1.
Čepar M. Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360