranke II / Stambena baština u dolini gornje Kupe i Čabranke. II. Čabar: Ogranak Matice Hrvatske.

Smole, Marko. 2017. Sveti trikotnik doline zgornje Kolpe in Čabranke, o predkrščanski krščanski sakralizaciji prostora. [V pripravi za objavo].

Stanonik, Marija. 2004. Peter Klepec. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 413.

Šmitek, Zmago. 1998. Kresnik: An Attempt at a Mythological Reconstruction. Studia mythologica Slavica 1: 93–118.

Šmitek, Zmago. 2004. Mitološko izročilo Slovencev: Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba.

Šmitek, Zmago. Moč ti je dana: Slovenske pripovedi o junakih in zgodovinskih osebnostih. Radovljica: Didakta 2005 (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Šmitek, Zmago. 2012. Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva. Ljubljana: Študentska založba.

Tomšič, Marjan. 1989. Noč je moja, dan je tvoj: Istrske štorije. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 2).

Trobič, Milan. 2005. Po Krpanovih sledeh. Postojna: Amata.

Zipes, Jack. 2012. The Irresistible Fairy Tales: The Cultural and Social History of Genre. Princeton in Oxford: Princeton University Press.

Zupanc, Lojze. 1944. Velikan Nenasit: Belokranjske pripovedke. Ljubljana: Zadružna tiskarna.

Zupanc, Lojze. 1956. Zaklad na Kučarju. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Žele, Andreja. 1996. Kaku so živelji in si delali kratek cejt: Kratke štorije s Pivškega. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 12).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave