Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris

Marko Juvan

Povzetek

Prostorski obrat je – kljub svoji postmodernistični artikulaciji – za literarno vedo produktiven kot poprava Kantovega poskusa, utemeljiti vednost na znanstvenosti geografije in antropologije, in kot nadgraditev metod zgodovinske kontekstualizacije z dialektiko ontološko heterogenih prostorov. Članek predstavlja tri primere literarnovedne apropriacije prostorskega mišljenja: posodobitev tradicionalne literarne geografije v raziskavah razmerij med geoprostori in fikcijskimi svetovi (Piatti, Westphal), sistemsko analizo razvoja žanrov in njihove prostorske difuzije z rabo analitičnega kartiranja (Moretti) in transnacionalno zgodovino prostorov literarne kulture (Valdés, Neubauer, Domínguez idr.). Na koncu je orisan raziskovalni projekt, ki pod vodstvom avtorja članka s tehnologijami GIS kartira in analizira podatke o medijih, ustanovah in akterjih slovenske književnosti, da bi pokazal, kako je medsebojno vplivanje med »literarnimi prostori« in »prostori literature« zgodovinsko vzpostavilo nacionalizirano in estetsko diferencirano literarno polje.

Ključne besede

prostorski obrat; humanistika; literarna veda; literarna geografija; GIS; transnacionalna komparativistika; literarni sistem; literarni prostor; slovenska književnost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bodenhamer, David J. »The Potential of Spatial Humanities«. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan in Trevor M. Harris. Bloomington: Indiana University Press, 2010. 14–30.

Bodenhamer, David. J., John Corrigan in Trevor M. Harris. »Introduction«. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan in Trevor M. Harris. Bloomington: Indiana University Press, 2010. vii–xv.

Braudel, Fernand. »Géohistoireund geographischer Determinismus«. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschafte. Ur. Jörg Dünne in Stephan Günzel. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2006. 395–407.

Cabo Aseguinolaza, Fernando, Anxo Abuín Gonzalez in César Domínguez, ur. A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2010.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. »The Spatial Turn in Literary Historiography«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.5 (2011). Dostopno na: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss5/5 (14. 6. 2013).

Cornis-Pope, Marcel, in John Neubauer, ur. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Amsterdam: John Benjamins, 2004–2010.

Crang, Mike. »Zeit : Raum«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 409–438.

Diamond, Jared M. Puške, bacili in jeklo: Zakaj je človeški razvoj na različnih celinah napredoval različno hitro. Prev. Urška Pajer. Tržič: Učila International, 2008.

Dolgan, Marjan. »Prestolnica in središča slovenske književnosti«. Slavistična revija 60.3 (2012): 401–414.

Domínguez, César. »Literary Geography and Comparative Literature«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.5 (2011). Dostopno na: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1902 (14. 6. 2013).

Döring, Jörg. »Zur Geschichte der Literaturkarte (1907–2008)«. Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2009. 247–290.

Döring, Jörg, in Tristan Thielmann. »Einleitung: Was lesen wir im Raume? Der Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographen«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 7–45.

– – –. »Mediengeographie: Für eine Geomedienwissenschaft«. Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2009. 9–64.

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora«. Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

Foucault, Michel. »O drugih prostorih«. Prev. Vojislav Likar. Foucault, Življenje in prakse svobode: Izbrani spisi. Ur. Jelica Šumič Riha, prev. Jelka Kernev Štrajn idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 214–223.

Hard, Gerhard. »Der Spatial Turn, von der Geographie her beobachtet«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 263–315.

Harvey, David. Kozmopolitstvo in geografije svobode. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Sophia, 2011.

– – –. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge (MA): Blackwell, 1990.

Hladnik, Miran, in Jerneja Fridl. »Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija«. Slavistična revija 60.3 (2012): 431–442.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham (NC): Duke University Press, 1991.

Juvan, Marko. Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2011.

– – –. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Prev. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London: Verso, 1999.

– – –. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ur. in prev. Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Nethersole, Reingard. »From Temporality to Spatiality: Changing Concepts in Literary Criticism«. Space and Boundaries: Proceedings of the XIIth Congress of the ICLA. Ur. Roger Bauer in Douwe W. Fokkema. München: Iudicium, 1990. 59–63.

Neubauer, John. »Kaj so ingresivne literarne zgodovine in zakaj jih potrebujemo?« Prev. Vera Troha. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 195–204.

Ogrin, Matija. »Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora«. Slavistična revija 60.3 (2012): 457–468.

Perenič, Urška, ur. Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Slavistična revija 60.3 (2012).

Perenič, Urška. »Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur«. Slavistična revija 60.3 (2012): 568–573.

– – –. »Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov«. Slavistična revija 60.3 (2012): 365–382.

Prieto, Eric. »Geocriticism, Geopoetics, Geophilosopha, and Beyond«. Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. Ur. Robert T. Tally Jr. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 13–27.

Simmel, Georg. »Über räumliche Projektionen sozialer Formen«. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschafte. Ur. Jörg Dünne in Stephan Günzel. Frankfurt ob Majni: Suhkrkamp, 2006. 304–315.

Soja, Edward W. »Taking Space Personally«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 11–35.

– – –. »Vom ‘Zeitgeist’ zum ‘Raumgeist’: New Twists on the Spatial Turn«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 241–262.

– – –. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.

– – –. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge (MA): Blackwell, 1996.

Stockhammer, Robert. Kartierung der Erde: Macht und Lust in Karten und Literatur. München: Fink, 2007.

Škulj, Jola. »Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor«. Slavica litteraria 2006: 187–194.

– – –. »Literatura in prostor: o semiozi in semiosferi«. Slavistična revija 53.3 (2005): 347–361.

– – –. »Literature and Space: Textual, Artistic and Cultural Spaces of Transgressiveness«. Primerjalna književnost 27/posebna št. (2004): 21–37.

– – –. »Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature«. Primerjalna književnost 34.3 (2011): 291–307.

Tally, Robert T. Jr. Spatiality. London: Routledge, 2013.

Tally, Robert T. Jr., ur. Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

Urbanc, Mimi, in Marko Juvan. »Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre«. Slavistična revija 60.3 (2012): 297–316.

Valdés, Mario, in Djelal Kadir, ur. Literary Cultures of Latin America: A Comparative History. New York: Oxford University Press, 2004.

Warf, Barney, in Santa Arias. »Introduction: The Reinsertion of Space in the Humanities and Social Sciences«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 1–10.

Warf, Barney. »From Surfaces to Networks«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 59–76.

Westphal, Bertrand. Geocriticism: Real and Fictional Spaces. Prev. Robert T. Tally Jr. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

– – –. La Géocritique : Réel, fiction, espace. Pariz: Minuit, 2007.