Retorika prostora: nacionalna prestolnica Ljubljana

Vanesa Matajc

Povzetek

Članek se nanaša na Mullaneyevo »branje« mesta kot »besedila« in se osredini na prestolnico, v katero se nacionalna skupnost prostorsko vpisuje z znaki nacionalne ideologije. V kontekstu separatističnega nacionalizma pomemben delež teh znakov predstavljajo literarno-referenčni vpisi v prostor. Na primeru Ljubljane med letoma 1896–1918 je prikazano, kako literarno-referenčni urbani objekti delujejo kot (znakovno različni) retorični tropi, ki različnim interpretom sugerirajo ambivalentne ali nasprotujoče pomene. Tovrstno uporabo literature in upor zoper njo prikaže Cankarjevo besedilo o Ljubljani in poročilo o Cankarjevem pogrebu, ki uprizarja ceremonialni vpis nacionalne ideologije v prestolnični prostor.

Ključne besede

literatura in prostor; retorika prostora; slovenska književnost; nacionalna identiteta; mesto; prestolnica; Ljubljana; Mullaney, Steven; Peirce, Charles Sanders; Cankar, Ivan

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Burke, Peter. Kaj je kulturna zgodovina? Ljubljana: Založba Sophia, 2007.

Dolenc, Ervin. Kulturni boj: slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture.« Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

– – –. »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 147–163.

– – –. »Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture.« Primerjalna književnost 36.2 (2012): 185–203.

Cankar, Ivan. Zbrano delo XVIII. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1973.

– – –. Zbrano delo XXV. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1976.

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Jurčec, Ruda. »Cankarjeva smrt.« Ljubljanska knjiga. Ur. Andrej Inkret. Ljubljana: Slovenska Matica, 1994. 119–125.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

– – –. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Leerssen, Joep. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Matajc, Vanesa. »Novi historizem: kompleksna interakcija v poetiki kulture.« Literatura 17.167–168 (2005): 81–108.

Mullaney, Steven. »Toward a Rhetoric of Space in Elizabethan London.« The Place of the Stage: License, Play, and Power in Renaissance England. Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1997. 1–25.

Peirce, Charles Sanders. Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu. Ljubljana: Krtina, 2004.

Pelikan, Egon. »Laibach/Ljubljana: Nationale und politische Selbstdarstellung im öffentlichen Raum um die Jahrhundertwende.« Urbane Eliten und kultureller Wandel. Ur. Christian Gerbel idr. Dunaj: Verlag für Gesellschaftskritik, 1996. 175–188.

– – –. »Theater, Politik und Gesellschaft. Aspekte der Geschichte des slowenischen Theaters in Ljubljana/Laibach in den Jahren 1867 bis 1918.« Kultur – Urbanität – Moderne: Differenzierungen der Moderne in Zentraleuropa um 1900. Ur. Heidemarie Uhl. Dunaj: Passagen-Verlag, 1999. 139–180.

Perenič, Urška. »Kartiranje biografij slovenskih književnikov: od začetkov do sodobne prostorske analize v GIS.« Primerjalna književnost 36.2 (2013): 163–183.

Prelovšek, Damjan. »Die Suche nach nationalen Ausdrucksformen in der Architektur am Beispiel von Ljubljana/Laibach.« Kultur – Urbanität – Moderne: Differenzierungen der Moderne in Zentraleuropa um 1900. Ur. Heidemarie Uhl. Dunaj: Passagen-Verlag, 1999. 181–196.

Senker, Boris. Uvod u suvremenu teatrologiju. I. Zagreb: Leykam international, 2010.

Slovenska kronika XIX. stoletja (II: 1861–1883). Ur. Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Slovenska kronika XIX. stoletja (III: 1884–1899). Ur. Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Slovenska kronika XX. stoletja (I: 1900–1941). Ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt. Ljubljana: Nova revija, 1997.

Slodnjak, Anton. Tujec. Roman o Cankarju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Šporer, David. »Poetika renesansne kulture: novi historizam.« Poetika renesansne kulture: novi historizam. Ur. David Šporer. Zagreb: Disput, 2007. 5–28.

Veeser, Harold Aram.«Introduction.« The New Historicism. Ur. Harold Aram Veeser. New York, London: Routledge, 1989.