Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso

Tomaž Toporišič, Gašper Troha

Povzetek

Razprava analizira gledališko in znanstveno-raziskovalno delo Lada Kralja. Kot pokaže historični in kritični pregled njegovega delovanja od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes, gre pri Ladu Kralju za edinstven preplet gledališke prakse in refleksije. Tako je začel kot literarni teoretik, ki se je oblikoval ob misli komparativista Antona Ocvirka in literarnem opusu Slavka Gruma, v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je sodeloval z gledališčnikom Richardom Schechnerjem v New Yorku in bil med soustanovitelji dveh najpomembnejših eksperimentalnih gledališč pri nas (EG Glej in Pekarna). To delovanje ga je usmerilo v raziskovanje zgodovinskih avantgard, še posebej ekspresionizma. Sledi njegova vloga umetniškega direktorja ljubljanske Drame. Ta izkušnja in vloga profesorja na ljubljanski Filozofski fakulteti ga je spodbudila k širšemu razmisleku o teoriji drame in gledališča.

Ključne besede

Kralj, Lado; teorija drame; zgodovinska avantgarda; ekspresionizem; slovensko gledališče; eksperimentalno gledališče; EG Glej; Pekarna; Schechner, Richard

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Andres, Rok. Gledališče Pekarna (1972–1978). Diplomsko delo, UL AGRFT, 2014.

Dolenc, Mate. »Najdeno izgubljeno sporočilo«. Mladina, 18. 4. 1972: 2–3.

Fischer-Lichte, Erika. Estetika performativnega. Prev. J. Drnovšek. Ljubljana: Študentska založba, 2008.

Jesenko, Primož. »Čutil sem, da v slovenskem prostoru manjka ritualni ustvarjalni princip«. Dialogi 45.11–12 (2009): 5–37.

– – –. »Potohodec kot ritualni fragment gledališke neoavantgarde na Slovenskem: prvi fragment o Gledališču Pekarna«. Maska 24.123–124 (2009): 2049.

– – –. »Teater je lahko zelo drugačen od tega, kar si človek pod tem pojmom predstavlja: pogovor z Ladom Kraljem«. Prišli so Pupilčki. Ur. Aldo Milohnić in Ivo Svetina. Ljubljana: Maska, Slovenski gledališki muzej, 2009. 111–131.

Jovanović, Dušan. »Vsi ti eksperimenti so blažev žegen«. 20 let EG Glej. Ur. Barbara Sušec Michieli in Marko Crnkovič. Ljubljana: EG Glej, 1990. Nepaginirano.

Kralj, Lado. »Aktantski modeli«. Primerjalna književnost 21.1 (1998): 21–34.

– – –. »Bartol, Mrzel, Grum«. Pogledi na Bartola. Ur. Igor Bratož. Ljubljana: Literatura, 1991. 117–142.

– – –. »Čas drame je vedno sedanjost«. 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Irena Orel. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2000. 139–148.

– – –. »Drama in prostor«. Primerjalna književnost 21.2 (1998): 75–95.

– – –. »Dva pogleda na ‘najteže razumljivo delo’ Leonida Andrejeva«. Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa. Ur. Darko Dolinar in Tomo Virk. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2001. 129–143.

– – –. Ekspresionizem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986.

– – –. »‘Goli otok’ literature«. History of Literary Cultures in East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 4. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2010. 478–483.

– – –. »Hipijevsko, čutno, razpuščeno«. 20 let EG Glej. Ur. Barbara Sušec Michieli in Marko Crnkovič. Ljubljana: EG Glej, 1990. Nepaginirano.

– – –. »‘Jaz sem barbar’: barbarstvo kot motiv in ideologija v avantgardistični literaturi«. Primerjalna književnost 11.1 (1988): 29–41.

– – –. »Kosovelov konstruktivizem: kritika pojma«. Primerjalna književnost 9.2 (1986): 29–44.

– – –. »Literatura Slavka Gruma«. Razprave, razred za filološke in literarne vede. 7. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1970. 37–111.

– – –. »Maeterlinckov model moderne drame«. Primerjalna književnost 22.2 (1999): 13–33.

– – –. »Mednarodni festival študentovskih gledališč v Zagrebu«. Sodobnost 12.12 (1964): 1238–1243.

– – –. »Od Preglja do Gruma. Slovenska ekspresionistična dramatika«. Slavistična revija 47.1 (1999): 1–22.

– – –. »Prepovedan pogled«. Lado Kralj. Primerjalni članki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006. 141–150.

– – –. Primerjalni članki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

– – –. »Program za Pekarno Lada Kralja«. Rok Andres. Gledališče Pekarna. Ljubljana: AGRFT, 2014. 112.

– – –. »Rojstvo odrske utopije«. Edward Gordon Craig. O gledališki umetnosti. Ljubljana: Knjižnica MGL, 1995. 194–203.

– – –. »Sodobna slovenska dramatika (1945–2000)«. Slavistična revija 53.2 (2005): 101–117.

– – –. Teorija drame. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998.

Svetina, Ivo. »Gledališče Pekarna (1971–1978)«. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 38.78 (2002): 111–132.

Toporišič, Tomaž. »Kako zgodoviniti slovensko sodobno gledališče? Ob knjigi Iva Svetine Gledališče Pekarna (1971–1978)«. Amfiteater 5.1 (2017): 106–113.

Zajec, Matjaž. »Zanima me razredno gledališče: razgovor z L. Kraljem«. Mladina, 21. 12. 1971: 20–21.