1.
Šekli M. Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2587