Kafka na Slovenskem – zgodnje omembe, prvi prevodi

Majda Stanovnik

Povzetek

Časnikarske informacije o Kafki so se pojavile konec 20. let, v 30. letih so že pisali o njem tedanji pesniki in esejisti, prevode pa je periodični tisk začel objavljati šele sredi 50. let, medtem ko je prva Kafkova knjiga v slovenščini (pripravil jo je Herbert Grün) izšla 1961. Tekst Na galeriji (Auf der Galerie) je l. 1954 izšel v anonimnem, l. 1961 v Grünovem prevodu. Oba prevoda sta sintaktično-ritmično dokaj korektna, na leksikalni ravni pa ne dosegata niansiranosti, s katero Kafka precizno izdela dinamiko dogajanja. Anonimni nekoliko poenostavlja besedilo z izpuščanjem posameznih leksemov, sintagem in pomenskih nians, Grünov pa ga ponekod dopolnjuje in stopnjuje njegove učinke z uvajanjem redkih, prevzetih in starinskih besed, deminutivov, anaforičnega ponavljanja itd., s čimer Kafkov estetsko nevtralnejši knjižni jezik transformira v ekspresivnejši literarni jezik. Anonimni prevajalec je torej Kafkovo besedilo predstavil nekoliko reducirano, Grün poudarjeno literarno, s tem pa ga je dejansko konvencionaliziral in stilno postaral.

Ključne besede

zgodnji zapiski o Kafki na Slovenskem; prvi slovenski prevodi Kafke; Grünova prevajalska metoda ob Kafkovi prozi Auf der Galerie

Celotno besedilo:

PDF