Literatura in film v kontekstu medijskega obrata

Ernest Ženko

Povzetek

Tradicionalni pogled na odnos med literaturo in filmom predpostavlja prednost zavesti pred materialnostjo medija ter interpretira njuno različnost kot zunanjo. V kontekstu medijskega obrata se soočamo z zastavitvijo, v kateri je specifično obliko zavesti mogoče razumeti šele na podlagi tehnološkega medija, uporabljenega v procesu ustvarjanja.

Ključne besede

literatura in film; komunikacijska tehnologija; novi mediji; medijski obrat; Kittler, Friedrich

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aristarco, Guido. Istorija filmskih teorija. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1974.

Carroll, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. London: Penguin, 1994.

Cartmell, Deborah. »100+ Years of Adaptations, or, Adaptation as the Art Form of Democracy.« A Companion to Literature, Film, and Adaptation. Ur. Deborah Cartmell. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Derrida, Jacques. Disseminations. Chicago: Univesity of Chicago Press, 1983.

− − −. O gramatologiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998.

Freud, Sigmund. Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Grilc, Uroš. O filozofiji pisave: Na poti k Derridaju. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001.

Grilli, Giorgia. Myth, Symbol and Meaning in Mary Poppins: The Governess as Provocateur. London in New York: Routledge, 2007.

Hansen, M. B. N. »New Media.« Critical Terms for Media Studies. Ur. W. J. T Mitchell in M. B. N. Hansen. Chicago in London: University of Chicago Press, 2010.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 1991.

Johnson, William C. »Literature, Film, and the Evolution of Consciousness.« The Journal of Aesthetics and Art Criticism 38.1 (1979): 29–38.

Kittler, Friedrich A. Gramophone, Film, Typewritter. Stanford: Stanford University Press, 1999.

McLuhan, Marshall. Counterblast 1954. Berlin: Transmediale.11, 2011.

− − −. Understanding Media. London: Routledge, 2005.

Metz, Christian. The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 1982.

Mitchell, W. J. T in Hansen, M. B. N. Critical Terms for Media Studies. Chicago in London: University of Chicago Press, 2010.

Parikka, Jussi. »Friedrich Kittler (1943–2011).« Splet. 16. 10. 2012. http://jussiparikka.net/2011/10/18/friedrich-kittler-1943-2011.

Poague, Lealand A. »Literature vs Cinema: The Politics of Aesthetic Definition.« Journal of Aesthetic Education 10.1 (1976): 75-91.

Platon. Zbrana dela. Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2006.

Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford in Princeton: Princeton University Press, 2009.

Saussure, Ferdinand de. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.

Winthrop-Young, Geoffrey in Wutz, Michael. »Friedrich Kittler and Media Discourse Analysis.« Gramophone, Film, Typewritter. Friedrich Kittler. Stanford: Stanford University Press, 1999.

Ženko, Ernest. Totaliteta in umetnost: Lyotard, Jameson in Welsch. Ljubljana: Založba ZRC, 2003.