ČeparM. (2019) „Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360 (Pridobljeno: 28januar2022).