Engel des Vergessens: pisanje o koroških Slovencih v nemškem jeziku

Mateja Curk

Povzetek

V nemškem jeziku napisan roman Engel des Vergessens problematizira dilemo o tem, ali gre »drugi« jezik v primeru zgodbe o življenju slovenske manjšine na od nekdaj napetem stičišču regionalnih in nadregionalnih tradicij, zgodovinskih in modernih, kulturnih in narodnih identitet razumeti kot znak napredujoče asimilacije slovenske manjšine na Koroškem ali je simbol prelamljanja z dotedanjim razumevanjem manjšinske skupnosti v Avstriji kot regionalne in vpetosti literarnega ustvarjanja koroških Slovencev v globalni kontekst pisanja v »drugem« jeziku.

Ključne besede

avstrijska književnost; narodne manjšine; koroški Slovenci; literarni dialog; jezikovna identiteta; dvojezičnost; Haderlap, Maja: Angel pozabe

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bogataj, Matej. »Kevin Vennemann, Mara Kogoj«. Mladina 26 (29. 6. 2012): 60. Splet 12. 10. 2016.

– – –. »Zgodovina, mitologija in puščobna sedanjost«. Sodobnost 78/6 (2014): 775–782. Splet 14. 10. 2016.

Borovnik, Silvija. »Dvojezičnost slovenske književnosti kot odraz dvojne identitete«. Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ur. Petra Stankovska, Maria Wtorkowska, Jozef Pallay. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 437–449.

Deleuze, Gilles in Guattari, Felix. »Kaj je ‘manjšinska’ književnost«. Kafka. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995. 24–39.

Even-Zohar, Itamar. »Introduction to Polysystem Studies«. Poetics Today 11/1 (1990): 1–16.

Haderlap, Maja. Med politiko in kulturo. Slovenska gledališka dejavnost na Koroškem 1946–1976. Celovec: Založba Drava, 2001.

– – –. Engel des Vergessens. Göttingen: Wallstein, 2011.

– – –. »Zdaj sem vse: slovenska pesnica in avstrijska pisateljica«. Sprašuje Tanja Lesničar Pučko. Dnevnikov objektiv (27. 8. 2011): 26–27. Splet 6. 5. 2016.

– – –. »Angel pozabe je postal moja pripoved«. Sprašuje Jerneja Jezernik. Pogledi 2.20 (12. 10. 2011): 24–26. Splet 5. 12. 2014.

– – –. »Rasla sem z občutkom, da moram ves čas dokazovati svojo eksistenco«. Sprašuje Marjan Horvat. Mladina 29 (22. 7. 2011): 34–38. Splet 16. 12. 2016.

– – –. Angel pozabe. Prev. Štefan Vevar. Maribor: Študentska založba Litera, 2012.

– – –. »Pisala sem za notranji oder«. Sprašuje Eva Kraševec. Gledališki list 93.9 (2013/14): 6–11.

– – –. »V luči jezika. Celovški govor ob podelitvi Bachmannove nagrade 2014«. Sodobnost 79.3 (2015): 217–224.

– – –. Angel of Oblivion. Prev. Tess Lewis. Brooklyn: Archipelago Books, 2016.

Handke, Peter. Še vedno vihar [nem. Immer noch Sturm, 2010]. Prev. Brane Čop. Celovec: Wieser, 2013.

Inzko, Valentin (ur.). Zgodovina koroških Slovencev od leta 1918 do danes: z upoštevanjem vseslovenske zgodovine. Celovec: Družba sv. Mohorja v Celovcu, 1985.

Johnson Debeljak, Erika. »Bi se zrušilo nebo, če bi kresnika dobila Maja Haderlap? Kdo sme biti slovenski pisatelj?« Airbeletrina (15. 10. 2013). Splet 5. 12. 2014.

Juvan, Marko. »Ideologija primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Marko Juvan, Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 57–91.

Kolšek, Peter. »‘Pradavno želenje’ jezika«. Gledališki list 93.9 (2013/14): 23–25.

Kos, Matevž. »Tako rekoč slovenski roman«. Literatura 25.259–260 (2013): 255–264.

Köstler, Erwin in Leben, Andrej. »Dvojezična literarna praksa koroških Slovencev po ukinitvi mladja (1991) in njena pozicija v nadregionalnem prostoru literarne interakcije«. Koroški koledar 2017. Ur. Irena Destovnik. Celovec: Drava, 2016. 148–158.

Kraševec, Eva. »Po sledeh spomina«. Gledališki list 93.9 (2013/14): 13–15.

Kravos, Marko. »Živa rožica iz Rezije (spremna beseda)«. Baside. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1985. 75–81.

Leben, Andrej. »Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi«. Avtobiografski diskurz. Ur. Andrej Leben, Alenka Koron. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 293–309.

– – –. »Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem: manjšinska – regionalna?« Jezik in slovstvo 58/4 (2013): 5–15.

Leisch, Tina. Elf Seelen für einen Ochsen. Enajst duš za enega vola. Dokumentartheater aus dem Nachkriegsgebeit. Celovec: Društvo Peršmanovega doma, 2003.

Lipuš, Florjan. Poizvedovanje za imenom. Maribor: Študentska založba Litera, 2013.

Milharčič Hladnik, Mirjam. »Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk«. Avtobiografski diskurz. Ur. Andrej Leben, Alenka Koron. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 189–203.

Nadj Abonji, Melinda. »Besedama integracija in identiteta se izogibam«. Sprašuje Slavo Šerc. Delo 55/186 (2013): 14. Splet 29. 11. 2016.

Petrič, Tanja. »Na Koroškem še vedno vihar, a tudi slovenski val«. Delo 54/157 (2012): 13. Splet 22. 12. 2014.

Poniž, Denis. »Izkoreninil se bom/Mich ausgraben – poezija Janija Oswalda v presečišču dveh svetov«. Jezik in slovstvo 58.4 (2013): 27–35.

Strutz, Janez (ur.). Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten. 2., razširjena izdaja. Celovec: Mohorjeva založba, 1998.

Strutz, Janez. »Dialogue, Polyphonie, and System: On the Issue of a History of the ‘Small Literatures’ in the Alps-Adriatic Region«. Writing Literary History. Ur. Darko Dolinar, Marko Juvan. Frankfurt: Peter Lang, 2006. 237–263.

Thomsen, Mads Rosendahl. Mapping World Literature. London, New York: Continuum International Publishing Group, 2008.

Vennemann, Kevin. Mara Kogoj. Prev. Urška P. Černe. Ljubljana: Slovenska matica, 2011.

Vojnović, Goran. Jugoslavija, moja dežela. Ljubljana: Študentska založba Beletrina, 2012.

Vrščaj, Tina. »Smrt, ki se kratkočasi na Koroškem: Angel pozabe Maje Haderlap«. Pogledi 3/22 (2012): 8. Splet 5. 12. 2014.

Wakounig, Metka. »Oj, mladost ti moja ali Slovenščina, kdo bo tebe ljubil?«. Literatura 24/251–252 (2012): 1–7.

Wutti, Daniel. »Transgeneracijski prenosi v družinah koroških Slovencev«. Razprave in gradivo 70 (2013): 45–54.

Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press, 2012.