Podrobnosti avtorja

Golec, Boris, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU