CHRISTMAS SONGS AND CONSTRUCTING IDENTITIES
BOŽIČNE PESMI IN OBLIKOVANJE ISTOVETNOSTI

Marija Klobčar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2009380112

Abstract

The basic question addressed in this paper – “Is there a European song heritage or a European heritage in songs?” – is not just a question of Europe, heritage and songs: it leads to the deeper issue of identity that extends beyond national frameworks. The study of these issues cannot ignore the struggle for national identity, ideological differences, contemporary political tensions, and globalization. Taking all of these into consideration, can Europe be understood as a special cultural space with its expression in or using songs, or is it just a new imagined community? – For this kind of study, Slovenian ethnic territory offers remarkable opportunities due to its exceptional historical and spatial meeting points. By concentrating on Christmas songs this paper seeks to determine what the past influences were upon the image of the Slovenian Christmas experience. This study also examines how communism, which relegated the celebration of Christmas to the private sphere, influenced these songs and the Christmas experience, as well as the kinds of changes engendered by Slovenian independence and transition, when the market and the media entered Slovenians’ home lives and Christmas became part of the public sphere. This paper considers these processes in order to address the question of the relationship between song heritage and concepts of identification.

***

Izhodiščno vprašanje – »Ali obstaja evropska dediščina pesmi ali evropska dediščina v pesmih« – ni le vprašanje Evrope, dediščine in pesmi: vodi k globljemu razmisleku o identiteti, ki presega nacionalne okvire. Ob opazovanju tega problema ne moremo mimo iskanja nacionalne identitete, ideoloških razločkov, sočasnih političnih pritiskov in globalizacije. Ali lahko Evropo – upoštevajoč vse te značilnosti – razumemo kot posebni kulturni prostor, ki se izraža tudi v pesmih ali z njimi, ali je to le nova umišljena skupnost? – Slovenski etnični prostor zaradi posebnih zgodovinskih in prostorskih stičišč za tak premislek ponuja izredne možnosti. S pozornostjo do božičnih pesmi tako skuša prispevek ugotoviti, kaj vse je vplivalo na podobo slovenskega doživljanja božiča v preteklosti, kako je na pesmi in na doživljanje božiča vplival socializem, ki je praznovanje božiča potisnil v zasebnost, in kakšne spremembe sta prinesli slovenska osamosvojitev in tranzicija, ko sta tržišče in medijski prostor vstopila v zasebni svet Slovencev, božič pa je postal del javnega življenja. Z opazovanjem teh procesov prispevek odpira tudi vprašanja o razmerju med pesemsko dediščino in koncepti identifikacije.

Keywords

Christmas songs; identity; rituals; heritage // božične pesmi; identiteta; obredje; dediščina

Full Text:

PDF

References

Blaumeiser, Heinz and Eva Blimlinger. 1993. Weihnachten als soziale Zeit. Ein Nachwort. In: Blaumeiser, Heinz and Eva Blimlinger (eds.), Alle Jahre wieder … Weihnachten zwischen Kaiserzeit und Wirtschaftswunder. Wien: Böhlau Verlag, 275-314.

Bowden, Henry Warren. 1997. Puritanism, Puritans. http://mb-soft.com/believe/txc/puritani.htm

Božič ... 2008. Božič v EU. http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne-teme/2008/bozic-v-eu/

Brumen, Borut. 1997. “Europe is to blame for everything” (Slovene stereotypes about Europe 1985-1992). In: Jezernik, Božidar and Rajko Muršič (eds), Prejudices and Stereotypes in the Social Sciences and Humanities. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Etnološka stičišča 5 & 7), 136-142.

Ciciban … 1949/1950. Ciciban. Revija za najmlajše. 4/4.

Cin … 2007. Cin, cin, cin, zvončki pojejo. http://www.youtube.com/watch?v=9yBxqR3cOGQ

Dundes, Alan. 1996 (1989). Folklore Matters. Knoxville: University of Tennessee Press.

Elwert, Georg. 2002. Switching Identity Discourses. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Construction of Identity. Münster: Lit Verlag, 33-54.

Glonar, Joža. 1908-1923. Predgovor … Slovenske narodne pesmi 4, 3-66

Haneke, Georg. 2002. The Multidimensionality of Oromo Identity. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Construction of Identity. Münster: Lit Verlag, 133-153.

Hobsbawm, Eric. 2002 (1983). Introduction. Inventing Traditions. In: Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1-14.

Jagodic, Jože. 1918-1919. Postanek božične pesmi »Sveta noč, blažena noč«. Slovenska družina 1 (8): 187-188.

Jarc, Mojca. 2009. Zadnji šolski dan. http://www.sfpkr.si/slike/0304/Prvi_razred/index7.htm

Jingle … 2004. Jingle Bells. http://www.carols.org.uk/jingle_bells.htm

Kaiser, Birgit Mara. 2002. Exclusivist Rhetorics. The Constitution of Political Identities in Present-Day Algeria. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Constuction of Identity. Münster: Lit Verlag, 183-214.

Kamniški občan. 1988. Kamniški občan 28 (20).

Kamniški občan. 1989. Kamniški občan 29 (19).

Kolar, Bogdan. 2002. Njih spomin ostaja. In memoriam III. Rajni salezijanci v prvih sto letih salezijanskega reda med Slovenci. Ljubljana: Salve.

Kramar, Frančišek. 1933. Dobrepolje in okolica. Vol. 1. Narodne pesmi. Ljubljana: Dobrodelno društvo Varstvo v Ljubljani.

Kumer, Zmaga. 1958. Slovenske prireditve srednjeveške božične pesmi Puer natus in Betlehem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razprave; 3).

Kumer, Zmaga. 1995. »Mi smo príšli nócoj k vam« … Slovenske koledniške pesmi. Ljubljana, Kres.

Kumer, Zmaga. 1998. Pogled na dosedanje delo Baladne komisije / A View on the Work of the Ballad Commission Out so Far. In: Golež, Marjetka (ed.), Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo / Ballads between Tradition and Modern Times. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 31-35.

Kuret, Niko. 1970. Praznično leto Slovencev 4. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Celje: Mohorjeva družba.

Kuret, Niko. 1986. Slovenska koledniška dramatika. Ljubljana: Slovenska matica.

Lloyd, A. L. 1969 (1967). Folk Song in England. London: Panther Arts.

Milčetić, Ivan. 1917. Koleda u Južnih Slavena. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 22: 1-124.

Milisavljevič, Lajko (ed.). 1999. Eno pesem hočmo peti. Koledovanje na Koroškem (CD). Klagenfurt: Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urbana Jarnika v Celovcu.

Muršič, Rajko. 1999. On Globalisation, Westernisation, Popular Music and Similar Issues in the Times of the Transition of Post-socialist Countries. In: Muršič, Rajko and Borut Brumen (eds.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Etnološka stičišča; 9), 139-156.

Oblak, Vatroslav. 1891. Doneski k historični slovenski dialektologiji. Letopis Matice slovenske za leto 1891, 66-153.

Orožen, Martina (ed.). 2005. Tinjska rokopisna pesmarica. Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora 40).

Rettet ... 2005. Rettet den heiligen Sankt Nikolaus und das Christkind! http://www.bayerische-prache.de/Index/Texte/2005/Rettet%20den%20Nikolaus.htm

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1999. Santa Claus Executed, the Croatian Way. In: Muršič, Rajko and Borut Brumen (eds.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Etnološka stičišča; 9), 47-56.

Rupel, Mirko. 1969. Valvasorjevo berilo [Valvasor’s Reader]. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Russell, Ian. 2006. Village Carols. http://www.villagecarols.org.uk/working.htm

Smolik, Marijan. 1993. Slovenski božič v novi zvočni podobi. Cerkveni glasbenik 86 (4-6): 35-36.

SNP 3. 1904-07. Štrekelj, Karel (ed.), Slovenske narodne pesmi [Slovenian Folk Songs] 3. Ljubljana: Slovenska matica.

Stare … 1940. Stare božične pesmi v Kropi (J. G.). Zadrugar. Glasilo »Plamena« kovinarske zadruge v Kropi, 3.

Trubar, Primož. 1575. Katekizmus z dveima izlagama. Tübingen, Georg Gruppenbach.

Turnšek, Metod. 1943. Pod vernim krovom 1. Ljubljana: Družba Sv. Mohorja v Ljubljani.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2009380112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave