Faustovstvo v dobi izgubljene nedolžnosti

Seta Knop

Povzetek

Članek analizira odgovore Faustov 20. stoletja na »moderni« – danes v marsičem izjalovljeni – faustovski projekt nezadržnega napredka. V navezavi na dialektiko razsvetljenstva in recepcijsko teorijo se osredotoča na tri literarna dela, nastala na predvečer druge svetovne vojne ali med njo: paradigmatičnega »nemškega« Fausta Thomasa Manna, malodušnega »ruskega« Fausta Mihaila Bulgakova in streznjenega »francoskega« Fausta Paula Valéryja.

Ključne besede

literarni liki; Faust; faustovstvo; 20. st.; Mann, Thomas; Bulgakov, Mihail; Valéry, Paul

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max. Dialektika razsvetljenstva. Prev. S. Knop, M. Kranjc, R. Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

Adorno, Theodor. Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1981.

Bulgakov, Mihail. Mojster in Margareta. Prev. J. Gradišnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971.

Debeljak, Aleš. Postmoderna sfinga. Celovec, Salzburg: Wieser, 1989.

Eco, Umberto. »Postile k Imenu rože«. Problemi-Literatura 24. 1(1984):40–61.

Frenzel, Elisabeth. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart: Kröner, 1992. 218–226.

Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Prev. B. Vodušek in E. Vouk. Maribor: Obzorja, 1999.

Hribar, Tine. »Znova Heidegger«. Nova revija 5. 54/56 (1986): 1657–1658.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. T. Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura, 1995.

Kos, Janko. »Doktor Faustus ali roman o nemštvu«. Doktor Faustus. 1. knj. Thomas Mann. Ljubljana: Cankarjeva založba 1970. 5–44.

Mann, Klaus. Mefisto. Prev. L. Kralj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984.

Mann, Thomas. Doktor Faustus. Prev. M. Mihelič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1970.

Osten, Manfred. »Geteov Faust. Tragedija moderne prenagljenosti«. Faust. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu, 2003. 47–54.

Sloterdijk, Peter. Evrotaoizem: h kritiki politične kinetike. Prev S. Šerc. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000.

Valéry, Paul. »Mon Faust«. Œuvres. Zv. II. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1960. 276–403.

Vuletić, Ivana. »Tema Fausta u Bulgakovljevom romanu Majstor i Margarita«. Književna kritika 12. 5 (1981): 70–81.

Vattimo, Gianni. Filozofska karta 20. stoletja: tehnika in eksistenca. Prev. A. Šušulić. Ljubljana: Sophia, 2004.

Watt, Ian. Myths of Modern Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Ziolkowski, Theodore: The Sin of Knowledge; Ancient Themes and Modern Variations. Princeton: Princeton University Press, 2000.