Larisa Fialkova. Haya Bar-Itzhak. Studia mythologica Slavica, v. 24, 4 Oct. 2021.