POGLEDI NA RITUALNOST IN RITUALNE PRAKSE NA SLOVENSKEM
PERSPECTIVES ON RITUALITY AND RITUAL PRACTICES IN SLOVENIA

Jurij Fikfak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370203

Abstract

Avtor analizira nekatere najznačilnejše poglede na ritualnost in na ritualne prakse na Slovenskem v zadnjih dveh stoletjih, vse do petdesetih, šestdesetih let preteklega stoletja, ko se s šegami in navadami začne raziskovalno ukvarjati Niko Kuret in ko številne ritualne prakse dobijo nove vloge in pomene. Osrednja pozornost velja raziskovalcem ritualnega, njihovim usmeritvam, težiščem in argumentaciji. Gre za vprašanje, katere plasti prebivalstva so bile zajete v raziskavah in kateri poudarki so bili v teh raziskavah najpomembnejši.

***

This article analyzes some of the most characteristic perspectives on ritualism and ritual practices in Slovenia in the past two centuries up to fifties of the twentieth century, when Niko Kuret began with his research. Special focus is placed on researchers studying rituals and their orientations, focuses, and argumentation. It raises the question of which strata of the population were included in studies and which emphases in these studies were the most important.

Keywords

zgodovina etnologije in folkloristike; ritualne prakse; metodologija; nacionalno // history of ethnology and folklore studies; ritual practices; methodology; national

Full Text:

PDF

References

Baraga, Friderik Irenej. 1970 (1837). Zgodovina, značaj, nravi in šege severnoameriških Indijancev. Celje: Mohorjeva družba.

Bogataj, Janez. 1985. Razvoj načina in tehnik etnološkega raziskovalnega dela na Slovenskem. [Neobj. doktorska naloga]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Čurkina, Iskra V. 1974. Matija Majar-Ziljski. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razprave SAZU. Classis I; 8/2).

Fikfak, Jurij. 1999. »Ljudstvo mora spoznati sebe.« Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.

Fikfak, Jurij. 2003a. Od tradicije do produkcije lokalnosti. V: Fikfak, Jurij (idr. ur.), O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica), 9–20.

Fikfak, Jurij. 2003b. O Hacquetovih upodobitvah in opisih drugega. Hacquetia 2 (2): 37–48.

Fikfak, Jurij. 2006. Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35 (2): 141–154. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350208

Fikfak, Jurij. 2008. Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj - Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.

Fikfak, Jurij (ur.). 1988. Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva. Pazin in Ljubljana.

Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.). 2008. Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild. Wien: Institut für europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 28).

Frelih, Marko. 2009. Sudanska misija 1848–1858. Ignacij Knoblehar – misijonar, razsikovalec Belega Nila in zbiralec afriških predmetov / Sudan mission 1848-1858: Ignacij Knoblehar - missionary, explorer of the White Nile and collector of African objects. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Graber, Georg. 1919. Der Eintritt des Herzogs von Kärnten am Fürstenstein zu Karnburg. Eine Studie zur kärntischen Volkskunde. Wien: Akademie der Wissenschaften in Wien.

Herberstein, Žiga. 2001 (1551, 1951). Moskovski zapiski. Ljubljana: Slovenska matica.

Klobčar, Marija in Jurij Fikfak (ur.). 2005. Ljudska pesem kot družbeni izziv. Traditiones 34 (1).

Knoblehar, Ignacij. 1850. Potovanje po Beli reki (ur. V. F. Klun). Ljubljana: Kleinmayer in Bamberg.

Köstlin, Konrad. 1991. Der Alltag und das ethnographische Präsens. Ethnologia Europaea 21: 71–86.

Köstlin, Konrad. 2008. Ethnographie als Aestetischer Kitt. V: Fikfak in Johler (ur.) 2008, 192–216.

Krek, Gregor. 1887 (1874). Einleitung in die slavische Literaturgeshichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzuege. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Znanstveni tisk (Pogledi; 3), 9–65.

Kremenšek, Slavko. 1979. Razsvetljenstvo in etnološka misel. V: Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 1), 409–419.

Kuret, Niko. 1951. Trikraljevske igre in kolede na Slovenskem: (ob bohinjski koledi "Trjé král hódjo"). Slovenski etnograf 3–4: 240–275.

Kuret, Niko. 1955. Aus der Maskenwelt der Slowenen . V: Leopold Schmidt (ur.), Masken in Mitteleuropa. Volkskundliche Beiträge zur europäischen Maskenforschung. Anlässlich des sechzigjährigen Bestehens des Vereines für Volkskunde in Wien. Wien: Verein für Volkskunde, 201–220.

Kuret, Niko. 1963. Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir. Ljubljana: SAZU (Dela ISN SAZU; 5).

Kuret, Niko. 1965–1971. Praznično leto Slovencev I–IV. Celje: Mohorjeva družba.

Kuret, Niko. 1974. Navada in šega. Traditiones 3: 69–80.

Kuret, Niko. 1978. O šegi in njeni spremenljivosti. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Znanstveni tisk (Pogledi; 3), 309–333.

Kuret, Niko. 1985–1993. Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). [1. del, 3 snopiči, 2. del, 1 snopič]. Ljubljana: SAZU (Gradivo za narodopisje Slovencev).

Lindenfeld, David F. 1997. The Practical Imagination. The German Sciences of State in the Nineteenth Century. Chicago in London: Chicago University Press.

Linhart, Anton Tomaž. 1981 (1788–91). Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana: Slovenska matica.

Lozica, Ivan. 1989. "Aurea aetas". V: Rihtman-Auguštin, Dunja (ur.), Folklore and historical process = Folklor i povijesni proces. Zagreb: Zavod za istrazivanje folklora, 33–39.

Ložar - Podlogar, Helena. 1995. V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov. Celovec: Mohorjeva družba.

Majar, Matija. 1851. Slovenski običaji. Slovenska bčela 2: 10–12, 27–28, 42–44, 58–60, 74–76, 90–92, 105–107, 121–122, 183–187.

Marolt, France. 1935. Tri obredja iz Zilje. Ljubljana: Glasbena matica (Slovenske narodoslovne študije; 1).

Marolt, France. 1936. Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana: Glasbena matica (Slovenske narodoslovne študije; 2).

Möderndorfer, Vinko. 1946. Verovanja, uvere in običaji Slovencev (narodopisno gradivo). Knj. 5, Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja (Zadružna knjižna izdaja; 19. Znanstvena knjižniva; 1).

Möderndorfer, Vinko. 1948. Verovanja, uvere in običaji Slovencev (narodopisno gradivo). Knj. 2, Prazniki. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1948 (Zadružna knjižna izdaja. Znanstvena knjižnica; 5).

Moritsch, Andreas (ur.). 2001. Geschichte der Alpen Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva/Hermagoras Verlag.

Novak, Vilko. 1973. Über den Charakter der Slowenischen Volkskultur in Kärnten. München: R. Trofenik.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Orel, Boris. 1944. Slovenski ljudski običaji. V. Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas, 263–349.

Orel, Boris. 1952. Slovenski ljudski običaji. V: Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.), Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana. DZS, 134–165.

Rajšp, Vinko. 2005. Austrian State Policy and Its Interest in Slovenian Folk Culture. Traditiones 34 (1): 17–22. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340101

Santonino, Paolo. 1992. Popotni dnevniki. 1485–1487. Celovec, Dunaj in Ljubljana: Mohorjeva založba.

Schneider, Benedikt. 1994. Land und Leute. Landesbeschreibung und Statistik von Innerösterreich zur Zeit Erzherzog Johanns. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt (Grazer Beiträge zur Europäischen Ethnologie; 3).

Simonič, Peter. 2008. Nacionalizacija fevdalne ideologije J. V. Valvasorja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48 (3–4): 52–58.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Slavec Gradišnik, Ingrid in Jurij Fikfak (ur.). 2006. Mednarodna konferenca Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in transformacijo. Povzetki – Abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid in Helena Ložar - Podlogar (ur.). 2008. Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta. Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica).

Soeffner, Hans-Georg. 1989. Auslegung des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Zur Wissenssoziologischen Konzeption einer Sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Soeffner, Hans-Georg. 1992. Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Stagl, Justin. 2005. Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550-1800. Wien: Böhlau Verlag.

van Gennep, Arnold. 1909. Les rites de passage. Paris.

Zablatnik, Pavle. 1952. Die geistige Volkskultur der Kärntner Slowenen. [Disertacija] Graz.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave