ČeparM. (2019). Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360