Koroške (slovenske) vojne pripovedi med reprezentacijo in diskurzom

Andrej Leben

Povzetek

Vojne pripovedi, zlasti v zvezi s tematiko druge svetovne vojne, štejejo med osrednje in najbolj pogoste pojave v sodobni koroški (slovenski) prozi. Prispevek prinaša žanrsko-tipološko sistematizacijo teh pisav s posebnim ozirom na jezikovne, avtorske in prostorske kontekste, pripovedne perspektive in glavne like ter medbesedilne in zunajbesedilne navezave.

Ključne besede

literatura in zgodovina; slovenska književnost; Koroška; vojne pripovedi; prva svetovna vojna; druga svetovna vojna; literarni žanri; roman; medbesedilnost; spominski diskurz

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Amann, Klaus. »Siegreiche Verlierer. Der bewaffnete Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das nationalsozialistische Regime«. Krieg, Widerstand, Befreiung. Ihr Nachhall in den Kulturen und Literaturen des Alpen-Adria-Raums. Ur. Fabjan Hafner in Johann Strutz. Celovec: Drava, 2013. 9–30.

Arih, Rok. Zato. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957.

– – –. Zibelka. Prispevki k podgraški kroniki. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 1953.

Arnejc, Franc. Od Dnestra do Piave. Spomini iz prve svetovne vojne. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1970.

Betroffensein. Texte zu Kärnten im Herbst 1980. Ur. Harald Irnberger. Celovec: Slowenisches Informationscenter, 1980.

Die Blutige Grenze. Südkärntens Leiden Im Jahre 1945. Uvod Ring der Freunde Kärntens in Westdeutschland. Stuttgart: Ledermüller, 1975.

Die Partisanen in Kärnten: Kämpfer gegen den Faschismus, Kämpfer für…? Eine Ausstellung des Kärntner Landesarchivs. Ur. Wilhelm Wadl in Alfred Ogris. Celovec: Kärntner Landesarchiv, 2003.

Ferk, Janko. Der Kaiser schickt Soldaten aus. Ein Sarajevo-Roman. Dunaj: Styria Premium, 2014.

Goetz, Judith. Bücher gegen das Vergessen. Kärntnerslowenische Literatur über Widerstand und Verfolgung. Celovec, Dunaj: Kitab, 2012.

Grat, Ladislav. V metežu. Ljubljana: Borec, 1969.

Habjan, Vlado. Trotamora. Roman iz unejstva napisan v letih 1958 do 1963. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Haderlap, Anton. Graparji. Spomini. Celovec: Drava, 2007.

Haderlap, Maja. Engel des Vergessens. Roman. Göttingen: Wallstein, 22011.

Handke, Peter. Die Wiederholung. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1986.

– – –. Immer noch Sturm. Berlin: Suhrkamp, 2010.

– – –. »Wut und Geheimnis«. Peter Handke in Klaus Amann: Peter Handkes Poetik der Begriffsstutzigkeit. Zwei Reden zur Verleihung des Ehrendoktorates der Universität Klagenfurt am 8. November 2002 an Peter Handke. Celovec: Wieser, 2002. 47–57.

Ippen, Laura. Und schreibe aufs Blatt meine Gefühle. [Uprizoritev: Dunaj, 12. 2. 2004. Neobjavljeno.]

Isop, Franc. Dnevne črtice mojega pregnanstva. Dnevniški zapisi iz let 1942 do 1945. Celovec: Drava, 2013.

Jelen, Tone. Hoja za mavrico. Spomini iz temnih dni pričakovanja. Celovec: Drava, 2002.

Jug Olip, Ana. Utihnile so ptice, utihnila je vas. Spomini na selske šege in navade, na izselitev v Nemčijo, na taborišče Ravensbrück in na srečno vrnitev domov. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba, 2011.

Kerschbaumer, Marie-Thérèse. Der weibliche Name des Widerstands. 7 Berichte. Olten [u.a.]: Walter, 1980.

Kokot, Andrej. Ko zori spomin … Otroška doživetja v pregnanstvu. Celovec: Drava, 1996.

Kolenik, Lipej. Mali ljudje na veliki poti. Spomini na predvojni, vojni in povojni čas na Koroškem. Celovec: Drava, 1997.

Koroška v borbi. Spomini na osvobodilno borbo v Slovenski Koroški. Celovec: Zveza bivših partizanov Slovenske Koroške, 1951.

Köstler, Erwin, Andreas Leben in Johann Strutz. Abschlußbericht zum Jubiläumsfondsprojekt Nr. 9756 „Literatur und Widerstand – der Widerstand in der Literatur“. Celovec 2004.

Kuhar, Helena. Jelka. Aus dem Leben einer Kärntner Partisanin. Thomas Busch, Brigitte Windhab nach Tonbandaufzeichnungen von Helena Kuchar. Basel: A.P.I., [1984].

Kuhar, Peter. Pesem in pelin mojih gozdov. Spominski utrinki iz osmih desetletij. Celovec, Dunaj: Drava, 2009.

Kukovica, Franc. Nepozabljeno. Otrok med nacizmom. Spomini na obdobje 1939–1945. Celovec: Drava, 2006.

Kumer, Mirko. Po sili vojak. Pot koroškega Slovenca skozi drugo svetovno vojno. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1969.

Leben, Andrej in Erwin Köstler. »Literatura in odpor, odpor v literaturi«. Jezik in slovstvo 50.2 (2005): 105–116.

Leisch, Tina. Elf Seelen für einen Ochsen. [Uprizoritev: Vöcklabruck, 28. 6. 2003. Neobjavljeno.]

Liepold-Mosser, Bernd. Partizan. Drama. Deutsch, Slowenisch. Celovec: Wieser, 2008. (Gehört, gelesen und gesehen 3).

Lietzow, Susanne. Jelka. Wir sehen uns im nächsten Krieg. [Uprizoritev: Beljak, 13. 10. 1999. Neobjavljeno.]

Lipuš, Florjan. Boštjanov let. Maribor: Litera, 2003. (Nova znamenja 2).

– – –. Poizvedovanje za imenom. Maribor: Litera, 2013. (Nova znamenja 43).

– – –. »Škornji. Nonstop drama (osnutek)«. V: Zgodbe o čuših. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 23–32.

Malle, Avguštin. »Slowenische Erinnerungsbücher als historische Quellen«. Krieg, Widerstand, Befreiung. Ihr Nachhall in den Kulturen und Literaturen des Alpen-Adria-Raums. Ur. Fabjan Hafner in Johann Strutz. Celovec: Drava, 2013. 49–70.

– – –. »Spominjanje na pregon in upor«. Pregon koroških Slovencev / Die Vertreibung der Kärntner Slowenen. 1942–2002. Celovec: Drava, 2002. 87–112.

Malle, Eva. Die Ročičjaks. Eine slowenische Familie im Widerstand. Celovec, Dunaj: Kitab, 2012.

Messner, Elena in Dominik Srienc. Jez. Der Damm. [Uprizoritev: Celovec, 3. 5. 2015. Neobjavljeno.]

Messner, Elena. Das lange Echo. Roman. Dunaj: Atelier, 2014.

Messner, Janko. Vrnitev. TV drama. Ljubljana: Dramska redakcija TV, 1973.

– – –. Živela Nemčija! Iz dnevnika od 14. 3. 1938 do 21. 1. 1941. Celovec: Drava; Ljubljana: Partizanska knjiga, 1988.

Mohar, Peter. Med nebom in peklom. Pričevanje iz plebiscitnega leta. Ljubljana: Slovenska matica; Celovec: Drava, Družba sv. Mohorja, 1986.

Mohor, Bogdan. Luna. Od koroškega partizana do političnega zapornika v Bileči / Vom Freiheitskämpfer in Kärnten zum politischen Gefangenen in Bileča. Celovec: Drava, 2007.

Obid, Vida in Helena Verdel. Šolo, ne šivanko! Milena Gröblacher – Slovenka na Koroškem v 20. stoletju. Celovec, Dunaj: Drava, 2012.

Ogris, Tomaž. Anisja. Zwangsarbeiterin in Kärnten. Erinnerungen / Prisilna delavka na Koroškem. Spomini. Celovec, Dunaj: Drava, 2011.

Olip, Tomaž. Wie ein im Käfig eingesperrter Vogel. Das Tagebuch des Thomas Olip. Ur. Wilhelm Baum. Celovec, Dunaj: Kitab, 2010.

Peršman. Ur. Lisa Rettl in Gudrun Blohberger. Göttingen: Wallstein, 2014.

Petrov, Ivan. Morišče Dravograd. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1946.

Pirjevec, Dušan. »Boj za Dravo«. Slovenski zbornik 1945. Ur. Juš Kozak. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1945, 569–574.

Pluch, Thomas. Das Dorf an der Grenze. Die Schicksale von Kärntnern beider Sprachgruppen 1920–1976. Filmprosa. Dunaj: Österreichischer Bundesverlag, 1983.

Po sledovih … Pričevanja koroških Slovencev 1920–1945. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 1991.

Polanšek, Valentin. Bratovska jesen. Roman. Prvi del. Celovec: Drava, 1981.

– – –. Bratovska jesen. Roman. Drugi del. Celovec: Drava, 1982.

– – –. Križ s križi. Roman. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1980.

– – –. Sla po svobodi. Roman. Celovec: Drava, 1985.

– – –. Velike sanje malega človeka. Maribor: Obzorja, 1973.

Prežihov Voranc. Doberdob. Vojni roman slovenskega naroda. Ljubljana: Naša založba, 1940.

– – –. Naši mejniki. Kratke storije iz minulih dni. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1946. (Zadružna knjižna izdaja 18).

– – –. Požganica. Roman iz prevratnih dni. Ljubljana: Naša založba, 1939.

Prunč, Erich. »Ustna in pisna tradicija v slovenskem slovstvu na Koroškem«. IX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Predavanja. Ur. Matjaž Kmecl. Ljubljana: Delo, 1973. 59–69.

Prušnik, Karel. Gamsi na plazu. Ljubljana: Borec, 1958.

Pust, Ingomar. Titostern über Kärnten: 1942–1945. Totgeschwiegene Tragödien. Celovec: Kärntner Abwehrkämpferbund, 1984.

Resman, Franc. Rod pod Jepo. Spomini Tratnikovega očeta iz Ledinc. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1971.

Ribič, Ivan. Ljudje onkraj reke. Kronika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954.

Rovšek, Jože in Andrej Kokot. Skaljena sreča. [Uprizoritev: Radiše, 27. 3. 2000. Neobjavljeno.]

Schlapper, Tonči. Iz življenja na obronkih. Spomini. Celovec: Drava, 2004.

Schönett, Simone in Harald Schwinger. Zala. Drama in sieben Bildern / Drama v sedmih slikah. Celovec: Johannes Heyn, 2011. (Edition Meerauge).

Singer, Blaž in Pavla Singer. Naša pot. [Uprizoritev: 1947. Neobjavljeno.]

Skuk, Ferdinand. Der Heimat treu. Roman. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Hermagoras, 2007.

Sovdat, Emil. Tam, kjer teče bistra Zilja. Ljubljana: Borec, 1967.

Spurensuche. Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen. Ur. Andreas Pittler in Helena Verdel. Dunaj: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes; Celovec: Klub Prežihov Voranc, Inštitut za preučevanje prostora Alpe-Jadran, 1990. (Erzählte Geschichte. Berichte von Widerstandskämpfern und Verfolgten 4).

Sticker, Ljudmila. Dnevnik. Rokopis. (Arhiv Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, Celovec).

Strutz, Johann. »Razvojne poteze in tipologija slovenske proze 20. stoletja na Koroškem«. Ur. Andreas Moritsch. Koroški Slovenci 1900–2000. Bilanca 20. stoletja. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba/Hermagoras, 2000–2001. 199–217.

Suhodolčan, Marija. Bibliografija Karla Prušnika – Gašperja. Bibliografija Vestnika koroških partizanov. Ljubljana: Osrednji odbor koroških partizanov; Ravne na Koroškem: Koroška osrednja knjižnica, 1982.

Šipek, Matija. Med zakonom in vestjo. Drama. [Uprizoritev: Pliberk, 2. 10. 2013. Neobjavljeno.]

Tako smo živeli. Življenjepisi koroških Slovencev. 1–12. Ur. Marija Makarovič. Celovec: Mohorjeva založba, 1993–2004.

Turnšek, Metod. Med koroškimi brati. Medvojni roman. Celovec: Mohorjeva družba, 1973.

Vennemann, Kevin. Mara Kogoj. Roman. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2007.

Zablatnik, Ana. Man soll das sein, was man ist. Ana Zablatnik im Gespräch mit Michael Kerbler. Celovec: Wieser, 2010.