(1)
KrvinaD. Vidsko Razmerje in Vidskorazmerni Potencial Predponskih Obrazil V slovenščini. SJ-SLS 2019, 10.