Poskus tipologije južnoslovanskih književnosti

Janko Kos

Povzetek

Razprava nakazuje historično-tipološko sistematiko, ki naj omogoči raziskovanje južnoslovanskih literatur na podlagi njihovih evolucijskih in sistemskih podobnosti in razlik, izvirajočih iz etnično-jezikovne, geopolitične in socialno-kulturne sfere. Možnost takšnih raziskav je sondirana z nekaj primeri. Pokaže se, da pripadajo južnoslovanske književnosti na diahroni ravni, to je v vertikalnem preseku zgodovinskega poteka, trem različnim globalnim evolucijskim modelom, ki segajo v širše evropske regije. Ob vprašanjih, ki niso razložljiva z evolucijskimi modeli, je treba diahrono perspektivo korigirati s sinhrono; pri razlaganju analognih pojavov v književnostih, ki pripadajo različnim evolucijskim modelom, se je treba opreti na sistemske modele, ki so lahko v posameznih dobah različni. Šele v 19. stoletju se v teh književnostih uveljavi splošno evropski literarni sistem.

Ključne besede

tipologija južnoslovanskih književnosti; historično-tipološka sistematika južnoslovanskih književnosti

Celotno besedilo:

PDF