Strah in pogum na evropskem ozadju: subjekt, smrt, akcija, ideologije

Marko Juvan

Povzetek

Razprava z nekaj sondami pokaže Kocbekovo recepcijsko korespondiranje z »romani človekove usode« (Malraux, Saint-Exupéry) ter Plisnierjevo in Sartrovo pripovedno prozo z revolucijsko tematiko. Njegov personalistični nazor je določal afirmativno oziroma polemično aktualizacijo estetskih in idejnih prvin teh del, zlasti bližine zgodovinskim dogajanjem (revolucije, upori, vojne), izpostavljene etične razsežnosti literature, fabulativnih shem, ki temeljijo na sosledju mejnih situacij, razmerja med individualnim in kolektivnim, načela tveganja in akcije. Ozadje protoeksistencialistične in eksistencialistične pripovedne proze je vplivalo na oblikovanja idejno-dialoške razsežnosti njegovih novel (literarni liki kot podobe in kot zastopniki različnih družbenih ideologij), na duhovnozgodovinski ravni pa mu je pomagalo opredeliti svojo literarno interpretacijo sklopa subjekt–smrt–akcija.

Ključne besede

slovenska eksistencialistična proza (Kocbek) v razmerju do francoske eksistencialistične literature

Celotno besedilo:

PDF