Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna

Jernej Habjan

Povzetek

Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti. Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ljubljana, 4.–6. december 2000. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002 (Obdobja 19).

Celotno besedilo:

PDF