Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov

Marjan Dolgan

Povzetek

Članek izhaja iz ugotovitve nemškega sociologa Georga Simmla, da vsako mesto njegovi prebivalci »individualizirajo«. To počnejo tudi slovenski književniki z Ljubljano s poklicnim, kulturnim in političnim delovanjem ter posrednim ali neposrednim upodabljanjem mesta v literarnih delih. Proces je ponazorjen z Ivanom in Izidorjem Cankarjem, Bartolom, Kocbekom in Zupanom. Ti primeri so podlaga za tipologijo razmerja med slovenskimi književniki in Ljubljano.

Ključne besede

slovenska književnost; literarna zgodovina; sociologija mesta; Ljubljana; Simmel, Georg; Cankar, Ivan; Cankar, Izidor; Bartol, Vladimir; Kocbek, Edvard; Zupan, Vitomil

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bartol, Vladimir. »Literarni zapiski 1958−1961«. Dialogi 19.1 (1983): 43–56.

− − −. Tržaške humoreske. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957.

Cankar, Ivan. Zbrano delo XVII. Knjigo pripravil in opombe napisal France Bernik. Ljubljana: DZS, 1974.

− − −. Zbrano delo XVIII. Knjigo pripravil in opombe napisal Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1973.

− − −. Zbrano delo XXV. Knjigo pripravila in opombe napisala Dušan Voglar in Dušan Moravec. Ljubljana: DZS, 1976.

Cankar, Izidor. Leposlovje–eseji–kritika. Druga knjiga. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Človek je utihnil: Spominu Edvarda Kocbeka. Ur. in spremno besedo napisal Janez Gradišnik. Celje: Mohorjeva družba, 1983.

Dobrovoljc. France. Cankarjev album. Maribor: Založba Obzorja, 1972. 243−248.

Drugo dopolnilo [1972−1977] h knjigi Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967. Popis pripravila Majda Clemenz. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1978.

Dolgan, Marjan. »Kako pisati ideološki kič in pri tem uživati ali vojna dela Vitomila Zupana«. Slovenska književnost tako ali drugače. Ljubljana: Slovenska matica, 2004. 77–91.

Ferk, Ksenija. Politični in literarni pregled življenja Vitomila Zupana. Diplomska naloga. Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta. Oddelek za zgodovino. Mentorica prof. dr. Jerca Vodušek Starič. Maribor, 2003.

Finžgar, Fran Saleški. Zbrano delo XIV. Besedilo pripravil in opombe napisal Jože Šifrer. Ljubljana: DZS, 1996.

Inkret, Andrej. In stoletje bo zardelo. Kocbek, življenje in delo. Ljubljana: Modrijan, 2011.

− − −. »Vitomil Zupan«. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, 1991. 880–884.

Kidrič, Boris. »Pismo Miri Tomšič, 17. 2. 1943«. Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji. Knjiga 5. Januar−februar 1943. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978. 457–461.

Kocbek, Edvard. Zbrano delo II. Groza. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: DZS, 1993.

− − −. Zbrano delo III. Poročilo. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Maribor: Študentska založba Litera, 2006.

− − −. Zbrano delo VII/1. Listina. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: DZS, 2000.

Kos, Janko. »Edvard Kocbek«. Slovenska kultura v XX. stoletju. Ur. Ženja Leiler in Aleš Berger. Ljubljana: Mladinska knjiga in Delo, 2002. 117.

− − −. »Zločin in kazen Vitomila Zupana«. Vitomil Zupan. Ur. Aleš Berger. Ljubljana: Nova revija, 1993. (Zbirka Interpretacije). 7–20.

Kozak, Primož. Peter Klepec v Ameriki. Maribor: Založba Obzorja, 1971. (Znamenja 26−27)

Novačan, Anton. »Rdeči panteon«. Uvod Tine Debeljak. Meddobje 2.1–3 (1955): 51–69.

Ogrin, Matija. »Kocbek in Mounier«. Primerjalna književnost 20.1 (1997): 1−20.

− − −. »Površje in žarišče krize Doma in sveta leta 1937«. Kriza revije Dom in svet leta 1937. Zbornik dokumentov. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 427−450.

Omerza, Igor. Edvard Kocbek: Osebni dosje št. 584. Ljubljana: Založba Karantanija, 2010.

Pirjevec, Dušan. »Dnevnik in spominjanja«. Nova revija 5.45 (1986): 7−63.

Pisma slovenskih književnikov o književnosti. Izbral, ur., opombe in spremno besedo napisal Marjan Dolgan. Ljubljana: Mladinska knjiga 2001. (Knjižnica Kondor 298)

Simmel, Georg. Izbrani spisi o kulturi. Več prevajalcev. Ljubljana: Studia humanitatis, 2000.

Sirc. Ljubo. Med Hitlerjem in Titom. Opombe napisala Jera Vodušek Starič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.

Zupan, Vitomil. Levitan. Roman, ali pa tudi ne. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

− − −. Menuet za kitaro (na petindvajset strelov). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.

– – –. Vrata iz meglenega mesta. Maribor: Založba Obzorja, 1968.