Podrobnosti avtorja

Jačeva-Ulčar, Elka, Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Skopje