Prevod – literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka

Majda Stanovnik

Povzetek

Slovenski literarni prevod je močno razvit in v stalni interakciji s slovensko izvirno literarno produkcijo. Nacionalna literarna zgodovina ga iz pragmatičnih razlogov delno upošteva, hkrati pa selektivno upošteva tudi predpostavko o njegovi kategorialni neoriginalnosti, ne da bi se neposredno opredeljevala do nje.

Ključne besede

literarni prevod; nacionalna literarna zgodovina; prevodi v slovenščino; arbitrarnost; originalnost; komplementarnost; Dolinar, Darko; Kos, Janko; Kmecl, Matjaž

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Dolinar, Darko. »Brižinski spomeniki kot problem slovenske literarne zgodovine«. Zbornik Brižinski spomeniki. Ur. Janko Kos, Franc Jakopin in Jože Faganel. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, 1996. (Dela = Opera 45). 393–402.

– – –. Med književnostjo, narodom in zgodovino. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba in Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

– – –. »Nasprotja ob Trubarju v starejši slovenski literarni zgodovini«. Primerjalna književnost 10.1 (1987): 16–28.

– – –. »O mestu prevoda v literaturi«. Jezik in slovstvo 29.4 (1983/84): 113–118.

– – –. »Vprašanje o prevajanju v literarni vedi«. Slavistična revija 25.2–3 (1977): 277–292.

Dolinar, Darko, in Juvan, Marko (ur). Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003.

Grafenauer, Niko (ur.). Orfejev spev. Antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. Prev. Timothy Pogačar. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2008.

– – –. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. (Literarni leksikon 45).

Kmecl, Matjaž. Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.

Koron, Alenka. »The Private Library of Lojze Kovačič and World Literature«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 107–120.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Stanovnik, Majda. »Literarna dokumentarnost Rožančevega Romana o knjigah«. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocjan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. (Obdobja 21). 241–250.

– – –. Slovenski literarni prevod 1550–2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

– – –. »Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni«. Primerjalna književnost 33.3 (2010): 55–70.

Stritar, Josip. »Kritična pisma«. »Zona«. Zbrano delo 6. Ur. France Koblar. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955. 49–88, 323–351. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.