ODDALJENOST IN BLIŽINA LJUDSKEGA V POEZIJI ALOJZA GRADNIKA<br>DISTANCE AND CLOSENESS OF THE POPULAR IN THE POETRY OF ALOJZ GRADNIK</br>

  • Marjeta Pisk Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: Alojz Gradnik, primarna socializacija, sekundarna socializacija, identiteta, ljudska pesem, medbesedilne odnosnice // Alojz Gradnik, primary socialization, secondary socialization, identity, folk poetry, intertextual references

Abstract

Razprava obravnava pomembne dejavnike oblikovanja odnosa do geosocialnega prostora domačega kraja, ki predstavlja pomemben konstituens poezije Alojza Gradnika, v procesu oblikovanja identitete v času primarne in sekundarne socializacije. Predstavljeni sta Gradnikova imaginacija rojstne Medane in briškega človeka ter raba elementov ljudskega pesništva v avtorskem korpusu.

***

The article examines the use of traditional folk song elements in the poetry of Alojz Gradnik. It focuses on the most prominent factors in the process of forming an identity, first as a child and later as an adult, and establishing a relation with one’s birthplace. These represent important components in the poetry of Alojz Gradnik. Discussed are Gradnik’s view of Medana, his home village, and of the local population, and the use of elements of folk poetry in his poems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartók, Béla. 1959. Slovenské ludové piesne. 1. zv. Bratislava: Slovenská akadémia vied.

Berger, Peter in Thomas Luckmann. 1988 (1967). Družbena konstrukcija realnosti. Razprava iz sociologije znanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Boršnik, Marja. 1954. Pogovori s pesnikom Gradnikom. Maribor: Založba Obzorja.

Derrida, Jacques. 1994. Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze (Knjižna zbirka Krt; 91).

Dravec, Josip. 1957. Glasbena folklora Prekmurja. Pesmi. Ljubljana: SAZU.

Erben, Karel Jaromír. 1886. Prostonárodní české písnĕ a říkadla. Praga.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.

Fikfak, Jurij. 2003. O Hacquetovih upodobitvah in opisih drugega. Haquetia 2 (2): 37–48.

GNI O. Arhiv OSNP. Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.

Gradnik, Alojz. 1984–2003. Zbrano delo. Prva knjiga (1984), Druga knjiga (1986), Tretja knjiga (2002), Četrta knjiga (2003). Ljubljana: DZS; Maribor: Litera.

Gradnik, Alojz (ur.). 1920. Pesmarica. Zbirka narodnih in drugih pesmi. Gorica: Narodna tiskarna.

Grilc, Uroš. 1994. Zapora znaka. V: Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze (Knjižna zbirka Krt; 91), VII–XLVI.

Hall, Stuart. 2002 (1996). Introduction. Who Needs 'Identity'? V: Stuart, Hall in Paul du Guy (ur.), Questions of Cultural Identity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications: 1–17.

Karadžić, Vuk S. 1935. Srbske narodne pjesme. Knjiga peta. Beograd: Državna štamparija.

Kok. Zapuščina Ivana Kokošarja. Arhiv GNI ZRC SAZU.

Kovač, Edvard. 2000. Oddaljena bližina. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Kuhač, Franjo Š. 1881. Južno-slovjenske narodne popievke. IV. knjiga. Zagreb.

Kumer, Zmaga. 1974. Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi / Typenindex slowenischer Erzähllieder. Ljubljana: Sekcija za glasbeno in plesno narodopisje pri ISN SAZU.

Mikola, Maša. 2005. Živeti med kulturami. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev. Ljubljana: Založba ZRC.

Pogačnik, Jože. 1988. Slovenska lepa Vida ali hoja za rožo čudotovorno (Motiv lepe Vide v slovenski književnosti). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Poljšak Škraban, Olga. 2004. Obdobje adolescence in razvoj identitete. Izbrane teme. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Primorski slovenski biografski leksikon [PSBL]. 1995 (1979). Primorski slovenski biografski leksikon VI. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.

Reja, Magda in Tatjana Sirk. 1997. Briška kuhinja. Kuhinja in kulinarična kultura v Goriških Brdih. Ljubljana: Viharnik.

Slovenske ljudske pesmi [SLP]. 1970–1998. Slovenske ljudske pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.

Slovenske narodne pesmi [SNP]. 1980. Slovenske narodne pesmi I–IV. Ur. Karel Štrekelj. Faksimile izdaj Slovenske matice iz let 1898–1923. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Srbske narodne pesmi. 1923. Srbske narodne pesmi. Poslovenil Alojz Gradnik. Ljubljana: Založba Jug.

Vilfan, Sergij. 1992. Izročilo o kolonatu v Goriških brdih. Etnolog 2, 53 (1): 137–156.

Vraz, Stanko. 1839. Narodne pesni ilirske. Razdelak I. Zagreb.

Würzbach, Natascha. 1991. Tradition and Innovation: The Influence of Child Ballads on the Anglo-American Literary Ballad. V: Harris, Joseph (ur.), The Ballad and Oral Literature. Cambridge, Ma., in London: Harvard University Press: 171–192.

Zadravec, Franc. 1999. Pesnik Alojz Gradnik (1882–1967). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Zlata srca. 1922. Zlata srca. Hrvatske povesti. Prevedel A. Gradnik. Gorica: Goriška matica.

Zupančič, Maja. 1993. Razvojne naloge mladostnika in institucionalno izobraževanje. Psihološka obzorja 3–4 (1993) 2: 207–213.

Published
2006-10-13
How to Cite
1.
Pisk M. ODDALJENOST IN BLIŽINA LJUDSKEGA V POEZIJI ALOJZA GRADNIKA<br>DISTANCE AND CLOSENESS OF THE POPULAR IN THE POETRY OF ALOJZ GRADNIK</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2006Oct.13 [cited 2020May25];35(1):69–87. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1159
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays