Podrobnosti avtorja

Grochola‑Szczepanek, Helena, Instytut Języka Połskiego PAN