Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst

Marko Juvan

Povzetek

V omembi in zgoščeni parafrazi Čapkove črnoutopične, znastvenofantastične drame RUR (1920) iz Kosovelove pesemske montaže »Kons« (1925) razbiramo modernistični medbesedilni zgled za angažirano kozmopolitsko zajetje kompleksne diskurzivne problematike. V njej se metafizično izročilo novoveškega racionalno-instrumentalnega, na moči utemeljenega odnosa do sveta in drugosti zgodovinsko aktualizira v družbenih in političnih navzkrižjih globaliziranega industrijskega kapitalizma, iz katerih so zrasla masovna prevratniška gibanja in totalitarni režimi, ki so evropsko civilizacijo pognali na rob propada.

Ključne besede

slovenska književnost; češka književnost; medbesedilnost; meddiskurzivnost; modernizem; antiutopija; umetni človek; družbeni angažma; Kosovel, Srečko; Čapek, Karel

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Borko, Božidar. »Literarni profil Karla Čapka«. Ljubljanski zvon 52 (1937): 145–151.

Bojtár, Endre. »The Avant-Garde in East-Central European Literature«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadephia: John Benjamins, 2004. 364–373.

Buriánek, František. Karel Čapek. Praga: Melantrich, 1978.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Pariz: Ed. du Seuil, 1999.

Čapek, Karel. Krakatit: roman. Prev. Ferdo Kozak. Ljubljana: Umetniška propaganda, 1929.

– – –. Pogovor s T. G. Masarykom. Prev. Janko Orožen. Ljubljana: Tiskarna Merkur, 1937.

– – –. R. U. R.: Rossum’s Universal Robots: kolektivna drama v treh dejanjih s predigro. Prev. Osip Šest. Ljubljana: Zvezna tiskarna, 1921.

– – –. Vojna s salamandri. Prev. Zdenka Škerlj Jerman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

– – –. Zakaj nisem komunist. Ljubljana, 1944.

Daemmrich, Horst S. in Ingrid G. Themen und Motive in der Literatur. 2. izd. Tübingen in Basel: Francke, 1995.

Frenzel, Elizabeth. Motive der Weltliteraur. 1. izd. Stuttgart: Kröner, 1976.

– – –. Stoffe der Weltliteratur. 10. izd. Stuttgart: Kröner, 2005.

Jary, David in Julia. Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins, 1991.

»Karel Čapek«. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 25. maj 2009. http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek [dostop 28. 5. 2009].

Klíma, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy: Život a dílo Karla Čapka. Praga: Academia, 2001.

Kosovel, Srečko. »Kons«. Zbrano delo 2. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974. 33.

– – –. »Mehanikom«. Zbrano delo 3/1. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977. 113–114.

Krasztev, Péter. »From Modernization to Modernist Culture«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadeplihia: John Benjamins, 2004. 332–348.

Lehár, Jan idr. Česká literatura od počátků k dnešku. Praga: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Moldanová, Dobrava. Česká literatura období avantgardy: 1918–1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002.

Ocvirk, Anton. »Opombe«. S. Kosovel. Zbrano delo 2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974. 553–718.

– – –. »Opombe«. S. Kosovel. Zbrano delo 3/2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977.

»R.U.R.«. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 19. maj 2009. https://en.wikipedia.org/wiki/R.U.R. [dostop 28. 5. 2009].

Steiner, Peter. The Deserts of Bohemia: Czech Fiction and Its Social Context. Ithaca: Cornell University Press, 2000.

Strohsová, Eva. »Karel Čapek«. Dějiny české literatury IV: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Ur. Jan Mukařovský idr. Praga: Victoria publishing, 1995. 586–605.

Šest, Osip. »Karel Čapek: R. U. R. « Gledališki list. Ljubljana: Udruženje gledaliških igralcev, Mestni odbor Ljubljane, 1922–23.

van Rinsum, Annemarie in Wolfgang. Lexikon literarischer Gestalten. 2. izd. Stuttgart: Kröner, 1993.

Urbančič, Boris. Slovensko-češki kulturni stiki. Ljubljana: Mladika, 1993.

Zourabichvili, François. Le vocabulaire de Deleuze. Pariz: Ellipses, 2003.