Skrivljeno ogledalo? Podobe Prusije/Nemčije v angleški prozi 1890–1914

Holger Klein

Povzetek

Razprava na temelju analize angleških literarnih del, ki v večji ali manjši meri zrcalijo podobo Nemcev in Nemčije, in pregleda pretežno nemških literarnozgodovinskih spisov o tej temi, z imagološkim pojmovnim aparatom – podoba, skrivljena podoba, podoba o sebi in podoba o drugem (imagemirageauto-stereotypehetero-stereotype) – razkriva obojestranski angleško-nemški antagonizem, zrasel iz zgodovinskih okoliščin. Pokaže se, da je prevladujoč model razmišljanja o nacionalnih podobah antinomičen, kar pomeni, da je podoba o lastnem narodu (bodisi pisateljeva ali zgodovinarjeva) idealizirana, o drugem pa najraje kritična, negativna, zrasla iz vsakršnih, najpogosteje nacionalnih predsodkov; relevantna imagološka raziskava mora tak model preseči. Avtor ponuja vrsto smernic za ustrezno obravnavo: raziskovalec mora upoštevati položaj imagološkega gradiva v besedilu, perspektivo opazovanja, pisateljev osebni kontekst, recepcijo dela in odmeve na tujem, predvsem pa je važno, da je v obravnavo zajet celoten zgodovinski kontekst, pisanje neliterarnih publikacij o predmetu in tudi njegova obdelava v drugih umetnostnih zvrsteh.

Ključne besede

podobe Nemcev in Nemčije v angleški prozi 1890–1914; imagologija; antinomičnost razmišljanja o nacionalnih podobah

Celotno besedilo:

PDF