Fialkova, L., and M. N. Yelenevskaya. “/Br>”;. Studia Mythologica Slavica, vol. 9, Oct. 2006, pp. 279-96, doi:10.3986/sms.v9i0.1737.