NAČINI OBLIKOVANJA POPULARNOGLASBENIH PRIREDB LJUDSKIH PESMI
POPULAR ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS

Urša Šivic

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350105

Abstract

Stikanje ljudske glasbe tako z umetno kakor popularno je konstanta njune zgodovine, iz katere jemlje pričujoča raziskava segment citatne uporabe slovenske ljudske glasbe v popularni glasbi po letu 1990. V središču je glasbena analiza, predvsem izsledki opazovanja načinov oblikovanja priredb, v katerih se stikata v glasbeno strukturnem, poetološkem in sociološkem pogledu različni glasbi.

***

Like art music, popular music has always had at least some connections with folk music. The paper looks at the ways in which Slovenian folk music has been used and transformed in popular songs after 1990. Analyzed are arrangements of popular songs that contain elements of folk music, and examined both types of music that are sociologically, poetologically, and structurally very different.

Keywords

slovenska ljudska pesem; popularna glasba; muzikologija // Slovenian folk song; popular music; musicology

Full Text:

PDF

References

Bent, Ian. 2003. Analysis. http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2117/shared/views/article.html?section=music.41862.1.3 (12. 2. 2006).

Bohlman, Philip V. 2002. World Music. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Bohlman, Philip V. 2004. The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara … [etc.]: ABC Clio.

Covach, John. 1999. Popular Music, Unpopular Musicology. V: Cook, Nicholas in Mark Everist (ur.), Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press: 452–470.

Cubitt, Sean. 2000. 'Maybellene'. V: Middleton, Richard (ur.), Reading Pop. Oxford: Oxford University Press: 141–159.

Golež Kaučič, Marjetka. 1998. Re-creation of Ballads – Individual Reflections in Contemporary Literature and Contemporary Life in Slovenia. V: Golež, Marjetka (ur.), Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 47–60.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika).

Juvančič, Katarina. 2002. »Kje so tiste stezice?« Poskusi revitalizacije tradicionalnih godb v Veliki Britaniji in Sloveniji od 19. do 21. stoletja (Diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FF, OEIKA.

Kumer, Zmaga. 1988. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: FF, Oddelek za muzikologijo.

McClary, Susan in Robert Walser. 1990. Start Makin Sense! Musicology Wrestles with Rock. V: Frith, Simon in Andrew Goodwin (ur.), On Record. Rock, Pop, and the Written Word. New York in London: Routledge: 277–292.

Middleton, Richard. 2005. Popular music. Definitions. http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2117/shared/views/article.html?section=music.43179.1.1 (citirano: 11. 11. 2005).

Miholić, Irena. 1998. Etno glazba u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća na primjerima obrade tradicijske glazbe Međimurja (Diplomsko delo). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju.

Muršič, Rajko. 1994. Etno, ljudska, folk in popularna ... 3. Razgledi 12: 22–23.

Muršič, Rajko. 1995. Center za dehumanizacijo. Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica.

Sanatova, Kristina. 2005. Odsev slovenske ljudske glasbe v popularni glasbi (Diplomsko delo). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo.

Stefanija, Leon. 2004. Metode analize glasbe. Zgodovinsko-teoretski oris. Ljubljana: FF, Oddelek za muzikologijo.

Tagg, Philip. 1982. Analysing Popular Music. Theory, method and practice. V: Middleton, Richard in David Horn (ur.), Popular Music. Vol. 2. Cambridge … [etc.]: Cambridge University Press: 37–67.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave