[1]
L. Fialkova and M. N. Yelenevskaya, “/br>”;, Studia, vol. 9, pp. 279–296, Oct. 2006.