Slogovne značilnosti … [premolk] … Pinterjevega dialoga

Tomaž Onič

Povzetek

Oklevajoč dialog uvrščamo med najpomembnejše prvine Pinterjevega sloga, ki se ga je prijel izraz »pinterjevski«. Ta članek obravnava najvidnejše poteze Pinterjevega dramskega dialoga, jih ilustrira z odlomki iz njegovih dram ter presoja prevajalske težave pri njihovem prenosu v slovenski kulturni prostor.

Ključne besede

angleška dramatika; Pinter, Harold; gledališče absurda; dramski dialog; literarni slog

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bakewell, Joan. »In an Empty Bandstand – Harold Pinter in Interview with Joan Bakewell«. Listener 1.32 (1969): 630–631.

Billington, Michael. Harold Pinter. London: Faber and Faber, 2007.

Brown, John Russel. »Gesture and Movement«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989. 133–140.

Burcar, Lilijana. »The New World Order and the Unmasking of the Neo-Colonial Present«. ELOPE 9.1 (2012): 29–40.

– – –. »Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza«. Primerjalna književnost 38.1 (2015): 19–45.

Burton, Dierdre. Dialogue and Discourse: A Sociolinguistic Approach to Modern Drama Dialogue and Naturally Occurring Conversation. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

Cole, Olivia. »Cut the Pauses ...Says Pinter«. The Sunday Times. Splet. 11. 2. 2007. http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/stage/theatre/article1364686.ece.

Čerče, Danica. »(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka«. Slavistična revija 60.2 (2012): 185–98.

Esslin, Martin. Pinter the Playwright. London, New York: Methuen, 1982.

Hobson, Harold. »The Screw Turns Again«. Sunday Times, 25. 5. 1958: 11.

Hribar, Darja. Sestavine sloga Harolda Pinterja v slovenskih prevodih: doktorska disertacija. Ljubljana: FF, 1999.

– – –. »Teoretski pogledi na prevajanje dramskih besedil«. Vestnik 36.1–2 (2002): 437–55.

– – –. »Harold Pinter in Slovene Translation«. ELOPE 1.1–2 (2004): 195–208.

Itzin, Catherine in Simon Trussler. »Directing Pinter«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989: 44–61.

Javornik, Marjan. »Pinterjeva inačica«. Delo, 16. 6. 1970: 5.

Jefferson, Gail. »Side Sequences«. Studies in Social Interaction. Ur. David Sudnow. New York: The Free Press, 1972. 294–339.

Keber, Janez. Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Splet. 21. 3. 2016.

Knowles, Ronald. »The ‘Point’ of Laughter«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989: 146–161.

Labov, William. »The Study of Language in Its Social Context«. Studium Generale 23 (1970): 66–84.

Laver, John. »Communicative Functions of Phatic Communion«. The Organisation of Behaviour in Face-to-Face Interaction. Ur. Adam Kendon, Richard M. Harris in Mary Ritchie Key. Haag: Mouton, 1975. 215–238.

Macintyre, Ben. »Last Word: How Pinteresque!« The Times, 9. 1. 2009: 8.

Onič, Tomaž. »Problematika prevajanja komičnega v dramskih besedilih, specifika iger Harolda Pinterja«. Vestnik 37.1–2 (2003): 391–405.

– – –. »Ohranjanje registra v dramskem prevodu«. Vestnik 39.1–2 (2005): 271–281.

– – –. »Translating Recurrences in Pinter’s Plays«. ELOPE 2.1–2 (2005): 293–299.

Pinter, Harold. »Zapis govora: Hamburg 1970«. Theatre Quarterly 1 (1971): 3–4.

– – –. The Caretaker. V Complete Works: Two. New York: Grove, 1977. 14–87.

– – –. Hišnik: delovni videoposnetek predstave. Kranj: Prešernovo gledališče, 1990.

– – –. The Birthday Party. London, Boston: Faber & Faber, 1993.

– – –. »Writing for the Theatre«. Predgovor v Harold Pinter, Plays 1. London: Faber & Faber, 1996. vii–xiv.

– – –. The Room. V Plays 1. London: Faber & Faber, 1996. 83–110.

Pirjevec, Dušan. »Franz Kafka in evropski roman«. Predgovor v Franz Kafka, Grad. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986. 5–65.

Rose, Margaret. »Introductory Essay«. Predgovor v Harold Pinter, The Birthday Party. London, Boston: Faber & Faber, 1993. 1–33.

Quigley, Austin. E. The Pinter Problem. Princeton: Princeton University Press, 1975.

Schechner, Richard. »Puzzling Pinter«. The Tulane Drama Review 11.2 (1966): 176–184.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000.

Thomson, David. »The Idea Is to Intimidate. With Words. And Silence«. The New York Times, 15. 7. 2001: 11 in 23.

Trupej, Janko. »Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte«. Slavistična revija 62.4 (2014): 635–45.

Tynan, Kenneth. »An Interview with Harold Pinter«. BBC, 28. 10. 1960.

Vurnik, France. »Malo oddaljena prispodoba«. Gorenjski glas, 2. 10. 1990: 7.

Wardle, Irwing. »Comedy of Menace«. Encore 5 (1958): 28–33.

Williams, Raymond. Drama from Ibsen to Brecht. London: The Hogarth Press, 1996.

Zuljan Kumar, Danila. »Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu«. Slavistična revija 55. 1–2 (2007): 315–326.

Zupan, Simon. »Repetition and Translation Shifts«. ELOPE 3.1–2 (2007): 257–268.

– – –. »Epistemic Modality in Translation: Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’«. AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 41.1 (2016): 15–34.

– – –. »Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju«. Primerjalna književnost 38.1 (2015): 121–144.