Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski (Nad)narečna podoba slovenske ljudske pripovedne pesmi Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima / Naglas samostalnikov ajevske vrste v govorih občine Slivno na Hrvaškem Povzetek   PDF
Perina Vukša Nahod
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Naglasna podoba glagolskega pregibanja v zborni slovenščini Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Naglasna podoba privezno-pridevnega pregibanja v knjižni slovenščini Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Naglasne paradigme ajevskih samostalnikov moškega spola v novoštokavskem ikavskem govoru naselja Bitelić na Hrvaškem Povzetek   PDF
Dijana Ćurković
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo Povzetek   PDF
Tanja Mirtič
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Namigi Miroslava Grepla, kako naprej v skladnji Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Naravna skladnja in slogovni razloček med dvojnicama Povzetek   PDF
Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Naravna skladnja – stanje stvari leta 2017 Povzetek   PDF
Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Narečje kot dobro izhodišče za prepoznavanje in spoznavanje nekaterih skladenjskih pojavov v lastnem jeziku Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Narečna členitev makedonskega jezika Povzetek   PDF
Božidar Vidoeski
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Narečna poimenovanja za divje žene z nazaj zasukanimi stopali Povzetek   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1) Povzetek   PDF
Mojca Horvat
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije Povzetek   PDF
Mojca Horvat
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Naselbinska imena v Tikveški regiji Povzetek   PDF
Elka Jačeva-Ulčar
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880) Povzetek   PDF
Simon Atelšek
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Ola) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską/Poimenovanja rastlin v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA) kot gradivo za raziskave slovanskih fitonimov Povzetek   PDF
Jadwiga Waniakowa
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Nebina Povzetek   PDF
Marko Snoj
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem narečju Povzetek   PDF
Danila Zuljan Kumar
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Nekaj leksikoloških načel o novih besedah pri Stanislavu Škrabcu Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Nekaj narečnih značilnosti v besedilih izbranih govorov primorske in dolenjske narečne skupine Povzetek   PDF
Mateja Bilavčić, Špela Zupančič
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Nekaj opazk o osvetlitvi cerkljansko-tolminskega besedišča v SSKJ Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
251 - 275 od 672 postavk << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>