Sledenje Byronovemu vplivu na Nikolaja Nekrasova

Maya Kucherskaya

Povzetek

Članek preučuje več vidikov vpliva Georgea Gordona Byrona na Nikolaja Nekrasova. Znanstveniki omenjena pesnika običajno dojemajo kot antipoda, pripadajoča različnim literarnim gibanjem – Nekrasov realizmu, Byron pa romantiki. Kljub temu analiza pokaže, da so teme in problematike Byronove poezije pa tudi klasični byronovski junak in motivi ostali relevantni skozi celoten opus Nekrasova, začenši z zgodnjo zbirko Sanje in zvoki (1840) pa vse do epa Kdo v Rusiji dobro živi (1877). Zlasti na strukturo tega epa je vplivala struktura Byronovih dolgih pesnitev.

Ključne besede

ruska poezija; romantika; Nekrasov, Nikolaj; literarni vplivi; angleška poezija; Byron

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Byron, George Gordon. The Reception of Byron in Europe. 1–2. London, New York: Thoemmes Continuum, 2004.

Chukovskiĭ, Korneĭ. Zhizn’ (Masterstvo) Nekrasova, Sobranie sochineiĭ v 15 tomakh. V. 10 (8). Moscow: Agent͡stvo FTM, 2012.

Dostoevskiĭ, Fёdor. Polnoe sobranie sochineiĭi pis’em v 30 tomakh. 26. Leningrad: Nauka, 1984.

Evgen’ev-Maksimov, Vladislav. Nekrasov i teatr. Leningrad, Moscow: Iskusstvo, 1948.

Gerbel, Nikolaĭ, ed. Baĭron v perevodakh russkikh poėtov. 1–5. St. Petersburg: Tipografii͡a V. Golovina, 1864–1865.

Krasovskai͡a, Vera. Russkiĭ baletnyĭ teatr vtoroĭ poloviny XIX veka. Leningrad, Moscow: Iskusstvo, 1963.

Lebedev-Polianskiĭ, Pavel, Ilya Zil’bershtein, and Sergeĭ Makashin, eds. Nekrasov, Nikolaĭ. Literaturnoe nasledstvo. 1.49/50. Moscow: Akad. nauk SSSR, 1946–1949.

Liusova, I͡uli͡a. Retseptsii͡a D. G. Baĭrona v Rossii 1810–1830-kh godov. Avtoreferat kandidatskoĭ dissertat͡sii. Nizhny Novgorod, 2006.

Makeev, Mikhail. Nikolaĭ Nekrasov. Poėt i Predprinimatel’ (ocherki vzaimodeistvii͡a literatury i ekonomiki). Moscow: MAKS Press, 2009.

Maslov, Vasiliĭ. Nachal’nyĭ period baĭronisma v Rossii. Kritiko-bibliograficheskiĭ ocherk. Kiev: Tip. Imp. Un-ta sv. Vladimira AO pech. i izd. dela N. T. Korchak-Novitskogo, 1915.

Mikhailovskiĭ, Nikolaĭ. Literaturnai͡a kritika i vospominanii͡a. Moscow: Iskusstvo, 1995.

Miller, Orest. Publichnye lekt͡sii. Russkai͡a literatura posle Gogoli͡a. St. Petersburg: Tip. A.M. Kotomina, 1874.

Nebol’sin, Sergeĭ. “Baĭron i russkie pisateli kont͡sa XIX v. i pervykh desiatiletiĭ XX v.” Velikiĭ romantik. Baĭron i mirovai͡a literatura. Moscow: Nauka, 1991. 187–199.

Nekrasov, Nikolaĭ. Polnoe sobranie sochineniĭ i pis’em v 15 tomakh. 1–15. Leningrad, St. Petersburg: Nauka, 1981–2000.

Nekrasov v vosponinanii͡akh i pis’makh sovremennikov. Ukazarel’ L. Dobrovol’skogo i V. Lavrova. V. 53–54. Moscow: Literaturnoe nasledstvo, 1949. 545–559.

Nemzer, Andreĭ. “Kanon Zhukovskogo v poezii Nekrasova.” Pri svete Zhukovskogo (ocherki istorii russkoĭ literatury). Moscow: Vremi͡a, 2013. 522–545.

Oksman, Iulian. “Bor’ba s Baĭronom v aleksandrovskui͡u i nikolaevskui͡u ėpokhu. Stranichka iz istorii ‘Zapadnykh vliianiĭ’.” Nachala. Zhurnal istorii literatury i istorii obshchestvennosti 2 (1992): 241–276.

Olin, Valerian. “Kriticheskiĭ vzgli͡ad na Bakhchisaraĭskiĭ fontan, soch. A Pushkina.” Pushkin v prizhiznennoĭ kritike, 1820–1827. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Pushkinskiy Teatral’ny T͡sentr, 1996. 198–202.

Pleshcheyev, Alexander. Nash balet (1673–1899). Balet v Rossii do nachala XIX stoletii͡a i balet v S. Peterburge do 1899. St. Petersburg: izd. F. A. Perei͡aslavt͡seva i A. A. Pleshcheeva, 1899.

Pushkin, Alexander. Polnoe sobranie sochineniĭ v shestnadt͡sati tomakh. 11. Moscow, Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1937.

Tiulina, Natalia. “Baĭron v russkoĭ kritike i literaturovedenii.” Trudy. 5. Moscow: Gosudarstvennai͡a biblioteka SSSR im. V.I. Lenina, 1961. 269–318.

Vat͡suro, Vadim, and Andreĭ Gavkari. Stikhotvorenii͡a 1838–1844. Kommentarii k polnomu sobranii͡u sochineniĭ i pis’em v 15 tomakh. Leningrad, 1981.

Vazem, Ekaterina. Zapiski baleriny Sankt-Peterburgskogo Bol’shogo teatra. 1867–1884. Leningrad, Moscow: Iskusstvo, 1937.

Zhirmunskiĭ, Viktor. Baĭron i Pushkin. Leningrad: Nauka, 1978.