BAJESLOVNO IZROČILO V BOHINJSKEM FOLKLORNEM PRIPOVEDNIŠTVU
MYTHOLOGICAL TRADITION IN THE FOLK NARRATIVE OF BOHINJ

Marija Cvetek

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340210

Abstract

Razprava je posvečena bajnim bitjem v knjigi Naš voča so včas zapodval [Cvetek 1993], kjer je bohinjsko folklorno pripovedništvo zapisano v bohinjskih govorih. Poleg te zbirke povedk je v razpravo pritegnjen še bohinjski literarni opus pisatelja Janeza Mencingerja. Vanj je bohinjski rojak vtkal folklorne pripovedi, za katere trdi, da jih ni bilo potrebno »kaj dosti piliti ali prenarejati«. Te povedke še danes živijo v bohinjskem folklornem izročilu, nekatere od njih so se seveda že izgubile. Izgubila ali spremenila so se tudi nekatera bajna bitja iz Mencingerjevih del. Nekaj neobjavljenih terenskih zapiskov še dodatno prispeva k osvetlitvi te tematike. V omenjenem gradivu spoznavamo trdoživo bohinjsko bajeslovno dediščino, odnos do nje v Mencingerjevem pisanju in času in tudi današnji razmislek o davnih verovanjih naših prednikov.

***

The treatise deals with the mythological beings depicted in the book titled Naš voča so včas zapodval (Our Father Used to Tell Us, Cvetek 1993). The book is a collection of folk narratives from Bohinj, written in the local dialects. It also contains writer Janez Mencinger’s literary work focusing on this area. In his work, Mencinger included folk narratives that, according to him, “did not need much polishing or alteration.” With the exception of some that had long been forgotten, many of these stories are still alive in the folklore tradition of the Bohinj area. Some of the mythical beings from Mencinger’s work have likewise disappeared or have been transformed. The treatise also contains some of the so far unpublished fieldwork notes on the subject. The narratives aptly portray the headstrong nature of the mythological heritage of Bohinj, Mencinger’s attitude toward the subject, and contain reflections on the ancient beliefs of our forefathers.

Keywords

folkloristika; folklorno pripovedništvo; folklorne povedke; bajna bitja; Janez Mencinger; Bohinj // folklore studies; folk narrative; folk tales; mythological beings; Janez Mencinger; Bohinj

Full Text:

PDF

References

Baš, Angelos (idr. ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bently, Peter (ur.). 1996 [1995]. The Hutchinson Dictionary of World Myth. London: Hutchinson.

Bokal, Ljudmila. 1995. Izrazi za bajna bitja v slovenskih slovarjih. Traditiones 24: 205–212.

Calvocoressi, Peter. 1993. Kdo je kdo v bibliji. Ljubljana: DZS.

Chevalier, Jean in Alain Gheerbrant. 1995 [1969]. Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cooper, J. C. 1986 [1978]. llustriertes Lexikon der traditionellen Symbole. Wiesbaden: Drei Lilien Verlag.

Cotterell, Arthur. 1998. Miti in legende. Ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: DZS.

Cvetek, Marija. 1987. Bohinjsko ljudsko pripovedništvo. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica: 129–138.

Cvetek, Marija. 1988. Bohinjski govor. Jezik in slovstvo 34 (1–2): 34–41.

Cvetek, Marija. 1993. Naš voča so včas zapodval. Bohinjske pravljojce. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi 5).

Cvetek, Marija. 1995. »Mi Bohinjci sredi raja«. V: Mihelič, Tine, Julijske Alpe. Bohinjske gore. 1. izd. [Planinski vodnik]. Ljubljana: Sidarta: 14–16.

Cvetek, Marija. 1996. Janez Mencinger in bohinjsko ljudsko pripovedništvo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 36 (1): 14–19.

Cvetek, Marija. 1998. Bohinjsko ljudsko pripovedništvo v delih Janeza Jalna. Etnolog 8: 225–248.

Cvetek, Marija. 1999. Bohinjskim pravljojcam na pot v svet. V: Cvetek, Marija (idr. ur.), Bohinjske pravljice. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (Umetniška slikanica): 83–86.

Dapit, Roberto in Monika Kropej (ur.). 1999. Visoko v gorah, globoko v vodah. Velikani, vile, povodni možje. Radovljica: Didakta. (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Dapit, Roberto in Monika Kropej (ur.). 2004. Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih bajnih živalih. Radovljica: Didakta (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Dežman, Karel. 1868. Die Sage vom Goldkirkel (Beiträge zur Landeskunde Krains). Leibacher Zeitung 43, 21 (2). 1868: 325–327.

Farmer, David Hugh. 2004 [1978]. The Oxford Dictionary of Saints. 5th Ed. New York: Oxford University Press.

Gabrovec, Stane. 1987. Prazgodovina Bohinja. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica: 30–35.

Goljevšček, Alenka. 1988. Med bogovi in demoni. Liki iz slovenske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga (Sledi).

Grabner-Haider, Anton, Jože Krašovec [idr.]. 1984. Biblični leksikon. Celje: Mohorjeva družba (Teološki priročniki 8).

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.). 1952. Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: DZS.

Hume, David. 2001. Naravna zgodovina religije. Ljubljana: Študentska založba (Claritas 18).

Jalen, Janez. 1995. Bobri. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Jerr, William A. 1961 (1957). Question and Answer Adventures. Birds. New York: Golden Press.

Jung, G. Carl [idr.]. 2000. Človek in njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Družba sv. Mohorja.

Kos, Janko (idr. ur.). 1996. Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kotnik, France. 1924. Storije I. Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje: Družba sv. Mohorja (Mohorjeva knjižnica 3).

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: ZRC SAZU (Zbirka ZRC 5).

Kropej, Monika in Roberto Dapit (ur.). 2001. V somraku kraljestva palčkov in škratov. Slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnostnih lučkah in drugih prikaznih. Radovljica: Didakta (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Kunaver, Dušica in Brigita Lipovšek (ur.). 2002. Najlepši slovenski miti in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga (Slovensko izročilo).

Kuret, Niko. 1988. Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do jeseni. Knj. 1–2. 2. izd. Ljubljana: Družina.

Leonardo da Vinci. 1990. Basni in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mahnič, Joža. 1956–57. Od kod Mencingerju »roža mogota«? Jezik in slovstvo 2: 332–333.

Mahnič, Jože in Matjaž Glavan. 1995. V svetu rože mogote. Razglednice iz nekdanjega Bohinja. Ljubljana: CZ.

Makarovič, Gorazd. 2001. Zmajske predstave in njihovi pomeni na Slovenskem. Traditiones 30 (2): 27–52.

Matičetov, Milko. 1936. Ljudska proza. Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica: 119–138.

Matičetov, Milko. 1985. O bajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu. Traditiones 14: 23–32.

Melville, Herman. 1966 [1851]. Beli kit. Ljubljana: CZ (Svetovni roman).

Mencinger, Janez. 1961–66. Zbrano delo I–IV. Ljubljana: DZS.

Mihelič, Tine. 2001. Julijske Alpe. Bohinjske gore. 3. dop. izd. Ljubljana: Sidarta (Planinski vodnik).

Mikhailov, Nikolai. 1997. Slovanska mitologija in slovensko bajeslovje. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu: 111–114.

Mikhailov, Nikolai. 2002. Mythologia slovenica. Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika.

Miklavčič, Maks in Jože Dolenc (ur.). 1968–1973. Leto svetnikov. Del 1–4. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.

Moszyński, Kazimierz. 1968. Kultura duchowa. V: Moszyński, Kazimierz, Kultura ludowa Słowian. T 2, częsć 1-2. Wyd. drugie. Warszawa: Ksiązka i Wiedza.

Möderndorfer, Vinko. 1946. Verovanja, uvere in običaji Slovencev. (Narodopisno gradivo). Knj. 5: Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja (Zadružna knjižna izdaja 19).

Nartnik, Vlado. 1991. K izvoru in razvoju povedke Zlatorog. Nova revija 10 (105/106): 151–158.

Orel, Boris. 1944. Slovenski ljudski običaji. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas: 263–349 (Znanstvena knjižnica 1).

Ovsec, Damjan J. 1991. Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus (Sopotja).

Pajek, Josip. 1884. Črtice duševnega žitka štajerskih Slovencev. Ljubljana: Matica slovenska.

Paternu, Boris. 1980. Folklorizacja literature in literarizacija folklore. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 71, 80.

Pleteršnik, Maks. 1894–95. Slovensko-nemški slovar 1–2. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Prešeren, France. 1985 [1846]. Poezije doktorja Franceta Prešerna. Ljubljana: Prešernova družba.

Radešček, Rado. 1984. Slovenske ljudske vraže. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

Ramovš, Fran. 1924, 1935. Historična gramatika slovenskega jezika. Dialekti. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Rozman, Ksenija. 1962. Janezova cerkev ob Bohinjskem jezeru. Ljubljana: Mladinska knjiga (Spomeniški vodniki 4).

Rutar, Simon. 1997 (1892–93). Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Faksimile s spremno besedo. Nova Gorica: Branko; Ljubljana: Jutro.

Schmidt, Karl in Robert F. Inger. 1972. Plazilci. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Sedej, Ivan. 1996. Sto najlepših cerkva na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, Vrba.

Snoj, Marko. 1997. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga (Cicero).

Stanonik, Janez. 1962. Moby Dick. The Myth and the Symbol. A study in Folklore and Literature. Ljubljana: University Press (Univerzitetna založba).

Stanonik, Marija. 1990. Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora v njegovem duhovnem obzorju. V: Vovko, Andrej (ur.), Valvasorjev zbornik. Ob 300 letnici izida Slave vojvodine Kranjske. Referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: SAZU: 287–310.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2004. Slovstvena folkloristika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija (ur.). 2001. Slovenske povedke iz 20. stoletja. Celje, Mohorjeva družba.

Sveto pismo. 1958–1961. Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Del 1–4. Ljubljana: Lavantinski škofijski ordinariat v Mariboru.

Sveto pismo. 2001. Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod iz izvirnikov. Študijska izdaja. 2., pregledana izd. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.

Šavli, Jožko. 1989. Zlatorog. Slovenski simbol. 2000. Časnik za mišljenje, umetnost, kulturna in religiozna vprašanja 42/43: 171–215.

Šmitek, Zmago. 1998. Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Forma 7.

Šmitek, Zmago. 2001. Mitološki in pravljični čas. Traditiones 30 (2): 7–25.

Šmitek, Zmago (ur.). 2000. Odkod je ta naš svet? Slovenske pripovedi o poreklu stvarstva. Radovljica: Didakta; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Šmitek, Zmago (ur.). 2003. Sledovi potujočih duš. Vedomci, kresniki in sorodna bajna bitja. Radovljica, Didakta; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (Zakladnica slovenskih pripovedi).

Valič, Andrej. 1987. Ledine in arheološka najdišča Bohinja. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica: 36–45.

Zablatnik, Pavel. 1984. Čar letnih časov. Stare vere in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva družba.

Zablatnik, Pavel. 1990. Od zibelke do groba. Ljudska verovanja, šege in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva družba.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave