(1)
KrvinaD. Zaporednost Dejanj in Njen Vpliv Na Rabo Glagolskega Vida V slovenščini. SJSLS 1, 12, 75-93.