(1)
Lengar VerovnikT. Različice Govorjene slovenščine Na Avstrijskem Koroškem in Govorne Prakse Mladih Pripadnikov manjšine. SJ-SLS 2021, 13.