RAZISKAVE (POST)SOCIALISTIČNIH KOLEDARSKIH PRAZNIKOV<br>INVESTIGATING (POST-)SOCIALIST PUBLIC HOLIDAYS</br>

  • Mateja Habinc Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem, Titov trg 5, 6000 Koper
Keywords: postsocializem, koledarski prazniki, Jugoslavija, Slovenija // postsocialism, seasonal holidays, Jugoslavia, Slovenia

Abstract

V članku je predstavljen pregled etnološkega oziroma antropološkega preučevanja koledarskih praznikov po letu 1945. Najprej so orisane značilnosti evropskih in ameriških študij postsocializma, nato pa še raziskav v nekdanjih republikah bivše Jugoslavije. Podrobnejša pozornost je namenjena predvsem preučenosti koledarskih (post)socialističnih praznikov v Sloveniji. Avtorica ugotavlja, da so raziskave etnologije oziroma antropologije postsocializma zelo skromno zasnovane na slovenskem gradivu in da je to vsaj v zvezi s koledarskimi prazniki še redkeje tudi interpretirano.

***

The article presents an overview of ethnological and anthropological research of seasonal holidays after 1945. First the author gives a brief outline of characteristics of European and American postsocialist studies and then she focuses on the postsocialist studies in the former republics of Jugoslavia. How much and in what way seasonal (post)socialist holidays in Slovenia were or are researched is analysed in more detail. The author ascertains that the ethnological and anthropological research of postsocialism in Slovenia is very poorely based on slovenian material and that the material considering seasonal holidays is even more rearely interpreted.

References

Anthropology … 2008. Anthropology of Hope. http://www.socialsciences.manchaster.ac.uk/disciplines/socialanthropology/events/anthropologyofhope/index.html (25. 8. 2008).

Antonijević, Dragana. 2007. Lada Čale Feldman in Ines Prica (ur.), Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006. EtnoAntropološki problemi 2(1): 165–172.

Baskar, Bojan in Irena Weber (ur.). 2002. MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 4. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos. 2004a. Predgovor. V: Baš (ur.) 2004, V–IX.

Binnis, Christopher A. P. 1979. The Changing Face of Power I. Man (N. S.) 14: 585–606.

Binnis, Christopher A. P. 1980. The Changing Face of Power II . Man (N. S.) 15: 170–187.

Bogataj, Janez. 1998. Smo kaj šegavi? Leto šeg in navad na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bogataj, Janez. 2000. Aplikativna etnologija v Sloveniji. V: Bogataj, Janez idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 4), 203–215.

Bogataj, Janez. 2003. Tipologija sodobnih pustnih šeg in navad na Slovenskem. Razmerja med dediščino in inovacijami. V: Fikfak, idr. (ur.) 2003, 53–62.

Brkljačić, Maja. 2001. A Case of a Very Difficult Transition. The Ritual of the Funeral of Josip Broz Tito. http://limen.mi2.hr/limen1~2001/maja_brkljacic.html (22. 2. 2006).

Brumen, Borut. 2000. Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana: Založba /*cf.

Creed, Gerald W. 2002. Economic Crisis and Ritual Decline in Eastern Europe. V: Hann (ur.) 2002, 57–73.

Creole … 2008. Creole – kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. Predstavitveni zbornik. http://www.creativ.si/etno/dokumenti/71/2/2008/Creole_predstavitveni_zbirnik_893.pdf (28. 8. 2008).

Čale Feldman, Lada in Ines Prica (ur.). 2006. Deviacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Čapo Žmegač, Jasna. 1993. Hrvatski korizmeno-uskrsni običaji u svjetlu teorije rituala prelaza. Etnološka tribina 16: 75–112.

Čapo Žmegač, Jasna. 1997. Hrvatski uskrsni običaji. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. stolječa. Svakidašnjica, pučka pobožnost, zajednica. Zagreb: Golden Marketing.

Čolović, Ivan. 1988. Dan za mušku finoću. V: isti, Vreme znakova. 1968–1987. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 18–23.

Dijanić, Dijana idr. (ur.). 2004. Ženski biografski zbornik. Sječanje žena na život u socijalizmu. Zagreb: Centar za ženske studije.

Divac, Zorica (ur.). 2006. Svakodnevna kultura u postsociajalističkom periodu. Beograd: Etnografski institut SANU.

Đorđević, Ivan. 2006. Transformacija »socialističkih« praznika u tranzicijskoj Srbiji – slučaj oboležavanja Dana pobede nad fašizmom. V: Divac (ur.) 2006, 391–405.

Erdei, Ildiko. 2004. »The Happy Child« as an Icon of Socialist Transformation. Yugoslavia's Pioneer Organization. V: Lampe, John in Mark Mazower (ur.), Ideologies and National Identities. The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe. Budapest in New York: CEU Press, 154–179.

Etnografski … 2008. Etnografski institut SANU. http://www.etno-institut.co.yu (21. 8. 2008).

Etnološki … 2007. Etnološki pogledi in podobe (do 19. do 21. stoletja). [Predstavitev projekta]. http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/18 (29. 7. 2007).

Fikfak, Jurij (idr., ur.). 2003. O pustu, maskah in maskrianju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Fikfak, Jurij. 2003. Od tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.), 2003, 9–20.

Fikfak, Jurij. 2005. O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34, 2: 75–86. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Gabrič, Aleš. 1989. Le bogate je obdaril, reveže je vse prevaril … Delo 23. 12.: 20.

Gabrič, Aleš. 1997. »Ponekod pa je bila izvedena novoletna jelka šele na intervencijo tamkajšnjih komitejev partije«. V: Luthar, Oto in Vojislav Likar (ur.), Historični seminar II. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 109–121.

Goody, Jack. 1977. »Against Ritual«. Loosely structured Thoughts on a loosely defined Topic. V: Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff (ur.), Secular Ritual. Assen in Amsterdam: Van Gorcum, 25–35.

Habinc, Mateja. 2006. Posledice spreminjanja prazničnega koledarja v načinu življenja Brežičanov. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Habinc, Mateja. 2008. Koledarski prazniki. Niko Kuret, tvornost in političnost praznikov. V: Slavec Gradišnik (ur.) 2008, 319–332.

Habinc, Mateja. 2009. »Svoji k svojim«. O tvorjenju skupnosti s pomočjo praznikov. Glasnik SED 49 (1) – v tisku.

Halpern, Joel Martin. 2005. Yugoslav Socialism and its Aftermath as Viewed Through the Lens of Personal Experiences in the Balkans, 1953–2004. Glasnik SED 45 (4): 25–37.

Halpern, Joel Martin in David A. Kideckel (ur.). 2000. Neighbors at War. Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture, and History. University Park: Pennsylvania State University Press.

Hann, Chris M. 1993. Introduction: Social Anthropology and Socialism. V: isti (ur.), Ideals, Ideologies, and Local Practice. London in New York: Routledge, 1–26.

Hann, Chris M. 1995. Religion and Ritual. V: isti (ur.), The Skeleton at the Feast. Contributions to East European Anthropology. Canterbury: University of Kent, 51–72.

Hann, Chris M. (ur.). 2002. Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London in New York: Routledge.

Hann, Chris M. 2002a. Understanding Postsocialism. New Property Relationships and Their Consequences. V: Baskar in Weber (ur.) 2002, 49–68.

Hrvatsko … 2008. Hrvatsko etnološko društvo, projekti. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo/hr/projekti (28. 8. 2008).

Hudales, Jože. 2005. Ameriški kulturni antropolog Joel M. Halpern in slovenska etnologija v šestdesetih letih 20. stoletja. Glasnik SED 45 (4): 17–24.

Institut … 2008. Institut za etnologiju i folkloristiku. http://www.ief.hr (31. 8. 2008).

Jeffs, Nikolai. 2007. Kje, kdaj, zakaj postkolonialne študije? V: isti (ur.), Zbornik postkolonialnih študij. Ljubljana: Krtina, 461–503.

Kaneff, Deema. 2004. Who Owns the Past? The Politics of Time in a »model« Bulgarian Village. New York in Oxford: Berghahn Books.

Kerševan, Marko. 1986. Das slowenische Weinachtsfest: Zur Volksfrömmigkeit in Jugoslawien. V: Ebertz, Michael N. in Franz Schulheis (ur.), Volksfrömmigkeit in Europa. Beiträge zur Soziologie popularer Religiosität aus 14 Ländern. München: Kaiser, 177–186.

Kertzer, David I. 1988. Ritual, Politics and Power. New Haven in London: Yale University Press.

Kligman, Gail. 1981. Călus. Symbolic Transformation in Romanian Ritual. Chicago: University of Chicago Press.

Klimo, Arpad V. 2000. The King's Right Hand. A Hungarian National-Religous Holiday and the Conflict between the Communist Party and the Catholic Church (1945–48). V: Friedrich, Karin (ur.), Festive Culture in Germany and Europe from sixteenth to twentieth Century. Levington, Queenston in Lempeter: The Edwin Mellen Press, 343–362.

Kovač, Senka. 2007. Recepcija novog državnog praznika u tranziciji. Primer Sretenja. V: Ribić, Vladimir (ur.), Antropologija postsocijalizma. Zbornik radova. Beograd: Srpski genealoški centar, 244–257.

Kovačević, Ivan. 2007. Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar.

Kravanja, Boštjan in Matej Vranješ (ur.). 2005. MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 6. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Kremenšek, Slavko. 1970. Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Kuret, Niko. 1974. Navada in šega. Traditiones 3: 69–80.

Kuret, Niko. 1981. Jaslice na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in narodopisni oris. Ljubljana: Družina.

Kuret, Niko. 1984. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba in ISN ZRC SAZU.

Kuret, Niko. 1987. Današnja konkretna problematika šeg (Teze za razpravo). Narodna umjetnost 24: 21–22.

Kuret, Niko. 1997. Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 1. in 2. knjiga. [3. izd.] Ljubljana: Družina.

Lane, Christel. 1981. The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society. The Soviet Case. Cambridge: Cambridge University Press.

Mach, Zdzislaw. 1992. Continuity and Change in political Ritual. May Day in Poland. V: Boissevain, Jeremy (ur.), Revitalising European Rituals. London in New York: Routledge, 43–61.

Main, Izabella. 2003. The celebration of the 10th Anniversary of the Polish People's Republic, its Popular Perception and Memory. [Neobjavljen prispevek na konferenci Everyday Socialism. States and Social Transformation in Eastern Europe 1945–1965, The Open University, 24.–26. april].

Makarovič, Gorazd. 1995. Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.

Malešević, Miroslava. 1988. Osmi mart – od utopije do demagogije. Glasnik Etnografskog insituta SANU 36–37: 53–80.

Malešević, Miroslava. 2004. Didara. Životna priča jedne Prizrenke. Beograd: Srpski genealoški centar.

McDowell, Jennifer. 1974. Soviet Civil Ceremonies. Journal for the Scientific Study of Religion 13 (3): 265–279. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1384758

Minnich, Robert G. 1979. The Homemade World of Zagaj. An Interpretation of the »Practical Life« among traditional peasantfarmers in West Haloze – Slovenia, Yugoslavia. Bergen: Sosialantropologisk Institutt Universitetet.

Minnich, Robert G. 1993. Socialni antropolog o Slovencih. Zbornik socialnoantropoloških besedil. Kanalska dolina in Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI in Amalietti.

Minnich, Robert G. 1998. Homestaders and Citizens. Collective Identity formation on the Austro-Italian-Slovene Frontier. Bergen: Norse Publications.

Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff. 1977. Introduction. Secular Ritual: Forms and Meanings. V: Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff (ur.), Secular Ritual. Assen in Amsterdam: Van Gorcum, 3–24.

Muršič, Rajko. 1999. On Globalisation, Westernisation, Popular Music and Similar Issues in the Times of the Transition of Post-Socialist Countries. V: Muršič, Rajko in Borut Brumen (ur.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and East European Post-Communist Countries. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 139–156.

Muršič, Rajko. 2005. Contested/Reified Symbols and the Eclipse of the Critical Reason: Some Remarks on Socialist and Post-Socialist Culture, Ideology, Religion and Freedom in Slovenia – and Around. V: Muršič, Rajko and Jaka Repič (ur.), Places of Encounter. In memoriam Borut Brumen. Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 131–150.

Muršič, Rajko. 2006. Nova paradigma antropologije prostora. Prostorjenje in človeška tvornost. Glasnik SED 46 (3–4): 48–54.

Muršič, Rajko in Borut Brumen (ur.). 1999. Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and East European Post-Communist Countries. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Nedeljković, Saša. 2006. IV. Roaming anthropology seminar (Nova Gorica 2006). EtnoAntropološki problemi 1 (1): 225–226.

Ovsec, Damjan J. 1992. Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.

Ovsec, Damjan J. 2000. Trije dobri možje. Resnična zgodovina svetega Miklavža, Božička in dedka Mraza. Ljubljana: Kmečki glas.

Ovsec, Damjan J. 2003. Srce moje. Valentinovo, praznik ljubezni, zaljubljencev in dobrih prijateljev. Ljubljana: Kmečki glas.

Paxson, Margaret. 1998. The Festival of the Holy Trinity (Troitsa) in Rural Russia. A Case Study in the Topography of Memory. Anthropology of East Europe Review. Special Issue: Out of the Ruins. Cultural Negotioations in the Soviet Aftermath. http://condor.depaul.edu/≈rrotenbe/aeer/aeer16 2.html#paxson (28. 8. 2003).

Peršič, Magda. 2003. Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu. Postojna: Notranjski muzej Postojna in Občina Postojna.

Petrone, Karen. 2000. Life has Become More Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press.

Pimpireva, Ženja G. 2001. The Village Fair (sbor) as a Socialist Holiday. Ethnologia Balkanica 5: 101–107.

Portis-Winner, Irene. 2005. Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Post-colony… 2008. Post-colony and Post-socialism Contexts in Social Scientific Writing and Teaching. http://www.inv.si/hesp (31. 8. 2008).

Povzetek … 2007. Šege in prazniki na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. Povzetek predstavitve projekta. http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=2930 (28. 7. 2007).

Prica, Ines. 2004. Nasljeđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istraživanje postsocijalizma. Traditiones 33 (1): 19–34. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330102

Prica, Ines. 2006. Etnologija postsocijalizma i prije. Ili: Dvanaest godina nakon »Etnologije socijalizma i poslije«. V: Čale Feldman in Prica (ur.) 2006, 9–24.

Prošić Dvornić, Mirjana. 1995. Kulture u tranziciji. Beograd: Plato.

Ravnik, Mojca. 1981. Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Ribić, Vladimir (ur.). 2007. Antropologija postsocijalizma. Zbornik radova. Beograd: Srpski genealoški centar.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1990. Metamorfoza socialističkih praznika. Narodna umjetnost 27: 21–32.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1992. Etnologija socializma i poslije. Etnološka tribina 15: 81–89.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1994. Bozićni prijepori. Etnološka tribina 17: 75–89.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1995. Knjiga o Božiću. Božić i božićni običaji u hrvatskoj narodnoj kulturi. Zagreb [2. dop. izd.]. Zagreb: Golden Marketing.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2000. Ulice moga grada. Antropologija domačeg terena. Beograd: Biblioteka XX. vek.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS 95.

Risteski, Ljupčo S. 2007. Ethnography of »Socially Marginalized Groups«. Mapping and Community Based Research Study on Most At-Risk Adolescents to HIV/AIDS/STIs in Macedonia. Methodological Issues. V: Ribić (ur.) 2007, 172–199.

Roth, Klaus in Juliana Roth. 1990. The System of Socialist Holidays and Rituals in Bulgaria. Ethnologia Europaea 20 (2): 107–120.

Rozman, Franc. 1986. Kratek pregled praznovanja 1. maja. V: Rozman, Franc idr., Praznovanje 1. maja na Slovenskem. Ljubljana: Delavska enotnost, 5–12.

Rozman, Franc, Vasilij Melik in Božo Repe. 1999. Zastave vihrajo. Spominski dnevi in praznovanja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes. Ljubljana: Modrijan.

Sampson, Steven. 1991. Is there an Anthropology of Socialism? Anthropology Today 7 (5): 16–19. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3032783

Simonič, Peter. 2000. O delavstvu in prazniku. Dialogi 36 (5–6): 30–49.

Simonič, Peter. 2004. Pustovanje in karneval v Mariboru. Miselni vzorci sodobnikov. Maribor: Litera.

Simonič, Peter. 2006. Slovensko praznovanje državnosti v historičnoantropološki perspektivi. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Sklevicky, Lydia. 1988. Nova nova godina – od »mladog ljeta« k političkom ritualu. Etnološka tribina 11: 59–72.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. V: Baš (ur.) 2004, 121–122.

Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.). 2008. Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica).

Slavec Gradišnik, Ingrid in Jurij Fikfak. 2006. Povzetki. Mednarodna konferenca Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in transformacijo / Abstracts. International Conference Folklore and Religion between Tradition and Transformation. In honorem Niko Kuret. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje.

Šega, Polona. 2001. Ob raziskovanju šeg in praznikov na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. Glasnik SED 41 (3–4): 108–111.

Šege … 2006. Šege in prazniki na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. http://www.zrc-sazu.si/isn/predstavitev.htm (6. 9. 2006).

Škrbić Alempijević, Nevena in Kristi Mathiesen Hjemdahl (ur.). 2006. O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: Filozofski fakultet, Srednja Evropa.

Šmitek, Zmago in Rajko Muršič (ur.). 1999. MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 3. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Šmitek, Zmago in Aneta Svetieva (ur.). 2005. Post-Yugoslav Lifeworlds. Between Traditon and Modernity. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Trifunović, Vesna. 2007. Ivan Kovačević, Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar, 2007. EtnoAntropološki problemi 2 (1): 155–159.

Verdery, Katherine. 2002. Whither Postsocialism? V: Hann (ur.) 2002, 15–21.

Vodopivec, Nina. 2006. Antropološka analiza konstrukcije preteklosti in pripadnosti. Primer Predilnica Litija. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: ISH , Fakulteta za podiplomski humanistični študij.

Vodopivec, Nina idr. 2001. Silvestrovanje Ljubljančanov v 20. stoletju = New Year's Eve celebrations in Ljubljana in the 20th century: [Katalog ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana: Kulturno-informacijski center Mestnega muzeja Ljubljana, 6. december 2001 – 3. marec 2002]. Ljubljana: Mestni muzej.

Vogelsang, Ina. 2004. Soviet Ideology and Religious Practices in Simferopol, Crimea. V: Pine, Frances, Deema Kaneff in Haldis Haukanes (ur.), Memory, Politics and Religion: The Past Meets the Present in Europe. Münster: Lit Verlag: 157–177.

Published
2008-10-10
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays