Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? O izsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije

Jernej Habjan

Povzetek

Izbire, ki jih prevladujoča literarna veda opravlja v imenu bralstva, so tudi same opravljene vnaprej: opravijo jih institucije, ki reproducirajo vedo. Članek analizira učinke takšnih izbir na izbire sodobne shakespearologije in oriše alternativno branje Romea in Julije.

Ključne besede

literarna kritika; literarni kanon; Shakespeare, William; dekonstrukcija; multikulturalizem

Celotno besedilo:

PDF PDF (English)

Literatura

Althusser, Louis. »Ideologija in ideološki aparati države«. Althusser. Izbrani spisi. Prev. Zoja Skušek. Ljubljana: Založba /*cf., 2000. 53–110.

Badiou, Alain. Etika: Razprava o zavesti o Zlu. Prev. Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996.

Belsey, Catherine. »The Name of the Rose in Romeo and Juliet«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. Ed. R. S. White. Houndmills in New York: Palgrave Macmillan, 2001. 47–67.

Bernheimer, Charles, et al. »The Bernheimer Report, 1993«. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore in London: The Johns Hopkins UP, 1995. 39–48.

Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead Books, 1998.

– – –. Zahodni kanon. Prev. Nada Grošelj in Janko Lozar. Ljubljana: LUD Literatura, 2003.

Breznik, Maja. »Kultura med ‘kulturno izjemo’ in ‘kulturno raznoličnostjo’«. Aldo Milohnić idr. Kultura d.o.o. Materialni pogoji kulturne produkcije. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005. 15–43.

Davis, Lloyd. »‘Death-marked Love’: Desire and Presence in Romeo and Juliet«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 28–46.

Derrida, Jacques. »L’aphorisme à contretemps«. Derrida. Psyché : Inventions de l’autre. Pariz: Galilée, 1987. 519–533.

– – –. »‘This Strange Institution Called Literature’: An Interview with Jacques Derrida«. Derrida. Acts of Literature. Ur. Derek Attridge. London in New York: Routledge, 1992. 33–75.

Farley-Hills, David. »The ‘Bad’ Quarto of Romeo and Juliet«. Shakespeare Survey 49 (1996): 27–44.

Frye, Northrop. Northrop Frye on Shakespeare. New Haven in London: Yale UP, 1986.

Gibson, Rex. »‘O, What Learning Is!’ Pedagogy and the Afterlife of Romeo and Juliet«. Shakespeare Survey 49 (1996): 141–152.

Girard, René. »The Passionate Oxymoron in Romeo and Juliet«. Shakespeare et l’excès. Ur. Pierre Kapitaniak in Jean-Michel Déprats. Pariz: Société Française Shakespeare, 2007. 41–56.

Habjan, Jernej. Janus, Prokrust, Bahtin: Kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Juvan, Marko. »Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 57–91.

– – –. History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette: Purdue UP, 2008.

Kristeva, Julia. »Roméo et Juliette : le couple d’amour-haine«. Kristeva. Histoires d’amour. Pariz: Seuil, 1984. 203–224.

Leggatt, Alexander. Shakespeare’s Tragedies: Violation and Identity. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

Maguire, Laurie. Shakespeare’s Names. New York: Oxford UP, 2007.

Močnik, Rastko. Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana: Sophia, 2006.

Moretti, Franco. »The Great Eclipse«. Moretti. Signs Taken for Wonders. London in New York: Verso, 2005. 42–82.

Oz, Avraham. »‘What’s in a Good Name?’ The Case of Romeo and Juliet as a Bad Tragedy«. »Bad« Shakespeare: Revaluations of the Shakespeare Canon. Ur. Maurice Charney. Rutherford, Madison in Teaneck: Farleigh Dickinson UP; London in Toronto: Associated UP, 1988. 133–142.

Pratt, Mary Louise. »Comparative Literature and Global Citizenship«. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. 58–65.

Reinhard Lupton, Julia. Citizen-Saints: Shakespeare and Political Theology. Chicago in London: U of Chicago P, 2005.

Royle, Nicholas. Jacques Derrida. London in New York: Routledge, 2003.

Ryan, Kiernan. »‘The Murdering Word’«. Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 116–128.

Schalkwyk, David. Speech and Performance in Shakespeare’s Sonnets and Plays. Cambridge: Cambridge UP, 2007.

Shakespeare, William. Romeo and Juliet. Ur. Brian Gibbons. London in New York: Methuen (The Arden Shakespeare, Second Series), 1980.

Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih sistemov. Prev. Tanja Rener. Ljubljana: Založba /*cf., 2006.

White, R. S. »Introduction: What Is This Thing Called Love?« Romeo and Juliet: Contemporary Critical Essays. 1–27.